Ogólna charakterystyka prawa finansowego i zjawisk finansowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka prawa finansowego i zjawisk finansowych  - strona 1 Ogólna charakterystyka prawa finansowego i zjawisk finansowych  - strona 2 Ogólna charakterystyka prawa finansowego i zjawisk finansowych  - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 1  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAWA FINANSOWEGO I ZJAWISK FINANSOWYCH Prawo finansowe : ogół norm prawnych regulujących działalność finansową i reguł postępowania opartych o przymus władzy publicznej regulujących zjawiska i procesy pieniężne; •  norma prawna : reguła postępowania oparta o przymus władzy publicznej; f.:  zjawiska i procesy pieniężne. Ekonomiczny punkt widzenia: zjawiska pieniężne polegające na gromadzeniu i podziale środków pieniężnych;   punkt   widzenia   nauki   f.:   strumienie   pieniężne   gromadzone   i   wydatkowane   w   toku   procesów   gospodarczych opartych o przepływy pieniężne.   Z asoby pieniężne + operacje nimi + oraz normy prawne ich dotyczące. Przedmiotem  zainteresowania f. i prawa finansowego są te procesy pieniężne, gdzie występuje przepływ pieniądza w strumieniu pieniężnym. Przepływ pieniężny: • o charakterze gotówkowym; • w   postaci   wkładów   bankowych   i   rozliczeń   w • należności (np. zaplata za dostarczony towar); oparciu o te wkłady; • w postaci zobowiązań (np. spłata kredytu). Szczególna rola przepływów pieniężnych związana jest z funkcjami, które przypisane są do pieniądza. Rola pieniądza i jego funkcja  rozwinęła się wraz ze społecznym podziałem pracy, gdy gospodarka towarowo-towarowa przekształciła się w towarowo-pieniężną.  Upowszechnienie się pieniądza i permanentny rozwój przemian pieniądza związany jest z systemem kapitalistycznym. Specjalizacja pracy – pojawiły się nadwyżki, które upłynniano na rynku. Coraz mocniej zaspokajamy swoje potrzeby w oparciu o rynek. Pieniądz (najbardziej poszukiwane dobro ogólne) środkiem: • Wymiany   (f.   cyrkulacyjna, • Płatniczym   (zwalnia   z • Tezauryzacji transakcyjna); zobowiązań); (przechowywanie wartości). • Pomiaru wartości; Formy pieniądza: • Banknoty (gotówkowy); • Środki   płatnicze   mające   charakter   papierów • Elektroniczny; wartościowych ( akcje, obligacje, czeki, weksle).  Nauka o  finansach wyróżnia: 1.  Teorię f.: informuje o modelowych rozwiązaniach i spekulacjach, mogących towarzyszyć gromadzeniu i podziale śp; 2.  Naukę prawa f.: zajmuje się problematyką związaną z zasadami budowy norm prawnych odnoszących się do zjawisk pieniężnych. Bada przyczyny i skutki przyjętych regulacji prawnych; 3.  Politykę   finansową:   odnosi   się   do   sfery   działań   różnego   rodzaju   podmiotów,   o.f./o.   p.,   instytucji   finansowych, zajmujących się gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków o charakterze pieniężnym.

(…)

… powiązany myślą przewodnią tak, aby tworzył zwartą
całość pod względem organizacyjnym i prawnym. Elementy:
• Prawo podatkowe;
• Administracja skarbowa – pobór podatku;
6

pracownikami, trójstronne.
Umowy międzynarodowe, między pracodawcami i
Podatki mają służyć budowie społecznej gospodarki rynkowej – w oparciu o mechanizm rynkowy nastąpi wzrost gospodarczy, ale
jednocześnie nastąpi konsumpcja…
… na życie na odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych.
• Formy organizacyjne:
- spółki akcyjna;
- towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.
• Pochodzenie kapitału:
- z kapitałem krajowym;
- z kapitałem zagranicznym.
• Przynależność do sektora:
- publiczne (zw. z ubezpieczeniami społecznymi);
- prywatne.
Organy:
-
-
MF – wydaje zezwolenia;
Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Ze względu na interes ubezpieczonych działają:
• Rzecznik ubezpieczonych;
• Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych;
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – gwarantuje wypłatę świadczenia, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe
zbankrutuje.
Firmy ubezpieczeniowe asekurują się nawzajem. Poza firmami działają wyspecjalizowane firmy ubezpieczeniowe, które
przyjmuje do asekuracji towarzystwa ubezpieczeniowe. Istnieje obowiązek przystąpienia…
… podatkowego – zbudowane są według określonej konstrukcji. 1-4muszą występować
bezwzględnie, 5-6 nie muszą.
Elementy konstrukcji podatku:
1. Podmiot podatku;
2. Przedmiot podatku;
3.
Podstawa opodatkowania;
4. Stawki bądź skale;
5. Zwolnienia, ulgi, zwyżki;
6.
Terminy i warunki płatności.
Podmiot podatku:
1. Zobowiązany – bierny, zazwyczaj o nim mówi ustawa (o.f., o.p., jednostka organizacyjna bez o.p…
…; obliczanie, pobranie podatku i odprowadzenie go do odpowiedniego organu;
• Inkasent - pośrednik działający w imieniu podatnika; za zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem;
pobór podatku i odprowadzenie go we właściwym terminie do właściwego urzędu.
Przedmiot podatku:
Rzecz/czynność za którą płacimy podatek. Dąży się do tego, aby był określony w tytule ustawy, np. od osób fizycznych, środków…
…). Reorganizacja: w latach 90-tych nastąpiła
likwidacja co najmniej połowy tych banków (przekształcenie w s.a.), łączenie się z bankami regionalnymi; niezależne,
regionalne struktury. Cały czas dokonują się fuzje i przejęcia w celu poprawienie konkurencyjności (prawo spółdzielcze).
Współczesny kształt systemu bankowego w państwie zależy od rodzaju systemu państwowego. System kapitalistycznywarunkowany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz