Odrzucenie pozwu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odrzucenie pozwu - omówienie - strona 1 Odrzucenie pozwu - omówienie - strona 2 Odrzucenie pozwu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Odrzucenie pozwu Przyczyna odrzucenia pozwu jest w zasadzie brak jednej z bezwględnych przesłanek procesowych.
Jeżeli brak ten nie może być usunięty w toku postępowania lub nie został on usunięty w wyznaczonym terminie, np. w zakresie braków nowych prezentacji stron, to Sąd może zobowiązać do uzupełnienia braków prezentacji. Jeżeli zostanie usunięty ten brak, to Sąd odrzuca pozew art. 199 § 2 KPC.
Art. 199 § 2. Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej powoda i nie działania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodnie z przepisami kodeksu.
Również wystąpienie ujemnych bezwzględnych przesłanek procesowych ma takie same znaczenie. Jednakże odrzucenie pozwu może nastąpić tylko w wypadkach wyraźnie przewidzianych w przepisach KPC. - art. 199 KPC.
Sąd odrzuci pozew również jeżeli brak jest jurysdykcji krajowej - art.1099 KPC
Art. 1099. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności, którą sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew lub wniosek.
Sąd odrzuci pozew także :
Art. 1124. § 1. Zgłaszając w przepisanym czasie wniosek o zabezpieczenie kosztów, pozwany nie ma obowiązku składać wyjaśnień co do istoty sprawy przed rozstrzygnięciem tego wniosku.
§ 2. Sąd wyznaczy powodowi termin do złożenia kaucji.
§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosztach jak w wypadku cofnięcia pozwu.
Art. 199. § 1. Sąd odrzuci pozew:
1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;
2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona;
3) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli powód nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
4) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu polubownego.
Kiedy może nastąpić odrzucenie pozwu ? - 2 sytuacje :
odrzucenie pozwu może nastąpić od razu po wpłynięciu wniosku,
przewodniczący nie dostrzegł przyczyny odrzucenia wniosku i dopiero w toku postępowania Sąd stwierdza, że istnieje podstawa odrzucenia pozwu.
Odrzucenie może także nastąpić :
przed Sądem II instacji, gdy Sąd I instancji nie dostrzegł przyczyny odrzucenia.


(…)

… pozwu.
Odrzucenie może także nastąpić :
przed Sądem II instacji, gdy Sąd I instancji nie dostrzegł przyczyny odrzucenia.
również w postępowaniu odwoławczym aż do uprawomocnienia się wyroku :
wyjątek : jeżeli wszczęto postępowanie o wznowienie postępowania, Sąd wznowił postępowanie i stwierdził przyczynę odrzucenia pozwu, to wtedy może odrzucić pozew - jest to wyjątek odrzucenia pozwu po uprawomocnieniu się wyroku.
Forma odrzucenia pozwu : Następuje w formie POSTANOWIENIA, które może nastąpić na posiedzeniu niejawnym - Art. 199 § 3, ale jeżeli była rozprawa, to na rozprawie.
Postanowienia zawsze wydaje Sędzia. Takie odrzucenie pozwu kończy postępowanie. Na postanowienie Sądu odrzucające pozew przysługuje zażalenie do Sądu odwoławczego.
Odrzucając pozew w zasadzie nie trzeba umarzać postępowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz