Opracowane zagadnienia na egzamin - System

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na egzamin - System - strona 1 Opracowane zagadnienia na egzamin - System - strona 2 Opracowane zagadnienia na egzamin - System - strona 3

Fragment notatki:

1. Zdefiniuj pojęcie systemu
System
jest
pewną
całością,
w
której
współdziałają
wyodrębnione
części
składowe.
Funkcjonowanie systemu zależy od funkcji części składowych i związków między nimi. Powiązanie części
składowych systemu określają strukturę systemu.
Otoczenie oddziałuje na system za pośrednictwem wielkości wejściowych, a system oddziałuje
zwrotnie na otoczenie za pośrednictwem wielkości wyjściowych.
Idea: wyodrębienia systemu z otoczenia (wybranie istotnych zależności między systemem, a
otoczeniem), budowy systemu z elementów (podsystemów), funkcji spełnianej przez system oraz
ograniczonej zmienności w czasie.
OTOCZENIE
WE
WY
SYSTEM
2. Opisz zadanie modelowania systemów
Modelem systemu jest jego precyzyjny formlany opis, w którym występują określone wielkości,
parametry i symbole.
Cele budowy modelu:

opis i wyjaśnienie działania mechanizmu systemu – model fenomenologiczny,

przewidywanie zachowania się systemu w przyszłości i przy różnych warunkach
oddziaływania na system – model prognostyczny,

wybór właściwych oddziaływań wejściowych spełniających określone warunki – model
decyzyjny (w szczególności wybór optymalny),

wybór struktury lub parametrów systemu spełniającego określone zadania – model
normatywny.
Modelem matematycznym systemu jest zestaw wzorów matematycznych określających zależności
pomiędzy wyróżnionymi wielkościami. Są to wielkości wejściowe i wyjściowe, a system taki nazywamy
względnie odosobnionym. W pojęciach wejście-wyjście zawarte jest domniemanie o związku przyczynowoskutkowym między tymi wielkościami – znając wejście można określić jakie będzie wyjście.
Etapy modelowania matematycznego:

sformułowanie celów modelowania,

wybór kategorii modelu i określenie jego struktury,

identyfikacja,

algorytmizacja obliczeń,

weryfikacka.
Model matematyczny tworzymy:

na podstawie pełnej znajomości zjawisk w poszczgólnych obiektach i ich powiązań między
sobą i z urządzeniami sterującymi ustala się zależności między sygnałami występującymi w
układzie,

na podstawie częściowej znajomości zjawisk w składowych obiektach i struktury układu
formułuje suę wstępnie związki między sygnałami; następnie koryguje się te zależności na
podstawie wyników uzyskanych eksperymentalnie,

w przypadku niepełnej informacji a priori o układzie lub braku taj informacji otrzymuje
się doświadczalnie określone dane i po odpowienim ich przetworzeniu tworzy model
matematyczny.
Weryfikacja modelu to porównanie wyników modelowania z zachowaniem się systemu
rzeczywistego z punktem widzenia zgodności z wiedzą teoretyczna oraz badaniami empirycznymi.
Kryteria wewnętrzne: zgodność formalna, zgodność algorytmiczna.
Kryteria zewnętrzne: zgodność heurystyczna, zgodność pragmatyczna (zgodność replikatywna,
predytktywna, strukturalna).
3. Sformułuj zadanie identyfikacji
Identyfikacja polega na:

wyznaczeniu modelu systemu na podstawie badań eksperymentalnych,

określaniu własności modelu, o jakie nam chodzi, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz