Właściwości hydrogeologiczne skał-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości hydrogeologiczne skał-opracowanie - strona 1 Właściwości hydrogeologiczne skał-opracowanie - strona 2 Właściwości hydrogeologiczne skał-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚCI HYDROGEOLOGICZNE SKAŁ:
POROWATOŚĆ: Umożliwia występowanie i przemieszczanie się wody podziemnej w skałach. Występowanie porów zależy od pęknięć w różnym stopniu przenikających skały, których pochodzenie wiążę się z różnymi procesami geologicznymi oraz od budowy skał okruchowych składających się z odłamków skalnych i minerałów nieszczelnie przylegających do siebie. Wielkość odłamków warunkuje rozmiary i ogólną ilość porów. Objętość porów w skałach okruchowych zależy od wymiarów i kształtu ziaren i ich wzajemnego położenia i stopnia równoziarnistości. Objętość wolnych przestrzeni wykazuje na ilość wody jaka w danej skale może być magazynowana; wymiar i kształt wolnych przestrzeni określają przepuszczalność skały. Gdyby przyjmując, że te cząstki z których składają się skała są kulami o jednakowej średnicy to objętość porów w jednostce objętości zależałaby od wzajemnego ułożenia ziaren wobec siebie a niezależna od ich średnicy. Wyróżniamy 3 rodzaje ułożenia ziaren: sześcienny, rombowy, romboedrowy. Liczbową miarą porowatości jest współczynnik porowatość, będący stosunkiem objętości porów do objętości całej skały. n=Vp/V. Skały równoziarniste mają mniejszą porowatość niż skały zbudowane z ziaren o równej średnicy. Gdyby wśród stosunkowo grubego materiału znajduje się materiał drobnoziarnisty. pomieścić się on może w przestrzeniach między cząsteczkami większymi, zmieniając przez to porowatość. Badania wykazały, że współczynnik porowatości jest tym większy im bardziej ziarna odbiegają od kształtu kuli. Rodzaje porów: nadkapilarne ( śred. większa niż 0,5 mm), kapilarne ( o śred. 0,5 - 0,0002 mm), subkapilarne ( śred. mniejsza niż 0,0002 mm). MIARODAJNA ŚREDNICA ZIAREN:W skałach okruchowych nie spojonych, które są najważniejszymi zbiornikami wody podziemnej, decydującym czynnikiem przepuszczalności jest wymiar ziaren i procentowy udział w składzie ziaren o określonych średnicach. W celu ich oznaczenia prowadzi się ANALIZĘ GRANULOMETRYCZNĄ, która zależy od podstawowych badań hydrogeologicznych środowisk niespojonych. Istotą analizy granulometrycznej jest mechaniczny rozdział poszczególnych frakcji o określonych średnicach ziaren, które wchodzą w skład badanej skały. Najczęściej stosowanymi metodami a.g. są metody: 1. sitowa 2. areometryczna. Analizę sitową stosuje się do skał składających się z ziaren o średnicy większej niż 0,07 mm. Wykonuje się ją przez wstrząsanie wysuszonej próbki skały przez komplet 8 sit. Próbkę o masie 100-1000g zależnie od przeciętnej średnicy ziaren, po uprzednim zalaniu wodą i roztarciu w celu rozdzielenia zlepionych ziaren, suszy się w temperaturze 105-110º do stałej masy. Następnie waży się ją i wsypuje do górnego sita w komplecie, po czym przesiewa się przez cały komplet sit. W wyniku przesiewu poszczególne frakcje zostają oddzielone i zatrzymane na kolejnych sitach na denku zbierają się natomiast ziarna, których nie zatrzymało sito o najmniejszych oczkach. Po przesianiu próbki, każdą zatrzymaną na sitach frakcję (na denku też) waży się a potem oblicza procentową zawartość każdej frakcji: a=m

(…)

wietrzenia fizycznego. W powstaniu ich główną rolę odgrywają wpływy termiczne - nasłonecznienie, zmiany temperatur i mróz. Szczeliny dzielimy na:
■ nadkapilarne - o szerokości większej niż 0,25 mm
■ kapilarne - o szerokości 0,25 do 0,0001 mm
■ subkapilarne - o szerokości mniejszej niż 0,0001 mm KRASOWATOŚĆ: Szczególnym rodzajem próżni skalnych, w których może przepływać lub gromadzić się woda podziemna…
… i próżnie w miejscach przewięzień i uniemożliwiać swobodny przepływ wody.
ODSĄCZALNOŚC: Część wody wchłoniętej przez skałę zostaje związana siłami molekularnymi, resztę zaś może oddać w postaci grawitacyjnie ściekającej. Zdolność skały całkowicie nasyconej wodą do oddania wody wolnej, ściekającej pod działaniem siły ciężkości nazywamy odsączalnością. Jako szczególny przypadek wyróżniamy odsączalność sprężystą , którą oznacza ilość wody oddawanej przez skałę przy zmianie ciśnienia hydrostatycznego. Miarą odsączalności jest współczynnik odsączalności, gdzie Vo - objętość wody odsączonej ze skały, V - objętość skały, µ - odsączalnośc. µ= Vo/V. Ilość wody odsączalnej zależy od wielkości porów i jest tym większa im większe są pory. Wynika to z faktu, że w małych porach rozwija się ogromna powierzchnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz