Odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi - projekt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 6454
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi - projekt - strona 1 Odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi - projekt - strona 2 Odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi - projekt - strona 3

Fragment notatki:

Temat projektu to odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Gdańskiej a prowadzi je dr inż. Arkadiusz Kryczałło. Plik ma 4 strony i zapisany jest w formacie .pdf. W zadaniu należało obliczyć odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi założonymi w warstwie o swobodnym zwierciadle wody gruntowej.

Politechnika Gdańska 
 
 
 
 
 
 
 
Gdańsk, 15.06.2010r 
Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego 
        
ODWODNIENIA BUDOWLANE 
Ćwiczenie nr 2 – 
Odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi. 
              
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 Joanna Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr. BWiM, sem.VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009/2010 
   Temat: Obliczyć odwodnienie wykopu lądowego studniami niedogłębionymi załoŜonymi w warstwie o swobodnym zwierciadle wody gruntowej.  Dane:  k = 10 [m/d] L = 8,0 [m] B = 6,0 [m] r = 0,20 [m] Rzędne: 
•  Rzędna terenu  100 [m] •  Rzędna ZWG 99 [m] •  Rzędna dna wykopu 96,5 [m] 
 
 
 Obliczenia: 
Wymagane obniŜenie zwierciadła wody gruntowej wynosi 0,5 [m] pod dnem wykopu. Stąd: 
ܵ଴ ൌ 99 െ 96,5 ൅ 0,5 ൌ 3,0 ሾ݉ሿ 
Promień zasięgu depresji: 
ܴ ൌ 10,2 · ܵ଴ · √݇ ൌ 10,2 · 3,0 · √10 ൌ 97 ሾ݉ሿ 
Promień obliczeniowy wielkiej studni wyznacza się przy pomocy wzoru: ݎ଴ ൌ ߤ · ௔ା௕
ସ  , gdzie: ߤ ൌ
ߤሺ஻ሻ
௅  odczytujemy z tabeli 11.2. 

Mamy  ൌ ଼ ൌ 1,33 ֜ ߤ ൌ 1,43


 
Zatem  ݎ଴ ൌ ߤ · ௔ା௕ ൌ 1,43 · ଺ା଼ ൌ 5,01 ሾ݉ሿ


 Ze względu na brak danych o głębokości spągu warstwy wodonośnej jej miąŜszość ܪ଴ określa się, 
jako miąŜszość warstwy aktywnej według wzoru ܪ଴ ൌ ߙ · ൫ܵ௖ ൅ ݈௙൯, gdzie: 
ܵ௖ ൌ 6,0 ሾ݉ሿ - załoŜona przybliŜona wartość depresji w studni, ݈௙ ൌ 2,0 ሾ݉ሿ - załoŜona długość czynna filtru, 
ߙ ൌ ߙሺ ௌ೎ ሻ

 Odczytujemy z tabeli 11.4. 
೎ା௟೑

Mamy 

ൌ ଺,଴ ൌ 0,75 ฺ ߙ ൌ 1,825

 [-] 
೎ା௟೑
଺,଴ାଶ,଴
Zatem ܪ଴ ൌ ߙ · ൫ܵ௖ ൅ ݈௙൯ ൌ 1,825 · ሺ6,0 ൅ 2,0ሻ ൌ 14,60 ሾ݉] 
Wydatek wielkiej studni obliczamy ze wzoru ܳ ൌ ଵ,ଷ଺·௞·ௌబ·ሺଶ·ுబିௌబሻ i wynosi on: 
௟௢௚ቀ ೃ
ೝ ቁ

ܳ ൌ ଵ,ଷ଺·ଵ଴·ଷ,଴·ሺଶ·ଵସ,଺଴ିଷ,଴ሻ ൌ 664  ቂ௠యቃ 
௟௢௚ቀ వళ

ఱ,బభቁ

Z warunków na dopuszczalną prędkość ݒௗ ൌ 65 · √݇  oraz na dopuszczalną długość filtra ݈ௗ ൌ

ଶ·గ·௥·௩  

wyznaczamy maksymalny dopuszczalny wydatek jednej studni: 
݈

ௗ ൌ

, gdzie przyjmujemy ݈
ଶ·గ·௥·଺ହ· √

֜ ݍ

௠௔௫ ൌ 2 · ߨ · ݎ · ݈ௗ · 65 · √݇
ௗ ൌ ݈௙ ൌ 2,0݉. 


Otrzymujemy: ݍ௠௔௫ ൌ 2 · ߨ · ݎ · ݈௙ · 65 · √݇ ൌ 2 · ߨ · 0,20 · 2,0 · 65 · √10 ൌ 352 ቂ௠యቃ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz