Ontologiczna koncepcja prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ontologiczna koncepcja prawa - strona 1 Ontologiczna koncepcja prawa - strona 2 Ontologiczna koncepcja prawa - strona 3

Fragment notatki:

ONTOLOGICZNE KONCEPCJE PRAWA TEORIE PRAWA NATURY O NIEZMIENNEJ TREŚCI Ontologiczne ujęcie prawa - wywodzenie prawa z bytu, czyli tego co jest.
FILOZOFIA PRAWA STAROŻYTNOŚCI. TEORIE PRAWA NATURALNEGO 1. Od teorii bytu do prawa naturalnego
2. Podstawa świata, pra-tworzywo ( arche ) i pra-zasada ( logos ) w jońskiej filozofii przyrody
3. Parmenides - jedność i stałość bytu
4. Sofiści - przeciwstawienie prawa naturalnego i prawa stanowionego ( nomos ) a) Hippiasz, Trazymach: prawo pozytywne jako instrument rządzących, narzędzie tyranii b) Kallikles: obrona słabszych c) Lykofron: porządek prawny jako gwarancja życia i dobytku obywateli
d) Idea umowy ( thesei )
PRAWO NATURALNE (PRAWO NATURY) JAKO IDEA FILOZOFII PRAWA 1. Znaczenie myśli prawnonaturalnej w filozofii prawa
2. Główne kierunki myśli prawnonaturalnej ( typologia ): a) kierunki ontologiczne (w tym dynamiczne teorie prawa nat.) i gnoseologiczne (teoriopoznawcze)
b) absolutystyczne (niezmienność reguł i ocen) i relatywistyczne (reguły porządku naturalnego odniesione do konkretnych kultur i czasu)
c) naturalistyczne (źródłem: natura, przyroda, człowiek, kultura) i nadnaturalistyczne (źródłem istota nadprzyrodzona, Bóg)
c) materialne (formułują wartości podstawowe dla prawa) i proceduralne (formułują warunki tworzenia porządku)
ŚW. TOMASZ Z AKWINU - ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE 1. Niesprzeczność wiary i rozumu
2. Rzeczywistość (akt) i możliwość (potencja) jako postacie bytu
3. Materia i forma jako składniki substancji (wielość i jedność bytu)
4. Doskonałość Boga i Jego tworów - tożsamość bytu i dobra, zło jako brak dobra
ŚW. TOMASZ Z AKWINU - ZAŁOŻENIA ANTROPOLOGICZNE 1. Natura człowieka w chrześcijaństwie:
a) związek z Bogiem transcendentnym
b) racjonalność (odbicie Boskiego planu)
c) wolność (wolna wola i moralność)
d) naturalna równość
2. Człowiek jako osoba, jedność duszy i ciała (konsekwencja dwojakiej natury Chrystusa)
3. Godność ( dignitas ) jako cecha ontyczna (różna od zasługi, cnoty lub urzędu), indywidualność i „niezłączalność” z drugim człowiekiem
ŚW. TOMASZ Z AKWINU - ZAŁOŻENIA ETYCZNE 1. Wolna wola a moralność i prawo
2. Ius - iustitia : rzeczy sprawiedliwe same w sobie
3. Dobro godziwe ( bonum honestum ) nie może być sprowadzone do dobra użytecznego ( bonum

(…)

… ... ale w kontekście historycznym
e) dynamizm prawa naturalnego (społeczny kontekst zasad prawa naturalnego, wiele kultur - jedno prawo)
f) rola ius gentium g) idea dobra należnego (bonum debitum)
WSPÓŁCZESNE DYNAMICZNE KONCEPCJE PRAWA NATURALNEGO 1. Karol Wojtyła (Jan Paweł II) - Osoba i czyn: hermeneutyczna interpretacja osoby
2. Jacek Salij OP - nihilizm jako konsekwencja bałwochwalczej wiary w rozum
3. Ks. Józef…
… indywidualnych - sfera definiowania (idea praktycznej rozumności)
4. Prawa człowieka są absolutne, nie podlegają rachunkowi kosztów - sfera stosowania praw
POZYTYWIZM PRAWNICZY: JEGO ZWOLENNICY I KRYTYCY
POZYTYWIZM PRAWNICZY - EWOLUCJA
1. Pierwotny („twardy”) pozytywizm prawniczy
np. J. Austin, R. Ihering, K. Bergbohm
2. Pozytywizm prawniczy - wersja marksistowska („urzędowa teoria prawa”) np. A.J. Wyszynski
3. Wyrafinowany („miękki”) pozytywizm prawniczy np. H.L.A. Hart
4. Krytyka prawnonaturalna - L.L.Fuller
5. Krytyka fundamentalna - R. Dworkin
6. Instytucjonalna teoria prawa (N. MacCormick, O.Weinberger), pozytywizm społeczny (J. Raz), formalizm amerykański (R.S. Summers) - współczesne postacie pozytywizmu prawniczego
POZYTYWIZM PRAWNICZY - PODSTAWOWE TEZY
1. Teza społeczna - prawem są normy pochodzące od suwerena (państwa) i zabezpieczone przymusem
2. Teza o rozdziale - nie istnieje konieczny związek między prawem i moralnością
PIERWOTNY („TWARDY”) POZYTYWIZM PRAWNICZY: ROZWINIĘCIE TEZY SPOŁECZNEJ
1. Prawa ludzkie są rozkazami, ogólność rozkazów
2. Porządek prawny jest wyłącznie porządkiem prawa stanowionego (pozytywizm kontynentalny)
3. Formalny „test pochodzenia” jako kryterium obowiązywania [w tradycji…
… kontynentalnej: jedynym źródłem prawa jest ustawa] 4. Prawo [ustawa] jest przejawem nieograniczonej woli suwerena (większość społeczeństwa ma nawyk posłuszeństwa, suweren - nie)
5. Sankcja jako konieczny element prawa
6. System prawa jest „zamknięty logicznie” - konkretna decyzja może być wyprowadzona z ogólnych i abstrakcyjnych reguł prawnych za pomocą środków logicznych; sylogizm prawniczy - podstawą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz