Opieka socjalna - genogram

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opieka socjalna - genogram - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera takie informacje, jak: czynniki krzywdzenia dziecka w rodzinie, genogram jako narzędzie diagnozy rodziny, hospicjum w służbie umierającym, potrzeby problemy i prawa dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, działalność instytucji opiekuńczo wychowawczych( typy placówek i zasady funkcjonowania), wymień rodzaje jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wymień powody przyznawania pomocy dla osób i rodzin zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, jakie są wartości pracy socjalnej- wymienić i omówić, co musi zawierać profesja zawodowa pracy socjalnej, wymienić i zdefiniować metody pomocy społecznej, wywiad środowiskowy w pomocy społecznej, czemu służy, definicja, co to jest kontrakt socjalny w pomocy społecznej, zasady ochrony zdrowia, prawa i obowiązki małżonków.

Notatka z przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-socjalna umożliwi uzupełnienie i usystematyzowanie wiadomości. Ponadto notatka pozwoli na przygotowanie sie do ćwiczeń i egzaminu.

1.Czynniki krzywdzenia dziecka w rodzinie.
„Dziecko krzywdzone- to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób- głównie rodziców i opiekunów- w stosunku do niego, a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności. Proces krzywdzenia to zarówno zamierzone, jak i niezamierzone działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka”
Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
Wynikające ze struktury i funkcjonowania rodziny: sytuacje kryzysów w rodzinie (naturalne i losowe),
głębokie konflikty małżeńskie lub rodzinne,
klimat agresji, zaburzenia więzi uczuciowej i seksualnej, choroba psychiczna lub zaburzenia emocjonalne w rodzinie,
przewlekłe choroby somatyczne lub inwalidztwo w rodzinie,
zakłócenia w komunikacji wewnątrzrodzinnej, zakłócenia w zakresie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodziny,
posiadanie dzieci z różnych związków,
posiadanie dzieci przysposobionych,
znaczna różnica wieku pomiędzy rodzicami/ opiekunami dziecka,
niekorzystna sytuacja ekonomiczno-bytowa, wielodzietność,
samotne rodzicielstwo.
Rodzaje przemocy wobec dzieci
przemoc fizyczna
zaniedbanie
przemoc emocjonalna
przemoc seksualna
2.Genogram jako narzędzie diagnozy rodziny.
Genogram- to graficzny schemat przekazów transgeneracyjnych w rodzinie , podobny do drzewa genealogicznego . Ilustruje związki i relacje między krewnymi oraz ważne daty z życia członków rodziny.Genogram stosuje się głównie w terapii w celu diagnozy relacji w rodzinie oraz łatwego dekodowania. Genogram umożliwia poznanie dysfunkcyjnych "tradycji" rodzinnych, nieświadomie przekazywanych z pokolenia na pokolenie, takich jak trudności w związkach interpersonalnych, tendencje poligamiczne , alkoholizm . Pozwala także mniemać o wizji własnego życia badanej osoby, przekazanej przez rodzinę.
Symbolami opisuje się daty urodzin i śmierci , przyczyny śmierci, daty zawierania i rozpadu małżeństw , charakterystyczne cechy, ważne wydarzenia, zaburzenia psychiczne , uzależnienia , urazy psychiczne , relacje interpersonalne.
3.Hospicjum w służbie umierającym.
Członkowie hospicjum obejmują swoją opieką osoby zmierzające do kresu życia, a także ich rodziny. Osobę, której lekarze nie dają szans na wyzdrowienie ani na znaczne przedłużenie życia, określana się jako „terminalnie chorą”.
Opieką nad pacjentem - w myśl zasad wypracowanych przez Cicely Saunders- powinien zajmować się interdyscyplinarny zespół, składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, pracowni

(…)

…) rozwiązywania konfliktów
10. Wymienić formy pomocy społecznej i omuwić je.
Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
Świadczeniami pieniężnymi są:
- zasiłek stały - czyli świadczenie obligatoryjne (tzn. obowiązkowe) przysługujące osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, która spełnia kryterium dochodowe; wysokość zasiłku stałego zależy…
… się o świadczenia rodzinne za granicą, należy spełnić wymagania, jakie nakładają przepisy państwa, w którym jest się ubezpieczonym. Każdy kraj UE indywidualnie ustala zasady przyznawania i określania wysokości świadczeń rodzinnych.
16. Zasady ochrony zdrowia.
Ochrona zdrowia jest to wielokierunkowa działalność zmierzająca do zapewnienia człowiekowi jak najlepszych warunków zdrowotnych. Podstawę ochrony zdrowia…
… się interdyscyplinarny zespół, składający się z lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy bez wykształcenia medycznego. Elementami opieki hospicyjnej mogą też być terapia zajęciowa, akupunktura, muzykoterapia, masaże i inne.
Istnieją dwa zasadnicze rodzaje działania hospicjum:
Pierwszy z nich, najbardziej typowy, to hospicjum domowe, czyli opieka hospicyjna…

Poczucie tymczasowości i braku przynależności 5. Działalność instytucji opiekuńczo wychowawczych( typy placówek i zasady funkcjonowania).
Placówki opi.- wych. dzielą się na:
placówki wsparcia dziennego: świetlice szkolne i środowiskowe i terapeutyczne i ogniska wych.
placówki interwencyjne: centra interwencji kryzysowej, pogotowia opiekuńcze , rodziny zastępcze
placówki rodzinne: rodziny zastępcze…
…:
a) doraźną, całodobową opiekę,
b) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,c) opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej,
2) przygotowuje diagnozę psychologiczno - pedagogiczną i sytuacji życiowej dziecka oraz ustala wskazania do dalszej pracy z dzieckiem.
Placówki interwencyjne przyjmują…
… pomocy. W kontrakcie odnotowuje się również wszystkie uwagi, dotyczące realizacji kontraktu. Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej - do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek. Klient otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu. 15.Zasady pomocy społecznej UE. Zasiłki Rodzinne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz