Opis formalny aktu prawnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis formalny aktu prawnego - omówienie - strona 1 Opis formalny aktu prawnego - omówienie - strona 2 Opis formalny aktu prawnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Opis formalny aktu prawnego w systemach informacji prawnej.   1. Informacje ogólne Metryka aktu prawnego w elektronicznych systemach informacji prawnej składa się z dwóch segmentów:
-         segmentu wewnętrznego (dane formalne aktu),
-         segmentu relacji, w którym prezentowana jest liczba aktów wchodzących w określoną relację z aktem z metryki oraz liczba orzeczeń interpretujących akt; stąd przechodzi się do przeglądu wybranych relacji lub orzeczeń; segment ten nie występuje w niektórych aktach (np. aktach jednostkowych czy nienormatywnych).
 
2. Metryka aktu prawnego - segment wewnętrzny Segment wewnętrzny metryki zawiera następujące informacje: 1)       identyfikator aktu ID = ozn. dziennika urz. + rok publ. + numer +pozycja
Zaraz za identyfikatorem mogą występować przy odpowiednich aktach dodatkowe informacje, tj.:
-         skrót „j.t.” oznaczający, że akt jest jednolitym tekstem,
-         skrót „zał.” oznaczający, że tekst aktu opublikowany jest w osobnym załączniku do numeru Dziennika Ustaw albo Monitora Polskiego (nie chodzi tu o załączniki do pozycji publikowane razem z aktem w jednym numerze) 2)       rodzaj aktu
Na listach aktów mogą być stosowane skróty niektórych rodzajów (np. um. międz.), a ich pełna nazwa występuje na metryce aktu. 3)       data aktu 4)       tytuł aktu
Tytuł aktu zapisywany jest w mianowniku, z pominięciem zwrotów „w sprawie”, „o” itp.
Jeżeli dany akt nie jest aktem samodzielnym, tzn. sprowadza się jedynie do zmiany innego (innych aktów), tytuł rozpoczyna się od skrótu: „Zm.:”. 5)       numer aktu, jeśli akt jest numerowany (np. uchwały Rady Ministrów), 6)       autor aktu, 7)       data ogłoszenia aktu, 8)       daty początku obowiązywania aktu, tj. daty wejścia w życie oraz daty mocy wstecznej (w przypadku, gdy akt obowiązywać ma w czasie przed jego ogłoszeniem). W SIP LEX w sytuacji więcej niż jednej daty początku obowiązywania aktu, wszystkie te daty prezentowane są na metryce, a jedna z nich, uznana za datę główną (stosownie do przepisu końcowego aktu), wyróżniona jest kolorem zielonym. W tej sytuacji na metryce wskazany jest ponadto - kolorem czerwonym - przepis końcowy aktu, którego treść można stąd wywołać. W sytuacji wielości dat początku obowiązywania aktu, data główna przesądza o zakwalifikowaniu aktu do bazy Obowiązujące albo Oczekujące,
  Art. 6.  1. Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego określonego w dniach nie uwzględnia się dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(…)

… nie będzie on stosowany do oceny zdarzeń, które mialy miejsce po tej dacie, np., gdy:
-         został wydany następca danego aktu prawnego w całości regulujący tą samą materię, który nie odnosi się wprost do dotychczasowego aktu - wówczas zgodnie z zasadą lex posterior derogat legi priori należy uznać, że będzie stosowany akt nowy,
-         odpadły przesłanki stosowania danego aktu, np. akt dotyczył praw i obowiązków…
…”;
-         uchylenie pośrednie oznaczane skrótem „u.pośr.”, które zachodzi, gdy akt traci moc na skutek utraty mocy podstawy wydania aktu (przepisu zawierającego delegację do wydania aktu albo całego aktu stanowiącego podstawę);
-         uchylenie generalne oznaczane skrótem „u.gener.”, które zachodzi gdy akt uchylający zawiera jedynie klauzulę generalną o utracie mocy przepisów w zakresie uregulowanym w tym akcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz