Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych-wykład  - strona 1 Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych-wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 15., 02.06.11. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczy tylko warunków, które wynikają z rozporządzenia MI, a nie innych warunków technicznych. Jest kilka przesłanek, które warunkują zastosowanie odstępstwa - nie może powodować zagrożenia życia lub mienia, dostępności dla osób niepełnosprawnych, druga przesłanka (nie ma zgodności co do tego jak to powinno być postrzegane) - niepogorszenie warunków sanitarno-higienicznych i stanu środowiska.
Postępowanie w tych sprawach jest czteroetapowe - najpierw inwestor skalda wniosek w tej sprawie do organu administracji architektoniczno-budowlanej wydającego pozwolenie na budowę. Następnie organ (co do zasady starosta) składa wniosek o upoważnienie do wyrażenia zgody - minister się ustosunkowuje (wyrażenie zgody lub wyrażenie zgody pod pewnymi warunkami). Co powinien zawierać wniosek do ministra - uzasadnienie i propozycje rozwiązań zamiennych oraz należy dołączyć charakterystykę obiektu wobec którego mają nastąpić wyłączenia.
Art. 5 PB - zgodność projektowania i budowania z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Obowiązek ten ciąży na wszystkich uczestnikach procesu budowlanego oraz podmiotach odpowiedzialnych za użytkowanie i utrzymywanie gruntu, ma zastosowanie do wszystkich rodzajów obiektów i podejmowanych robót budowlanych niezależnie od przewidzianych w prawie form i ???
Naruszenie zasady zgodności projektowania i budowania obiektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej może wywoływać daleko idące skutki procesowe przebiegu poszczególnych etapów procesu budowlanego. Naruszenie zasad w dokumentacji skutkuje nałożeniem przez właściwy organ w drodze postanowienia obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości we wskazanym terminie a po jego bezskutecznym upływie - wydanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
Naruszenie przepisów techniczno - budowlanych w przypadku prowadzenia budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia bądź zgłoszenia skutkuje niemożliwością jego legalizacji. Podstawową konsekwencją tak prowadzonej budowy jest nakładanie w drodze decyzji nakaz rozbiórki takiego obiektu. Prowadzenie robót budowlanych w sposób istotnie odbiegających od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę bądź określonych w przepisach skutkuje ich wstrzymaniem w drodze postanowienia a w konsekwencji - nałożenie w drodze decyzji nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem. Naruszenie tych przepisów może skutkować wniesieniu sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego w przypadku zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
W stosunku do obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie naruszenie warunków pozwolenia na budowę powoduje odmowę wydania takiego pozwolenia. Przepisy prawa budowlanego przewidują podobne konsekwencje w przypadku naruszenia zasady właściwego użytkowania i utrzymywania obiektu.

(…)

… kontroli. W pierwszym etapie tego postanowienia inwestor obowiązany jest zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną a organy te mogą wnieść uwagi bądź sprzeciw. Milczenie ich oznacza brak zastrzeżeń. Pozwolenie na użytkowanie wymagane jest w przypadku obiektów budowlanych należących do obiektów określonych kategorii na które ustawa nakłada obowiązek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz