Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Określenie celów i granic tolerancji dla każdego punktu krytycznego - strona 1

Fragment notatki:

Okre ś lenie cel ó w i granic tolerancji dla ka ż dego punktu krytycznego (Zasada 3) Po ustaleniu krytycznych punkt ó w kontroli, ka ż demu z nich nale ż y przypisa ć okre ś lone, najle­piej fizyczne lub chemiczne, mierzalne parametry charakteryzuj ą ce przebieg danego pro cesu lub czynno ś ci. Parametrami takimi s ą najcz ęś ciej wyznaczniki ł atwe do zdefiniowania lub ozna­czenia jak czas, temperatura, kwasowo ść , aktywno ść wody, wilgotno ść , lepko ść , barwa itp. W przypadku trudno ś ci ze znalezieniem takiego wyznacznika kryterium m o ż e by ć np. ocena wizualna lub sensoryczna. Dla ka ż dego okre ś lonego parametru nale ż y ustali ć tzw. warto ś ci docelowe wraz z dopuszczalny­mi tolerancjami oraz tzw. warto ś ci krytyczne. Warto ś ci docelowe powinny gwarantowa ć skuteczn ą eliminacj ę zagro ż enia lub ogranicze­nie go do akceptowalnego poziomu. Warto ś ci krytyczne pozwalaj ą na odr óż nienie stanu akceptowalnego od nieakceptowalnego. Warto ś ci docelowe i granice bezpiecznej tolerancji przyjmowane s ą cz ę sto w oparciu o wiedz ę teoretyczn ą lub do ś wiadczenia w ł asne zak ł adu z prowadzenia okre ś lonych proces ó w np. tempe­ratura i czas obr ó bki termicznej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz