Okoliczności powodujące wyłaczenie możliwości uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okoliczności powodujące wyłaczenie możliwości uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. - strona 1 Okoliczności powodujące wyłaczenie możliwości uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. - strona 2

Fragment notatki:

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE WYŁACZENIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Istnieją pewne okoliczności powodujące wyłączenie możliwości uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Stanowi o tym art.. 21 i 22 ustawy wypadkowej:
Art. 21. 1. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. To wyłączenie nie dyskwalifikuje wypadku jako zdarzenia, a jedynie pozbawia ubezpieczonego praw do świadczeń. Zachowanie ubezpieczonego musi mieć kwalifikowana postać:
- umyślnego działania ( dolus directus lub dolus eventualis) lub
- rażącego niedbalstwa ( najwyższa postać winy nieumyślnej);
Ponadto musi mieć miejsce naruszenie przepisów o ochronie życia i zdrowia - trzeba więc ustalić, jakie są to przepisy. To nie są wyłącznie przepisy BHP, np. dla kierowcy będą to także przepisy kodeksu drogowego. Nie chodzi też tu o zasady, tylko o przepisy prawne. 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to sytuacji, gdy takie zachowanie nie miało żadnego wpływu na zajście zdarzenia, np. urwał się kawałek sufitu i spadł na głowę pracownikowi.
3. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, płatnik składek kieruje ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Ubezpieczony jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddaniu się temu badaniu. 4. Koszty badań, o których mowa w ust. 3, zwracane są kierującemu na te badania przez Zakład, z zastrzeżeniem ust. 5. 5. W przypadkach określonych w ust. 2 koszty badań ponosi ubezpieczony. 6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia sposób dokonywania rozliczeń kosztów, o których mowa w ust. 4, tryb postępowania, rodzaje dokumentacji niezbędnej do tych rozliczeń oraz termin ich dokonania, biorąc pod uwagę konieczność niezwłocznego uzyskania ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz