Ogólne wiadomości o prawie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne wiadomości o prawie - strona 1 Ogólne wiadomości o prawie - strona 2 Ogólne wiadomości o prawie - strona 3

Fragment notatki:


Ogólne wiadomości o prawie Prawo - zbiór norm ogólnych, pochodzących od organów publicznych, na których straży stoi przymus państwowy
Podział prawa: Prawo zwyczajowe Prawo stanowione Zwyczaj - powszechnie stosowana w danym czasie, środowisku i stosunkach społecznych praktyka określonego postępowania
Prawo przedmiotowe - ogół przepisów zawartych w aktach normatywnych i norm prawa zwyczajowego, obowiązujących w danym państwie
Prawo podmiotowe - ogół uprawnień przypisanych jednostce na określonej podstawie, którą stanowią z reguły normy prawa przedmiotowego
Podział praw przedmiotowych :
Względne (tylko wobec określonej osoby lub osób) i bezwzględne (skuteczne względem wszystkich)
Majątkowe (mają wartość w sensie ekonomicznym) i niemajątkowe (wyrażają inne wartości niż ekonomiczne)
Zbywalne (mogą być przeniesione na inne osoby) i niezbywalne (nie można ich przenieść na inne osoby)
Funkcje prawa :
Kontrola zachowań Rozdział dóbr i obciążeń Regulacja konfliktów Zasada sprawiedliwości formalnej - osoby, sytuacje, stany rzeczy, które są pod istotnymi względami podobne powinny być podobnie traktowane
Reguły sprawiedliwości materialnej - decydują o tym jakie osoby, stany rzeczy i sytuacje należą do tej samej kategorii wymagającej podobnego traktowania
Reguły sprawiedliwości ro zdzielczej - m.in. „każdemu stosownie do potrzeb (lub zasług)”
Reguły sprawiedliwości wymiennej - sprawiedliwy jest podział który wynika z dobrowolnie zawartej umowy
Reguły sprawiedliwości proceduralnej - służą do zapewnienia uczciwej procedury
Metody rozstrz ygania konfliktów: Tryb umowny - strony same rozwiązują konflikt przez zawarcie porozumienia
Tryb mediacyjny - występuje również mediator który pomaga stronom dojść do porozumienia
Tryb arbitrażowy - strony mają wpływ na wybór arbitra, procedury i zasady rozstrzygania sporu, jednak decyzja arbitra ma charakter wiążący i podlega przymusowej egzekucji
Tryb adjudykacyjny - postępowanie toczy się wg ustalonych z góry zasad przez ustawodawcę, strony nie mają wpływu na wybór adjudykatora (modelem takiego trybu jest postępowanie sądowe)
Norma prawna - reguła postępowania chroniona przez państwo, która jednej stronie przyznaje uprawnienia (p. podmiotowe), a na drugą nakłada obowiązki odpowiadające temu uprawnieniu
Przepis elementarny - elementarna jednostka systematyzacyjna aktu normatywnego, może nim być artykuł, paragraf, punkt, podpunkt, zdanie zawarte w artykule
Norma prawna składa się z hipotezy (adresat normy i pewna sytuacja), dyspozycji (wzór zachowania) i

(…)

…, nieznajomość prawa nie usprawiedliwia
Każde państwo ma prawo wewnętrzne, granice państwowe wyznaczają obszar obowiązywania wewnętrznego prawa publicznego.
Zasady suwerenności nie naruszają jednak prawa prywatnego
Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego (które jest prawem wewnętrznym) rozstrzygają problem, gdy nie wiadomo, którego państwa prawo powinno obowiązywać
Norma kolizyjna= hipoteza+ dyspozycja(w której zawarte są łączniki)
Podstawy łączników:
Obywatelstwo, miejsce zamieszkania, siedziba osoby prawnej, siedziba przedsiębiorstwa, miejsce położenia rzeczy, wybór prawa, miejsce zdarzenia
Reguły prawa międzyczasowego:
Ustawa wchodzi życie z dniem w niej określonym, a gdyby takiego dnia nie wskazywała, po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
Ustawa nie działa wstecz (lex retro non agit)
Ustawa…
… (względnie obowiązujące)- są obowiązujące jeżeli strony nie postanowiły inaczej
Stosunek prawny- stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawne, jego elementami są: zdarzenie prawne, podmioty, przedmiot, treść stosunku prawnego
Hierarchia aktów normatywnych:
Konstytucja
Ratyfikowane umowy międzynarodowe
Ustawy
Rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez prezydenta RP
Rozporządzenia wykonawcze
Akty prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz