Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - strona 1

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami. Prawo celne - regule zasady międzynaro­dowego obrotu towarowego, pobierania z tego tytułu ceł i innych należno­ści celnych, prowadzenia kontroli tego obrotu oraz funkcjonowania admi­nistracji celnej. Dwie funkcje prawa celnego: Ekonomiczną związaną z realizacją celów polityki ekonomicznej w zakresie wymiany towarów i usług, zapewnieniem stabilizacji rynku wewnętrznego, tworze­niem barier ochronnych przed konkurencją.
Fiskalną (wynikają­cą rzecz jasna z faktu, że przywóz, wywóz lub tranzyt określonych dóbr majątkowych przez granice danego obszaru celnego wiąże się z pobiera­niem przez administrację celną ceł i innych opłat celnych). Cło - świadczenie o charakterze również podatkowym pobierane w związku z przemieszczaniem towarów przez granice obszaru celnego państwa czy międzynarodowej organizacji gospodarczej, posiadające wprawdzie cechy podatku, jednak ujmowane tradycyjnie jako kategoria odrębna, na co wpływa odrębność systemu źró­deł prawa celnego, wyodrębnienie organizacyjne służb celnych oraz od­rębność postępowania celnego.
Unia celna, której istotą jest likwidacja granic celnych między państwami obję­tymi unią, utworzenie jednego obszaru celnego na terytorium wszystkich państw Unii, zakaz stosowania ceł przywozowych i wywozowych, jak rów­nież ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie między państwami członkowskimi, a także innych środków o skutku równoważnym, wreszcie przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi.
Ustawa z 19.3.2004 r. - Prawo celne wraz z ustawą z 19.3.2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz