Operat szacunkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operat szacunkowy - strona 1 Operat szacunkowy - strona 2 Operat szacunkowy - strona 3

Fragment notatki:

OPERAT SZACUNKOWY
WARTOŚĆ RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ,
JAKO PRZEDMIOTU PRAWA WŁASNOŚCI,
KTÓRĄ STANOWI DZIAŁKA ROLNA NIEZABUDOWANA
NR EWID: 243
BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ ANDRZEJA KOWALSKIEGO, KW 14336
POŁOŻONA W OBR. GARLICA MUROWANA, GM. ZIELONKI
POW. KRAKÓW, WOJ. MAŁOPOLSKIE
Operat wykonali:
Kraków, dnia 25 czerwca 2011r.
1
Wyciąg
z operatu szacunkowego nieruchomości
1. Opis nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny:
Dane ewidencyjne działki:
 Jednostka ewidencyjna: Zielonki
 Obręb ewidencyjny: Garlica Murowana
 Numer ewidencyjny działki: 243
 Powierzchnia działki: 0,5200 ha
 Powierzchnia użytków gruntowych i klas bonitacyjnych: RIIIa - 0,2300 ha, RIIIb –
0,1500 ha, ŁIV – 0,14 ha
 Właściciel: Adam Kowalski, numer jednostki rejestrowej: 15, nr KW 14336
Dane o przeznaczeniu i zagospodarowaniu:
W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego dla gminy Zielonki nieruchomość znajduje się w terenach przeznaczonych pod uprawy rolne. W aktualnym stanie
działka stanowi grunt orny, na gruncie podczas wizji lokalnej stwierdzono uprawę wiosenną.
Działka posiada obustronny dostęp do drogi gruntowej, stan dróg zły.
2. Cel wyceny:
Określenie wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, która
ma być wykorzystana jako podstawa ustalenia ceny sprzedaży.
3. Wynik oszacowania:
Określona wartość rynkowa gruntu wynosi: 17589 zł
Słownie zł: siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć
4. Data sporządzenia operatu szacunkowego i data na którą została określona wartość:
25 czerwiec 2011 r.
Pieczęć rzeczoznawcy majątkowego
Podpis rzeczoznawcy majątkowego
2
Spis treści
Str.
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny……………………………...5
1.1 Określenie przedmiotu……………………..……………………………………...5
1.2 Zakres wyceny……………………..……………………....……………………...5
1.3 Uwarunkowania wyceny……....…………………………………...…………......5
2. Określenie celu wyceny……....…………………………………...……………...........5
3. Określenie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych sporządzania operatu
szacunkowego oraz źródeł danych o nieruchomości……........…...……………...........5
3.1 Podstawa formalna……....…………………………………...……………...........5
3.2 Podstawy prawne……....…………………………………...…………..…...........5
3.3 Podstawy merytoryczne……....………………………………….......……...........6
4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości……....……………………...........6
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
1. Opis stanu przedmiotu wyceny……....…………………….……………..……...........7
1.1 Stan prawny……....………………………………………………………............7
1.2 Stan techniczno – użytkowy……....…………………….......................................7
1.3 Inwentaryzacja trwałych składników nieruchomości……....…………..................8
1.4 Przeznaczenie wycenianej nieruchomości……....…………………………...........8
2. Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu
wyceny gruntu……....……………………....................................................................8
2.1 Określenie rynku właściwego ze względu na rodzaj, obszar i okres objęty

(…)


tych nieruchomości, udostępnione przez Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków
w Starostwie Powiatowym w Krakowie.
3.4. Źródła danych o nieruchomości
 Kopia mapy ewidencyjnej- fragment dotyczący działki 243, uzyskany w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.
 Wypis z rejestru gruntów, dotyczący działki 243, uzyskany w Wydziale Ewidencji
Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego…
… asfaltowej wiodącej do centrum Garlicy Murowanej wynosi 500 m, a dalsza
odległość do centrum wynosi 50 m.
2) zróżnicowanie użytków gruntowych i ich klas
Działka jest podzielona, w południowej części działki występuje użytek orny o powierzchni 0,3800 ha, natomiast w północnej części jest użytek zielony o powierzchni 0,1400
ha. Według ewidencji gruntów w obszarze działki występują trzy klasy RIIIa – 0,2300 ha…
… części, użytek zielony w północnej części, grunt nie zaniedbany, kultura gleby bardzo dobra.
7
1.3. Inwentaryzacja trwałych składników nieruchomości
Podczas wizji lokalnej na działce nie stwierdzono żadnych trwałych składników gruntu.
1.4. Przeznaczenie wycenianej nieruchomości
a) Przeznaczenie według planu miejscowego lub innych dokumentów
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowanie przestrzennego…
… postępowania
porównawczego nie uwzględniono tych cech. Wszystkie pozostałe cechy wykazują istotne
różnice walorów i muszą być uwzględnione przy określaniu poprawek.
Określenia wag cech dokonano w sposób zróżnicowany, dla pierwszej cechy analitycznie, metodą „ceteris paribus”, dla pozostałych cech arbitralnie przy uwzględnieniu opinii
dotyczących preferencji potencjalnych nabywców na miejscowym rynku. Wyniki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz