Informatyka prawnicza - testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka prawnicza - testy - strona 1 Informatyka prawnicza - testy - strona 2 Informatyka prawnicza - testy - strona 3

Fragment notatki:

Test nr1 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW SĄ OBECNIE PUBLIKOWANE W: a) Urzędowym Ministra Finansów, b) Dzienniku Monitorze Polskim, c) Dzienniku Ustaw , d) Dzienniku Ustaw i Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. 2. OPRACOWYWANIE I PUBLIKOWANIE TEKSTÓW JEDNOLITYCH USTAW NALEŻY W POLSCE DO: a) Marszałka Sejmu , b) Prezydenta RP, c) Prezesa Rady Ministrów, d) szefa Rządowego Centrum Legislacji. 3. JEŚLI DATA AKTUALIZACJI PROGRAMU JEST RÓWNA DACIE WEJŚCIA W ŻYCIE DANEGO AKTU, AKT TEN ZNAJDZIE SIĘ W PROGRAMIE W BAZIE: a) przepisów obowiązujących , b) przepisów oczekujących, c) przepisów już nieobowiązujących (archiwalnych), d) przepisów nieocenianych co do obowiązywania. 4. AKTY NIESAMODZIELNE NIE SĄ W SIP LEX OCENIANE CO DO OBOWIĄZYWANIA, GDYŻ: a ) nie zawierają samoistnych norm prawnych , b) dotyczą tylko indywidualnych adresatów, c) nie są aktami normatywnymi, a tylko takie akty można ocenić co do obowiązywania d) nie mają znaczenia. 5. TZW. SKANY TEKSTÓW AKTÓW NIE WYSTĘPUJĄ W: a) w SIP LEX, b) w LexPolonice, c) w Legalisie, d) w ISIP Sejmu. 6. OZNACZENIE [url=HTTP://WWW.PRAWO.UNIV.GDA.PL/WYDZIAL/INDEX.HTML]HTTP://WWW.PRAWO.UNIV.GDA.PL/WYDZIAL/INDEX.HTML[/url] TO: a) URL strony głównej WPiA UG, b) domena WPiA UG, c) adres domenowy WPiA UG, d) TLD strony głównej WPiA UG. 7. DO HORYZONTALNYCH PROGRAMÓW PRAWNICZYCH ZALICZAMY M.IN. PROGRAM: a ) SIP Lex Polonica , b) Kancelaria Brokerska, c) Komornik SQL, d) Pre-Lex. 8. DANE, KTÓRE ZOSTAŁY PRZETWORZONE W SPOSÓB, KTÓRY UWIDACZNIA ICH ZNACZENIE I TYM SAMYM CZYNI JE UŻYTECZNYMI TRAKTUJEMY JAKO: a) metadane, b) informację, c) dane bazowe, d) atrybuty. 9. ELEMENTY OPROGRAMOWANIA SERWERA POZWALAJĄCE NA GROMADZENIE, PORZĄDKOWANIE, AKTUALIZOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH; TO DEFINICJA: a) słownikowa elektronicznej bazy danych; b) relacyjnej bazy danych; c) bazy danych podlegającej ochronie na mocy ustawy o ochroni baz danych; d ) mechanizmów baz danych z rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji publicznej 10. OPERACJĘ, W TRAKCIE KTÓREJ DOKONUJEMY ODSIANIA Z TEKSTU SŁÓW NIEPRZYDATNYCH DO INDEKSOWANIA TAKICH JAK - I - ORAZ - LUB - ALBO- OD- ŻE- LECZ - ALE; ITP. NAZYWAMY: a) oznaczaniem słów kluczowych; b) indeksowaniem derywacyjnym; c) algorytmizacja; d) wyszukiwaniem pełnotekstowym 11. PODSTAWOWĄ JEDNOSTKĄ REDAKCYJNĄ W POLSKICH ROZPORZĄDZENIACH JEST: a) rozdział, b) paragraf , c) artykuł, d) ustęp. 12. TEZA ORZECZENIA: a) to inna nazwa sentencji, b) w przypadku uchwał jest tożsama z sentencją , c) to zwięzły cytat z uzasadnienia faktycznego orzeczenia, d) to streszczenie uzadnienia prawnego orzeczenia. 13. NA STRONIE INTERNETOWEJ KANCELARII PREZYDENTA RP ZNAJDUJĄ SIĘ: a) teksty projektów ustaw zgłoszonych przez Prezydenta RP, b) teksty wniosków Prezydenta RP o ponowne rozpatrzenie ustawy, c) teksty ustaw podpisanych przez Prezydenta RP,


(…)

…", NIE JEST: a) bazą danych, b) przykładem bazy obejmującej m.in. dzieła prawnicze, c) oparty na założeniach klasyfikacji dziesiętnej, d) katalogiem bibliotecznym. 15. NAJNOWSZE DZIENNIKI USTAW ZNAJDZIEMY NA STRONIE: a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b) Marszałka Senatu, c) Prezydenta RP, d) Ministra Sprawiedliwości. 16. STRUKTURĘ OBEJMUJĄCĄ WSZYSTKIE POLA ZAWARTE W DANEJ TABELI, A ODNOSZĄCE SIĘ DO POJEDYNCZEGO…
… ma charakter niewyraźny lub pośredni. 19. DOMENA NAJWYŻSZEGO RZĘDU ZAREZERWOWANA DLA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH TO: a) gov, b) int, c) us , d) org. 20. NAJNOWSZE DZIENNIKI USTAW ZNAJDZIEMY NA STRONIE: a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b) Marszałka Senatu, c) Prezydenta RP, d) Ministra Sprawiedliwości. 21. AKT PRAWNY OGŁOSZONY 1 LUTEGO, KTÓRY MA WEJŚĆ W ŻYCIE PO UPŁYWIE 2 MIESIĘCY OD DNIA OGŁOSZENIA…
… I ADMINISTRATORÓW BAZ DANYCH DO TWORZENIA I MODYFIKOWANIA BAZ, WCHODZĄCYCH W SKŁAD ICH DANYCH: a) systemami informacji prawnej, b) tezaurusami, c) systemami zarządzania bazami danych (database management systems), d) Accessami. 10. INTERNETOWY SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ NA STRONIE SEJMU RP (www.SEJM.GOV.PL) ZAWIERA: a) ujednolicone teksty wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dz.U. i M.P. od 1945 r. b…
… BEZPOŚREDNIO SĄSIADUJĄCE ZE SOBĄ W USTALONEJ KOLEJNOŚCI TO OPERATOR: a) AND, b) ADJ, c) OR d) LUB. 20. AKTY PRAWA KOŚCIELNEGO (TAKIE JAK KODEKS PRAWA KANONICZNEGO CZY DOKUMENTY SOBORU WATYKAŃSKIEGO II): a) są częścią prawa polskiego, b) zostały włączone do programu Lex Polonica, c) zostały włączone do SIP Lex, d) nie trafiły do żadnego z polskich systemów informacji prawnej. 21. BEZPIECZNY PODPIS…
… O PRAWIE TO PIERWOTNE ZADANIA: a) informatyki prawniczej, b) cybernetyki prawniczej, c) prawometrii, d) statystyki prawniczej. 2. O PRZEKAZIE INFORMACJI NA POZIOMIE PRAGMATYCZNYM MÓWIMY GDY: a) otrzymujemy po prostu określone następstwo sygnałów; b) treść przekazywana przez nadawcę odbiorcy w formie komunikatu jest zrozumiała dla obu stron; c) treść przekazywana może zostać odebrana i przetworzona przez człowieka…
… ISTOTNEGO, CO DO JAKOŚCI LUB ILOŚCI, NAKŁADU INWESTYCYJNEGO W CELU SPORZĄDZENIA, WERYFIKACJI LUB PREZENTACJI JEGO ZAWARTOŚCI TO: a) baza danych wg definicji z ustawy o ochronie baz danych, b) informatyczna definicja bazy danych, c) rejestr publiczny wg ustawy o informatyzacji administracji publicznej, d) program horyzontalny. 4. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW SĄ OBECNIE PUBLIKOWANE W: a) Dzienniku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz