Odpowiedzialność za czyn

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za czyn - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: odpowiedzialność karna, czyn zabroniony, zbrodnie i występki, współdziałanie w popełnieniu czynu zabronionego, fałszerstwa, gwałt, oszustwo, mandat karny.

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
    Najkrócej mówiąc, przestępstwo to taki czyn zabroniony pod groźbą kary przewidzianej przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, którego społeczna szkodliwość jest wyższa niż znikoma. Nie popełnia jednak przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
CZYN ZABRONIONY...
    Czyn zabroniony to zachowanie się człowieka, które odpowiada któremukolwiek z typów czynów zabronionych opisanych w Kodeksie  karnym lub innej ustawie karnej. Zachowanie to jest na ogół działaniem, niekiedy może jednak być też zaniechaniem.
 KARY...
    Przestępstwem może być tylko czyn zabroniony pod groźbą kary. Katalog kar znajduje się w Kodeksie karnym. Zgodnie z Kodeksem karnym są nimi:
1)       grzywna (od 1 września 1998 r. wymierza się ją w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki),
2)       ograniczenie wolności (od 1 do 12 miesięcy),
3)       pozbawienie wolności (od 1 miesiąca do 15 lat),
4)       25 lat pozbawienia wolności
5)       dożywotnie pozbawienie wolności.
W Polsce (i niemal wszystkich krajach europejskich) nie ma kary śmierci.
 ŚRODKI KARNE...
Kodeks karny przewiduje też obok lub zamiast kar tzw. środków karnych, do których należą:
1.        pozbawienie praw publicznych,
2.        zakaz zajmowania określonego stanowiska, określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
3.        zakaz prowadzenia pojazdów,
4.        przepadek przedmiotów,
5.        obowiązek naprawienia szkody,
6.        nawiązka,
7.        świadczenie pieniężne,
8.        podanie wyroku do publicznej wiadomości. ORZEKANIE KARY PRZEZ SĄD...
    Jak mówi Kodeks karny, sąd wymierz karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
    Wymierzając karę, sąd uwzględnia przede wszystkim motywacje i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.


(…)

… jest sposo­bem zmuszania drugiej strony do zawarcia umowy pożyczki. W nowym Kodeksie karnym ustawodawca umieścił w art. 286 § 2 k.k. nowy typ przestępstwa oszustwa. Polega ono na żądaniu korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rze­czy. Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 § l k.k. jest występ­kiem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ponadto sąd - obok kary…
…..)
         fałszerstwo znaków identyfikacyjnych, daty produkcji lub daty przydatności towaru lub urządzenia (art. 306 k.k.)
         fałszowanie pieniędzy, środków płatniczych (art. 310 k.k.)
         rozprowadzanie (świadomie) sfałszowanych pieniędzy (art. 312 k.k.)
         fałszerstwo znaku wartościowego, znaku urzędowego (art. 313, 314 k.k.)
         fałszerstwo zalegalizowanych narzędzi pomiarowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz