opracowane pytania z gleby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowane pytania z gleby - strona 1 opracowane pytania z gleby - strona 2 opracowane pytania z gleby - strona 3

Fragment notatki:

GLEBA
1. Co to jest gleba?
powierzchniowa powłoka litosfery, składająca się z luźnych cząstek mineralnych i organicznych, powietrza i wilgoci, wyróżniająca się tym, że zachodzą w niej przemiany materii mineralnej w organiczną i odwrotnie pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów roślinnych i zwierzęcych. Jej główną cechą jest żyzność, tj. zdolność zaspokajania odżywczych potrzeb żyjących na niej roślin przez dostarczanie im składników pokarmowych i wody. Szczególnie "żyzną" warstwą gleby jest próchnica - lecz nie dla wszystkich organizmów gdyż zawiera toksyczne pozostałości lub wydzieliny "gospodarza" .
Gleba to ożywiony twór przyrody złożony z fazy stałej, płynnej i gazowej w którym zachodzą ciągłe procesy rozkładu i syntezy związków mineralnych i organicznych, ich przemieszczanie się i akumulacja, a efektem zachodzących w niej procesów życiowych jest produkcja biomasy. W czasach pierwotnego rolnictwa była naturalnym tworem litosfery. Obecnie jest całkowicie przeobrażona lub wytworzona przez człowieka.
Gleba powstała pod wpływem czynników glebotwórczych i nadal jest przez nie modyfikowana. Proces powstawania gleby trwa cały czas i jest nieodłącznym elementem przemian zachodzących w ekosystemie. Gleba jest środowiskiem życia i źródłem składników odżywczych dla wielu gatunków mikroorganizmów i podziemnych organów roślin wyższych
2. Trwałe przyczyny wyłączające gleby z użytkowania rolniczego to
dewastacja 3. Czasowe przyczyny powodujące wyłączenie gleb z produkcji rolniczej to
skażenie gleby, zmęczenie gleby, różnego rodzaju erozje
4. Degradacja gleb to
pomniejszenie ekologicznej i produkcyjnej wartości gleb w wyniku niekorzystnych zmian geomechanicznych, hydrologicznych, chemicznych itd...
5. Dewastacja gleb to
proces całkowitego zniszczenia gleby
6. Ochrona ilościowa gruntów rolniczych polega na
na ograniczeniu przeznaczania gleb na cele nierolnicze i nieleśne 7. Higienizacja gleb to
eliminacja organizmów chorobotwórczych (zapytam sie jutro na ochronie czy to o to chodzi)
8. Rekultywacja gleb to
nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg
9. Rekultywacja techniczna to
przystosowanie gruntu do wyznaczonej funkcji poprzez ukształtowanie rzeźby terenu, uregulowanie stosunków powietrzno-wodnych na gruntach przesuszonych i zawodnionych, pokrycie toksycznych gruntów warstwa gleby, budowa dróg umacnianie skarp


(…)

… przez budowę niezbędnych urządzeń melioracyjnych i Ochronę wód przed zanieczyszczeniem, c) odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi.
11. W Polsce zjawiskami erozji wodnej gleb jest zagrożone:
28%
12. Ulepszanie gleb to
całokształt zabiegów zmierzających do zwiększenia ich aktywności biologicznej i poprawienie właściwości produkcyjnych rolniczych i leśnych. 13. Spulchnianie głębszych warstw gleby ma na celu
poprawienie jej struktury, zwiększenie zawartości tlenu w glebie oraz poprawienie warunków przenikania wody opadowej i zmniejszenie parowania, co ma korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin
14. Poprawa składu mechanicznego gleb to
wzbogacanie gleb częściami ilastymi i pylastymi (dokładnie taka odp była na teście)
15. Buforowe właściwości gleb polegają na
zdolności do samoczynnego niwelowania zakwaszenia
16. Gatunek gleby określany jest poprzez
wielkości ziaren, właściwości fizyczne, chemiczne (chyba ale nie jestem pewna )
17. Erozja wodna gleb to
Proces, w którym woda spływając po powierzchni terenu, dzięki swojej energii i właściwościom rozluźniającym spoistość gruntu, stopniowo wymywa jego cząstki, przesuwa cięższy materiał, formuje bruzdy. Rozróżnia się erozje dna, brzegów koryt i powierzchni zlewni.
18…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz