Europa w czasie okupacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europa w czasie okupacji - strona 1 Europa w czasie okupacji - strona 2 Europa w czasie okupacji - strona 3

Fragment notatki:

Europa w czasie okupacji Okupacja Radziecka Po zajęciu ziem Polskich we wrześniu 1939 roku ZSRR przystąpił do podporządkowania sobie kolejnych terenów. W wyniku wojny zimowej ( listopad 1939 - marzec 1940) Finowie obronili jednak niepodległość, choć utracili 10 % swojego terytorium. Celem Stalina stały się także Litwa, Estonia oraz Łotwa , w czerwcu 1940 roku ZSRR dokonało aneksji wszystkich trzech państw.
- Zlikwidowano polską administrację na terenach włączonych do ZSRR.
- 22 października 1939 r . przeprowadzone zostały wybory do Zgromadzeń Ludowych Białorusi Zachodniej i Zachodniej Ukrainy. A na początku listopada (1-2 XI 1939 r.) Rada Najwyższa ZSRR wydała dokument wcielający już formalnie ziemie zdobyte do państwa radzieckiego. - Polakom zamieszkującym te obszary, przymusowo nadano radzieckie obywatelstwo. - Przeprowadzono spis ludności ( II - IV 1940 r.), a później wydano nowe dowody osobiste, bez których nie można było się poruszać - Aparat policyjny ZSRR - NKWD prowadziło akcje terroru wobec wszystkich warstw społecznych i wszystkich narodowości. Represje dotknęły zarówno Polaków, jak i Litwinów, Ukraińców, Białorusinów i Żydów . Najgorszy los spotkał polskich oficerów, wziętych do niewoli w czasie działań militarnych we wrześniu 1939 r. Zostali oni w roku następnym potajemnie wywiezieni i straceni w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.   -   Działaczy politycznych, funkcjonariuszy policji, urzędników, właścicieli ziemskich, intelektualistów i wielu innych skazano na łagry. Rodziny osób aresztowanych także podzieliły los swoich bliskich., bo wiem zostały deportowane w głąb Związku Radzieckiego - Władze sowieckie przeprowadziły cztery wielkie akcje przesiedleńcze: w lutym, kwietniu, czerwcu 1940 r. i w czerwcu roku następnego . W trakcie tych działań deportowano ponad 350 tys. osób. - Zakazano tworzenia partii politycznych, czy organizacji społecznych. Jedyną legalną partią była partia komunistyczna. Okupanci przejęli polską własność państwową, ale także i własność prywatną. Została przeprowadzona parcelacja własności ziemskiej, a od 1940 r. prowadzono kolektywizację chłopskich gospodarstw rolnych . Podjęto walkę z Kościołem katolickim i z innym związkami wyznaniowymi. Szkoły, uczelnie wyższe, urzędy stały się miejscem propagandy komunistycznej wymierzonej w kapitalistyczne społeczeństwo. Jeszcze w grudniu 1939 r . polskiego złotego zamieniono na radzieckiego rubla. Okupacja Niemiecka Niemcy tereny podbite w wyniku działań militarnych traktowały , jako swoją własność. Na obszarach zależnych od III Rzeszy władzę początkowo sprawował

(…)

… wymierzonych w polskich partyzantów albo w walce z oddziałami Polskiego Państwa Podziemnego brały udział oddziały SS i Wehrmachtu.
- Drogą oddziaływania na polskie społeczeństwo  były media, a dokładniej prasa i film. Jedyna ukazująca się legalnie, za zezwoleniem okupanta była tzw. prasa gadzinowa, publikująca nowe niemieckie zarządzenia.
- Działania okupanta wymierzone były głównie w polską inteligencję…
… wykonywać polecenia okupanta, otrzymując za swoją pracę niskie wynagrodzenie i borykając się z trudną sytuacją na rynku żywnościowym, ze względu na reglamentację towarów. 
- Porównując przydział kalorii na narodowości: Niemiec otrzymywał w swoim posiłku 2300 kalorii, Polak - około 700, Żyd - zaledwie 400. Rozwijał się oczywiście czarny rynek, na którym kwitł handel żywnością, osiągającą wysokie ceny…
… tereny podbite w wyniku działań militarnych traktowały, jako swoją własność. Na obszarach zależnych od III Rzeszy władzę początkowo sprawował Naczelny Dowódca  Wojsk Lądowych Wehrmachtu. Później tworzono władze cywilne, którym oddawano nadzór nad zdobytym obszarem.
Terytorium II Rzeczypospolitej zostało podzielone na ziemie wcielone do III Rzeszy i na Generalne Gubernatorstwo. 
Władzę w nim objął podległy w swoich działaniach i decyzjach tylko Hitlerowi - Hans Frank. GG podzielono na cztery dystrykty: warszawski, krakowski, lubelski, radomski.
Okupowany teren Generalnego Gubernatorstwa był traktowany praktycznie jak kolonia, dostarczająca niskokwalifikowanej i niewolniczej polskiej siły roboczej na potrzeby gospodarki wojennej III Rzeszy. W tym celu wprowadzono nakaz pracy przymusowej dla Polaków…
… na Syberię. W latach 1942 - 1943 na terenach Zamojszczyzny przeprowadzono akcję osiedlania Niemców, po wcześniejszym usunięciu Polaków. Niemcy przywłaszczyli sobie własność państwa polskiego i instytucji publicznych, także wielka własność prywatna na terenach okupowanych została poddana nadzorowi niemieckiemu. Prowadzona też była gospodarka rabunkowa w polskim przemyśle i gospodarce rolnej (grabież surowców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz