Odpowiedzialność, wina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność, wina - strona 1 Odpowiedzialność, wina - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA to obowiązek ponoszenia tej
odpowiedzialności przez sprawce szkody. Podstawami odpowiedzialności odszkodowawczej są:
 Wina sprawcy (najczęściej)
 Ryzyko - odpowiedzialność na zasadzie ryzyka obciąża odszkodowawczo sprawcę, nawet wówczas
gdy nie można mu przypisać winy; ta odpowiedzialność wynika wyłącznie z wyraźnych
(nielicznych) przepisów prawa
 Zasada słuszności – także wyjątkowa i istniejąca jedynie tylko wówczas, gdy przepisy wyraźnie tak
stanowią
Okolicznością generalnie uwalniającą od odpowiedzialności odszkodowawczej jest tzw. siła wyższa.
Siła wyższa to zdarzenie nagłe, zewnętrzne, któremu nie można zapobiec zwykle przyjętymi
środkami, ani przewidzieć, ze nastąpi w danym momencie (zjawiska przyrodnicze: pioruny, powódź;
bądź wojna)
WINA jest to stosunek psychiczny sprawcy określonego czynu do jego skutków. Może być wina
umyślna, gdy sprawca dążył do wywołania szkody bądź wina nieumyślna, gdy sprawca do tego nie
dążył, ale szkoda nastąpiła. Wina nieumyślna może przejawiać się w postaci lekkomyślności bądź
niedbalstwa. Lekkomyślność występuje wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwości wyrządzenia
szkody, ale bezpodstawnie przypuszcza, że tego uniknie. Niedbalstwo występuje wówczas, gdy
sprawca nie przewiduje możliwości wywołania szkody, aczkolwiek w danych okolicznościach mógł i
powinien ją przewidzieć.
ODPOWIDZIALNOŚĆ ZA CUDZE CZYNY
Prawo jako regułę przewiduje odpowiedzialność za własne czyny; za cudze czyny odpowiedzialność
jest wyjątkowa i musi wynikać z wyróżnionych przepisów.
 Rodzice i opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez podopiecznych
 Pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracownika w wykonywanych przez niego
obowiązkach
 Zlecający czynność odpowiada za szkody wyrządzone przez zleceniobiorcę, chyba że
zleceniobiorca działał w ramach przedsiębiorstwa
 Przełożeni odpowiadają za szkody wyrządzone przez podwładnych
 Skarb Państwa albo organ samorządu terytorialnego odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ich
funkcjonariuszy podczas wykonywania powierzonym im obowiązków
 A szkody wyrządzone wypuszczeniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z
pomieszczenia odpowiada ten, kto pomieszczenie zajmuje
 Za szkody wyrządzone zawaleniem się budowli lub oderwaniem jej części odpowiada samoistny
posiadacz budowli
Powyższe odpowiedzialności za siebie i za cudze czyny oparte są na winie sprawcy (umyślnej bądź
nieumyślnej)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA
W zakresie ryzyka odpowiadają za wyrządzone szkody tzw. przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za
pomocą sił przyrody tj. para, gaz, paliwa płynne, energia elektryczna itp. Powyższe przedsiębiorstwo
odpowiada nawet wówczas, gdy winy mu przypisać nie można, chyba że wykaże, że przyczyną szkody
była:
 Siłą wyższa
 Wyłączna wina poszkodowanego
 Wyłączna wina osoby trzeciej, za którą przedsiębiorstwo nie odpowiada
Na podobnych zasadach jak przedsiębiorstwa odpowiadają posiadacze mechanicznych środków
komunikacji za ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz