Opracowanie - Prawo Finansowe - dr Robert Huterski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3346
Wyświetleń: 5285
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie - Prawo Finansowe - dr Robert Huterski - strona 1 Opracowanie - Prawo Finansowe - dr Robert Huterski - strona 2 Opracowanie - Prawo Finansowe - dr Robert Huterski - strona 3

Fragment notatki:


Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej Przedmiot= przymusowe przejmowanie dochodów i dokonywanie wydatków związanych ze świadczeniem usług zaspokajających potrzeby o charakterze publicznym Cechy= kolegialność, wieloetapowość, zbiorowość Funkcje: Fiskalna- dostarczanie państwu środków pieniężnych potrzebnych do wykonywania ich zadań
Redystrybucyjna- przejmowanie środków od jednych podmiotów i przekazywanie innym
Kontrolna- badanie i ocena procesów gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych
Oddziaływania na stosunki społ.-gospod. - kierunek przepływu środków pieniężnych Podmioty prowadzące publiczną gospodarkę finansową: Państwo i samorząd terytorialny
Instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, związki zawodowe , fundacje Decentralizacja= przekazywanie zadań i kompetencji w dół do wspólnot teryt. niższego rzędu Centralizacja= przesuwanie zadań w górę do wyższych szczebli samorządu i sfery admin. Rządowej Koncentracja admin. rządowej= skupienie kompetencji w ręku centralnych organów tej admin. Dekoncentracja= umieszczenie kompetencji także wśród organów rządowych niższych stopni Majątek publiczny- dysponuje nim państwo w postaci ŚP, akcji, udziałów, budynków, dróg publ., (N) Skarb Państwa= złożona os. prawna(składająca się z wielu jednostek) reprezentująca państwo w stos. majątkowych z innymi podmiotami. Posiada dwojakiego rodzaju władzę: *prawo własności mienia państwowego, *możliwość zastosowania przymusu państwowego. Prokuratoria Generalna SP= zapewnia ochronę prawną praw i interesów SP. Do zadań należy: *zastępstwo procesowe SP przed sądami (obowiązkowe wartość przedmiotu sprawy przewyższa 1 MLN PLN), *wydawania opinii prawnych Rozłożenie zadań, wydatków i dochodów pomiędzy państwo, a samorządy. Zasada subsydiarności. Rozłożenie zadań wynika z ustaw. Do realizacji zadań potrzebne jest wydatkowanie środków pieniężnych. Podział dochodów publ. musi nawiązywać do zadań realizowanych przez wspólnoty. Zasada subsydiarności= zadania publ. należy powierzyć wspólnocie teryt. niższego szczebla, której jednostki powinny wykonywać tyle zadań, ile są w stanie wykonać skutecznie i efektywnie. Pojęcie i przedmiot prawa finansowego Prawo finansowe= zespół norm prawnych regulujących funkcjonowanie FP w danym państwie. Skład prawa finansowego: P. budżetowe+ P. podatkowe+ P. finansowe ST+ P. bankowe+ P. ubezp. społ. i zdrow.+ P. o działalności (P) publ.+ Regulacje dot. zadań BC+ Reg. prawne o charakt. cyw-praw. Płaszczyzny prawa finansowego: Ustrojowa- przepisy powołują organy finansowe państwa, ich zadania, pozycję


(…)

… i jej funkcjonowaniu (2009r.)
Prawo wtórne=> rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie
Instytucje UE:
Parlament Europejski
Komisja Europejska
Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
Sąd Pierwszej Instancji
organy doradcze:
Komitet Ekonomiczno-Społeczny,
Komitet Regionów;
instytucje finansowe:
Europejski Bank Centralny,
Europejski System Banków Centralnych,
Europejski Bank Inwestycyjny;
Rada Europejska
Rada…
… przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i publikacja w Dzienniku Urzędowym UE,
możliwość odrzucenia, wówczas następuje żądanie przedłożenia nowego projektu budżetowego, który przedstawiany jest Radzie, która decyduje w terminie 30 dni o wydatkach nieobowiązkowych.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) - niezależna instytucja bankowa, unijna i finansowa Wspólnot Europejskich nienastawiona na zysk powstała na mocy…
…/ ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
Przychody BP/BT ze sprzedaży PW, prywatyzacji majątku SP, z otrzymanych pożyczek
Przychody jednostek sektora FP z prowadzonej przez nie działalności
Konstrukcja i funkcje podatku
Elementy podatku:
Przedmiot podatku- zdarzenie powodujące nałożenie obow. podatk. (np. osiąganie dochodu)
Podstawa opodatkowania- przedmiot podatku ujęty wartościowo (w jednostkach…
… podatk.)
organ egzekucyjny- uprawniony do stosowania środków zmierzających do wykonania obowiązku przez zobowiązanych (np. Naczelnik US, dyrektor oddziału ZUS, dyrektor IC)
zobowiązany- osoba, która nie wykonała w terminie obowiązku (np. podatnik)
Podstawa prawa prowadzenia egzekucji w sprawie należności=> ustawa podatkowa, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe, deklaracja podatkowa, zeznanie…
… kosztów ich realizacji wydatki administracyjne instytucji UE (5%) - wydatki dotyczące Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Audytorów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów (np. płace personelu, ubezpieczenia społeczne)
Elementy dochodów budżetu ogólnego UE:
zasoby własne (92%):
tradycyjne zasoby własne:
cła pobierane na podst. Wspólnej Taryfy Celnej…
… na granicy Polski, stają się dochodami własnymi budżetu ogólnego UE (25% dla Polski).
Programy dające środki z UE:
przed wstąpieniem do UE (PHARE, SAPARD, ISPA),
po wstąpieniu do UE (fund. Struktur., Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rybołówstwa, Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Budżet środków europejskich - specjalny składnik ustawy budżetowej, wprowadzony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz