odwodnienia - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odwodnienia - pytania - strona 1 odwodnienia - pytania - strona 2 odwodnienia - pytania - strona 3

Fragment notatki:

OMÓWIĆ KRĄŻENIE WODY W PRZYRODZIE
Woda znajduje się w ciągłym ruchu wywołanym :
energią cieplną promieniującą ze słońca;
siłą ciężkości;
przyciąganiem słońca i księżyca;
siłami międzycząsteczkowymi;
działalnością człowieka.
Energia cieplna powoduje parowanie, a następnie unoszenie cząstek wody (pary wodnej) do troposfery. Tam następuje kondensacja (skraplanie) pary wodnej i pod działaniem siły ciężkości powrót cząstek wody w postaci opadu atmosferycznego. Na powierzchnię lądów i oceanów. Część pary wodnej zawartej w powietrzu skrapla się przy zetknięciu z chłodną powierzchnią terenu lub jego pokrycia, tworząc w ten sposób osady atmosferyczne. Z powierzchni lądów woda częściowo odparowuje, a częściowo spływa do zbiorników wód otwartych. Odparowując z ich powierzchni wzbogaca bezpośrednio troposferę w parę wodną, która jest źródłem kolejnych opadów.
RYS1 schemat krążenia wody w przyrodzie.
OMÓWIĆ OPADY ATMOSFERYCZNE Z PUNKTU WIDZENIA BILANSU WODNEGO
Opady atmosferyczne to woda pochodząca z kondensacji pary wodnej w troposferze i dochodząca do powierzchni ziemi w postaci płynnej lub stałej. Opady atmosferyczne rozkładają się nierównomiernie w czasie i przestrzeni, dlatego charakteryzuje się je za pomocą średnich arytmetycznych wartości rocznych i miesięcznych obliczonych na podstawie codziennych obserwacji. Wartość średnia roczna obliczana jest z wielolecia (20-30 lat) i nazywamy ją opadem rocznym normalnym. Na wysokość opadów wpływa szereg czynników zmiennych (wpływają na wysokość opadów w poszczególnych latach) i stałych (powodują że rozkład opadów na ziemi jest nierównomierny, położenie geograficzne, odległość od mórz i oceanów, układ pasm górskich, kierunki wiatrów).
Na terenie Polski przeważająca część opadów rocznych to deszcze, charakteryzowane za pomocą intensywności (mm/min) lub natężenia (dm3/sha), czasu trwania i prawdopodobieństwa wystąpienia. Deszcze krótkotrwałe o dużej intensywności średniej obejmują niewielkie obszary i występują w czasie burz letnich i trwają os kilku min do kilku godzin. Deszcze długotrwałe, charakteryzujące się mniejszą intensywnością średnią, ale mają większy zasięg, występują w Polsce we wszystkich porach roku.
OMÓWIĆ URZĄDZENIA SŁUŻĄCE DO REJSTRACJI DESZCZU
Deszcz rejestrujemy za pomocą deszczomierzy najczęściej używane to: deszczomierze Helmanna - naczynia o ostrych krawędziach, umieszczane na wysokości 1m nad gruntem. Zebraną w naczyniu wodę opadową zlewa się do menzurki wyskalowanej i mierzy się jej objętość, przynajmniej raz na dobę. Do automatycznych pomiarów służą plumiografy rejestrujące ilość, czas trwania i natężenie opadów na pasku umieszczanym na bębnie zegarowym.


(…)

… wolnej, zawartej w porach gruntu określaną warstwą wodonośną. , gdzie
A - powierzchnia nurtu poziomego warstwy wodonośnej
h - średnia miąższość warstwy wodonośnej
- współczynnik odsączalności objętościowej.
Zasoby statyczne ulegają zmianom wraz ze zmianami stanów wody. Gdy dysponuje się ciągiem wieloletnich obserwacji, można określić częstotliwość lub prawdopodobieństwo występowania zasobów charakterystycznych.
zasoby dynamiczne - nazywamy natężenie przepływu wody przez poprzeczny przekrój określonej warstwy wodonośnej w m3/s lub m3/d. Natężenie to zależy od:
miąższości strefy nasycenia współczynnika filtracji
spadku hydraulicznego.
Oblicza się je odcinkami: , gdzie:
B- szerokość przekroju
Vp - średnia prędkość przepływu w pasach gruntu, m/s
I - spadek hydrauliczny zwierciadła wody gruntowej.
OPTYMALNA…
… to stosunek ciężaru maksymalnej ilości wody błonkowatej i zakątkowej jaka może być pochłonięta i utrzymana przez grunt do ciężaru gruntu suchego:
Gm - ciężar gruntu o maksymalnej wilgotności molekularnej, N.
Odsączalność - jest to zdolność całkowicie nasyconego wodą gruntu do oddawania wody wolnej pod działaniem siły ciężkości. Jest to różnica między pełną wodonasycalnością w a maksymalną molekularną…
… maksymalna wodonasycalność molekularna. Odsączalność objętościowa gruntów drobnoziarnistych przyjmuje wartości mniejsze od porowatości: , w gruntach gruboziarnistych przyjmuje się, że obydwie warstwy są sobie równe .
Odsączalność stanowi niejako hydraulicznie czynną porowatość gruntu.
Zatem: TAK w gruntach drobnoziarnistych, NIE w gruboziarnistych.
METODY OZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI kf Zdolność gruntu do przewodzenia cieczy nazywamy przepuszczalnością. Jest ona uzależniona od geometrycznych cech gruntu i określa ją współczynnik K. Wodoprzepuszczalność zależy od przepuszczalności ośrodka porowatego i od fizykochemicznych cech wody (lepkość). Charakteryzuje ją współczynnik filtracji gruntu kf. kf= K(g/v), gdzie kf - współczynnik filtracji, m/s; K - współczynnik przepuszczalności, m2; g…
… z nieszczelnej, prowizorycznej sieci wodociągowej, rozprowadzającej wodę po budowie;
zasypki wykopów i odkłady ziemi należy dobrze ubijać, walcować, itp., aby utrudnić infiltrację wody w głąb gruntu, ułatwić natomiast spływ powierzchniowy.
OMÓWIĆ OCHRONĘ PRZECIWPOWODZIOWĄ TERENÓW MIAST
Ochrona przeciwpowodziowa polega na gromadzeniu fal powodziowych w specjalnych zbiornikach retencyjnych, budowanie wałów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz