Metryka aktu prawnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metryka aktu prawnego - omówienie - strona 1 Metryka aktu prawnego - omówienie - strona 2 Metryka aktu prawnego - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

. Metryka aktu prawnego - segment wewnętrzny Segment wewnętrzny metryki zawiera następujące informacje: 1)      identyfikator aktu ID = ozn. dziennika urz. + rok publ. + numer +pozycja
Zaraz za identyfikatorem mogą występować przy odpowiednich aktach dodatkowe informacje, tj.:
-         skrót „j.t.” oznaczający, że akt jest jednolitym tekstem,
-         skrót „zał.” oznaczający, że tekst aktu opublikowany jest w osobnym załączniku do numeru Dziennika Ustaw albo Monitora Polskiego (nie chodzi tu o załączniki do pozycji publikowane razem z aktem w jednym numerze) 2)      rodzaj aktu
Na listach aktów mogą być stosowane skróty niektórych rodzajów (np. um. międz.), a ich pełna nazwa występuje na metryce aktu. 3)      data aktu 4)      tytuł aktu
Tytuł aktu zapisywany jest w mianowniku, z pominięciem zwrotów „w sprawie”, „o” itp.
Jeżeli dany akt nie jest aktem samodzielnym, tzn. sprowadza się jedynie do zmiany innego (innych aktów), tytuł rozpoczyna się od skrótu: „Zm.:”. 5)      numer aktu, jeśli akt jest numerowany (np. uchwały Rady Ministrów), 6)      autor aktu, 7)      data ogłoszenia aktu, 8)      daty początku obowiązywania aktu, tj. daty wejścia w życie oraz daty mocy wstecznej (w przypadku, gdy akt obowiązywać ma w czasie przed jego ogłoszeniem). W SIP LEX w sytuacji więcej niż jednej daty początku obowiązywania aktu, wszystkie te daty prezentowane są na metryce, a jedna z nich, uznana za datę główną (stosownie do przepisu końcowego aktu), wyróżniona jest kolorem zielonym. W tej sytuacji na metryce wskazany jest ponadto - kolorem czerwonym - przepis końcowy aktu, którego treść można stąd wywołać. W sytuacji wielości dat początku obowiązywania aktu, data główna przesądza o zakwalifikowaniu aktu do bazy Obowiązujące albo Oczekujące,
  Art. 6.  1. Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego określonego w dniach nie uwzględnia się dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Terminy wejścia w życie aktu normatywnego określone w tygodniach, miesiącach lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.   9)      informacja o utracie mocy, podawana gdy akt już utracił moc oraz gdy wiadomo, że akt utraci moc w określonym dniu w przyszłości:
-         data uchylenia, która wynika z relacji „uchylony przez”,
-         data wygaśnięcia, nadawana, gdy sam akt przesądza do kiedy będzie obowiązywał,


(…)

… samą materię, który nie odnosi się wprost do dotychczasowego aktu - wówczas zgodnie z zasadą lex posterior derogat legi priori należy uznać, że będzie stosowany akt nowy,
-         odpadły przesłanki stosowania danego aktu, np. akt dotyczył praw i obowiązków obywateli w czasie konkretnego stanu wojennego, a stan ten został zniesiony.
 
2. Metryka aktu prawnego - segment relacji
2.1. Relacje - uwagi…
… Konstytucyjnego interpretujące dany akt w aspekcie jego zgodności z Konstytucją lub innym aktem prawnym.
 
3. Metryka aktu - obowiązywanie aktu w systemie informacji prawnej
3.1. Pojęcie obowiązywania i stosowania aktu prawnego
Od dnia początku obowiązywania do dnia końca obowiązywania wszyscy adresaci danego aktu (a więc ci, których akt ten dotyczy) mają obowiązek realizować, a zwłaszcza stosować normy prawne…
… być stosowane przy ocenie zdarzeń, które miały miejsce w czasie obowiązywania tego aktu. Może się więc zdarzyć taka sytuacja, że stosujemy akt już po końcu jego obowiązywania. Z tego powodu systemy informacji prawnej powinny zawierać nie tylko przepisy obowiązujące, ale również przepisy już nie obowiązujące.
Zasady dotyczące sposobu wyznaczania przez ustawodawcę daty wejścia w życie określa ustawa o ogłaszaniu…
… aktu (przepisu zawierającego delegację do wydania aktu albo całego aktu stanowiącego podstawę);
-         uchylenie generalne oznaczane skrótem „u.gener.”, które zachodzi gdy akt uchylający zawiera jedynie klauzulę generalną o utracie mocy przepisów w zakresie uregulowanym w tym akcie uchylającym.
3)      WYKONANIE - w tej relacji występują: z jednej strony akty wykonujące (akty wykonawcze…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz