Ogniwa dydaktyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 6041
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogniwa dydaktyczne - strona 1

Fragment notatki:

OGNIWA:Okoń jest twórcą teorii 7 ogniw (elementów wspólnych) procesu kształcenia- łańcuch tych ogniw jest rozerwalny: Elastyczność teorii ogniw polega na tym, że nie wszystkie ogniwa muszą pojawiać się na każdej lekcji, czasem korzystne jest pominięcie któregoś z ogniw, (ale nie jest dobre, gdy pomijamy 2 lub 3 ogniwa); nie musi być przestrzegana kolejność pojawiania się ogniw na lekcji; niektóre ogniwa mogą występować jednocześnie- mogą wchodzić ze sobą w jakieś związki; teoria ta nie jest schematem pracy, lecz propozycją, z której nauczyciel może skorzystać w dowolny sposób;Ogniwa procesu kształcenia są to wyodrębnione przez Okonia momenty wspólne dla wszelkiego kształcenia, zostały one wyodrębnione na podstawie informacji wielu działań szkolnych np. matematyki, fizyki, biologii, wywnioskowano, że najważniejsze momenty to 7 ogniw procesu dydaktycznegoI. Uświadamianie sobie przez uczniów celów i zadań dydaktycznych. Istota:-sprowadza się do wytworzenia u uczniów pozytywnej motywacji sprzyjającej uczeniu się, a niekiedy warunkujące jego efekty końcowe;-w tym celu nauczyciel opierając się uprzednio na planie lub konspekcie lekcji zaznajamia uczniów z zadaniami danej lekcji lub jednostki metodycznej, jej zamierzonym efektom końcowym lub planom;-przygotowanie jest ogniwem wstępnym, którego jednak nie należy lekceważyć gdyż uwarunkowuje ono odpowiednie myślenie i kształtuje wolę uczniów uświadamiając im, czego i po co mają się uczyć;-uświadomienie sobie przez uczniów, pracujących pod kierunkiem nauczyciela, określonej trudności o charakterze teoretycznym lub praktycznym, jest punktem wyjścia do samodzielnego sformułowania przez nich problemu, który mają rozwiązać przede wszystkim na drodze poznania bezpośredniego;-ogniwo to inicjuje poszukujący tok pracy dydaktycznej na lekcji, ma ono istotne znaczenie dla ukształtowania pozytywnych motywów uczenia się i dla wyznaczenia głównych kierunków dalszej nauki.Istotą jest stworzenie ładu wewnętrznego i zewnętrznego.Ład wewnętrzny- działanie nauczyciela, które zmierza do stawiania przez uczniów określonych zadań, jest to uświadamianie uczniom, czego i po co mają się uczyć; wytworzenie u ucznia wewnętrznej perspektywy, która nadaje jego wysiłkom wartość- wzbudzenie motywacji. Ład zewnętrzny- działanie nauczyciela zmierzające do zapewnienia spokojnego przebiegu lekcji, wiążemy z dyscypliną, sposobami rozpoczynania i kończenia lekcji, jeśli nie będzie ładu, to koncentracja uczniów będzie zaburzona.Jak stworzyć dobrą atmosferę na lekcji:-wprowadzaj reguły i procedury;-przedstawiaj zasady w formie pozytywnej;-twórz zasady obowiązujące przy zmianach aktywności;-podkreślaj znaczenie zasad;-egzekwuj ich zachowanie;-czujność nauczyciela;-odpowiednie tempo i rytm pracy na lekcji;-płynność przebiegu lekcji;-podzielność uwagi nauczyciela;-trafne interpretowanie werbalnych i niewerbalnych zachowań ucznia;

(…)

…; Sposoby realizacji(etapy kształtowania pojęć ogólnych): -kojarzenie nazw z odpowiednimi przedmiotami; -tworzenie przedpojęć na podstawie znajomości zewnętrznych cech rzeczy i zdarzeń; -nabywanie pojęć naukowych; Metody nauczania pojęć według Arendsa: Arends mówi o cechach istotnych i nieistotnych, w definicji mówi, aby uczyć pojęć z podziałem na przykłady i nieprzykłady: -dedukcyjna- od ogółu…
…, że dla niektórych uczniów porażka jest nieunikniona; -niektórzy rodzice stosują kary wobec uczniów za niskie stopnie i nieodpowiednie nagrody za wysokie stopnie; -są uniwersalnym wzorem dla wszystkich uczniów mimo różnic indywidualnych między nimi; -podkreślają wspólność celów wszystkich uczniów, a zniechęcają do indywidualnych celów uczenia się; -nagradzają konformizm i karzą za twórczość; -zachęcają…
… dać odpowiedź na postawione pytanie; obserwacje poprzedza się zwykle przygotowaniem przed lekcją wszystkich pomocy naukowych, potrzebnych do zajęć laboratoryjnych lub pokazu; Sposoby poznania: A) Empiryczne: -poznanie bezpośrednie (obserwacja, spostrzeganie, eksperyment); -poznanie pośrednie (schematy, mapy, strategie, obrazy, modele); B) Werbalne: -słowo mówione (opis, opowiadanie, pogadanka, wykład…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz