Okupacja niemiecka - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okupacja niemiecka - omówienie - strona 1 Okupacja niemiecka - omówienie - strona 2 Okupacja niemiecka - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI
Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945 - system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).
Tymczasowa administracja na okupowanych obszarach
W wyniku przegranej przez Polskę wojny Niemcy zajęły terytorium o powierzchni 188 000 km. kw. (48,2% obszaru II RP) oraz ok. 22 mln ludności (ok. 63% ludności II RP). 1 września, zaraz po rozpoczęciu wojny, na mocy ustawy Reichstagu do Rzeszy włączono Wolne Miasto Gdańsk. Tymczasowo (formalnie od 3 do 25 października) władzę w okupowanej przez Niemców Polsce sprawowało Naczelne Dowództwo na Wschodzie (Ober-Ost) na czele którego stali: gen. płk Walther von Brauchitsch; gen.płk. Gerd von Rundstedt; od 20 X gen. Johannes Blaskowitz, zaś szefem cywilnej administracji od 13 września 1939 był Hans Frank.
Koncepcje polskiego "państwa szczątkowego" Początkowo władze niemieckie rozważały różne plany dotyczące przyszłości polskich ziem okupowanych przez Niemcy, w tym m.in. powołanie marionetkowego polskiego "państwa szczątkowego" (niem.: Reststaat) pomiędzy granicami wschodnimi Rzeszy z 1914 r. a nową zachodnią granicą ZSRR na Bugu. 29 września 1939 Adolf Hitler wyraził chęć podziału okupowanych przez Niemcy polskich obszarów na 3 części:
1. obszar miedzy Wisłą a Bugiem (Lubelszczyzna) - przeznaczony dla Żydów przesiedlanych w innych obszarów polskich a także z Rzeszy Niemieckiej
2. nad dotychczasową granicą polsko-niemiecką pas germanizacji i kolonizacji
3. pomiędzy nimi polska "państwowość"
Sugestie powołania nowego państwa polskiego na niemieckich warunkach Hitler zawarł też w swoim przemówieniu z 6 października 1939[1], zaś w rozmowie z włoskim ministrem spraw zagranicznych Galeazzo Ciano 1 października 1939 stwierdził że między polskimi ziemiami wcielonymi do Rzeszy a Lubelszczyzną (która miała stanowić obszar dla Żydów) może powstać autonomiczny "Reststaat" o cechach zbliżonych do Protektoratu Czech i Moraw - lecz warunkiem jest zawarcie pokoju z Niemcami przez Wielką Brytanię i Francję.
W listopadzie 1939 - już po powstaniu Generalnego Gubernatorstwa i wcieleniu zachodnich ziem polskich do Rzeszy - baron William de Ropp, przedstawiciel brytyjskich kół skłonnych do kompromisu z Niemcami, uzyskał od przedstawiciela niemieckiego MSZ informację o planach powołania takiego tworu państwowego na obszarze b. Królestwa Kongresowego[2].
Ostatecznie jednak wobec niemożliwości zakwestionowania legalności

(…)

… między Rzeszą a ziemiami wcielonymi. W celu realizacji niemieckiej polityki narodowościowej wprowadzono specjalną organizację administracji i sądownictwa. Polskie organy sądownicze administracyjne i samorządowe zostały zlikwidowane.
Administracja i policja
Tereny wcielone do Rzeszy zostały podzielone pod względem administracyjnym na okręgi:
Gdańsk - Prusy Zachodnie
Kraj Warty
Okręgi dzieliły się na rejencje…
… października 1939 roku w Białymstoku pod hasłem śmierć białemu orłowi[1]. Zgromadzenie Ludowe wystąpiło z "prośbą" do Rady Najwyższej ZSRR o włączenie Zachodniej Białorusi w skład Białoruskiej SRR. Jednocześnie 26 października 1939 ZSRR przekazał Wilno wraz z okręgiem Litwie, lecz po włączeniu Litwy 3 sierpnia 1940 również i ten obszar znalazł się w granicach ZSRR. 2 listopada 1939 Rada Najwyższa ZSRR
… Ukrainy Zachodniej. a już 26-28 października 1939 - w gmachu Teatru Wielkiego obradowało Zgromadzenie Narodowe Ukrainy Zachodniej, które przegłosowało rezolucję w sprawie przyłączenia Ukrainy Zachodniej do Ukraińskiej SRR a tym samym do ZSRR. Również i ten wniosek Rada Najwyższa ZSRR "zaakceptowała" 1 listopada 1939.
W składzie ZSRR
Wcielenie terenów Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy…
… Gdańsk - Prusy Zachodnie został Albert Forster, a Kraju Warty Arthur Greiser.
Na szczeblu rejencji administracją kierował prezes rejencji, który sprawował również kierownictwo NSDAP na swoim terenie. Administracją powiatu wiejskiego kierował starosta, a powiatu miejskiego burmistrz. Byli oni również kierownikami partii.
Władza policyjna w okręgach i prowincjach ziem wcielonych spoczywała w rękach…
… dowódców SS i policji. Funkcje policji były znacznie rozszerzone w porównaniu do terenów "starej" Rzeszy. Było to wynikiem celów niemieckiej polityki dążącej do ujarzmienia i wyniszczenia Polaków. SS i policja realizowały niemieckie założenia wytępienia Żydów oraz sprawowały doraźne sądownictwo wobec wrogów III Rzeszy. Obok policji istniała, składająca się z zamieszkałych w Polsce Niemców, samoobrona…
… się wyniszczanie Polaków w myśl haseł walki klasowej i dyktatury proletariatu. W więzieniach znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz polskich, ludzie kultury i nauki. Polacy narażeni byli na konfiskaty i rekwizycje, kolejne fale deportacji w głąb Rosji i osadzanie w łagrach osób uznanych za „antysowieckie elementy”. Setki Polaków zostało rozstrzelanych przez funkcjonariuszy NKWD we Lwowie, Borysławiu, Wilnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz