Ogólna regulacja osób prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna regulacja osób prawnych - strona 1 Ogólna regulacja osób prawnych - strona 2 Ogólna regulacja osób prawnych - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
II. Ogólna regulacja osób prawnych Uwagi wstępne w art. 35 kc - generalne odesłanie do przepisów pozakodeksowych dotyczących powstania, ustroju i ustania osób prawnych, z zaznaczeniem, iż statut reguluje organizację i sposób działania → analiza pozakodeksowych przepisów wskazuje, że statut jest typową, a często konieczną regulacją uzupełniająca w stosunku do ustaw.
nie może być niezgodny z ustawą Nowela z 1990 r. zniosła ograniczenie zdolności prawnej osób prawnych (tzw. specjalnej zdolności osób prawnych), ale rzeczą oczywistą jest, że osoba prawna nie może być podmiotem pewnych praw (np. rodzicielskich)
Kodeks reguluje pewne aspekty instytucji osób prawnych: powstania i rejestrów; nazwy; siedziby; wykonywania zdolności do czynności prawnych. Powstanie i rejestry Powstanie osoby prawnej regulują ustawy pozakodeksowe konstruujące rozmaite zdarzenia prawne wywołujące ten skutek prawny. Typologia (z XIX w.) uznaje 3 rodzaje:
tzw. system aktów organów państwa - akt władzy państwowej (ustawa, rozporządzenie, decyzja administracyjna) kreuje osobę prawną;
tzw. system koncesyjny - powstanie z inicjatywy założycieli, ale za zgodą organu państwowego;
tzw. system normatywny - określenie wymogów dla powstania osoby prawnej, bez konieczności uzyskania indywidualnego zezwolenia władzy publicznej.
w Polsce dominuje system normatywny, wyjątkowo koncesyjny (np. banki i zakłady ubezpieczeniowe) Rejestry - nie ma nakazu prowadzenia ich, ale tylko nieliczne go nie mają. Ustanawiane są w drodze ustawy. W razie ich ustanowienie osobowość prawną uzyskuje jednostka organizacyjna w momencie uzyskania wpisu i spełnienia innych warunków, co z reguły sprawdza organ rejestrujący (przeważnie sąd) Nazwa odpowiednik imienia i nazwiska osoby fizycznej - ustala akt erekcyjny osoby prawnej (ustawa, rozporządzenie, umowa, statut). Siedziba odpowiednik miejsca zamieszkania osoby fizycznej - ustala akt erekcyjny w sposób dowolny. różnica z miejscem zamieszkania → nie musi to być miejsce faktycznego prowadzenia działalności, dopiero jeśli nie jest określona w akcie erekcyjnym, wg. art. 41 siedzibą jest miejscowość, gdzie jest jej organ zarządzający.
siedziba to tylko miejscowość, a nie adres. Organy art. 38 kc teoria organów osób prawnych (wywodząca się z teorii realistycznych) → działać mogą tylko ludzie, a osoby prawne przez swoje organy → organ stanowi integralny składnik osobowości prawnej, wyznaczony jej strukturą organizacyjną → człowiek może skutecznie występować w roli organu, gdy: struktura organizacyjna danej osoby prawnej przewiduje określony rodzaj organu z wyznaczeniem związanych z nim kompetencji lub sfery działania uznanych za działania osoby prawnej (np. rektor uniwersytetu);


(…)

…), ale same tajemnice przedsiębiorstwa nie wydaje się, aby miały charakter dobra osobistego, immanentnie związanego z daną osobą prawną (kwestia sporna w nauce)
Polski system ochrony danych osobowych ograniczony jest tylko do osób fizycznych.
żądanie ustalenia prawa osobistego oraz roszczenie o zaniechanie lub usunięcie skutków naruszeń - napewno przysługują też osobie prawnej
kwestia wątpliwa - roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny
przeciw: uzasadniane są oddziaływaniem kompensacyjnym na sferę psychiczną człowieka.
za: koncepcja obiektywnej ochrony dóbr osobistych → skoro ustawodawca chroni dobra osób fizycznych, z tą samą intensywnością powinien chronić dobra osób prawnych.

… lub o jej likwidację. → nie ma potrzeby ustanawiania kuratora jeśli jest syndyk, który reprezentuje upadłego (orz. SN z 6.9.1996 r., OSN 1996, poz. 160).
Dobra osobiste
art. 43 kc → przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych (art. 23 i 24 kc) stosuje się odpowiednio do osób prawnych.
też niezbywalny i niemajątkowy charakter, choć są blisko ze sferą ekonomiczną związane.
katalog dóbr osobistych osób prawnych…
… nietykalności mieszkania osoby fizycznej.
Tajemnica korespondencji.
Sfera prywatności - Trybunał podkreślił, że każdy prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do pewnej „prywatności". Na tej podstawie osoba prawna może przeciwstawiać się bezprawnemu śledzeniu, przesłuchiwaniu lub innym działaniom zmierzającym do uzyskania tajemnic przedsiębiorstwa (chronionych też ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz