Odpowiedzialnośc prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialnośc prawna - strona 1 Odpowiedzialnośc prawna - strona 2 Odpowiedzialnośc prawna - strona 3

Fragment notatki:

Smolak. Notatka składa się z 3 stron.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ORAZ JEJ RODZAJE Idea odpowiedzialności człowieka opiera się na tym, że człowiek kieruje się w postępowaniu własną wolą, realizuje swoją wolę i wolność jednostkową, z czym wiążą się określone skutki. Człowiek jest świadomy tego, co czyni, dysponuje sferą wolności i jest świadomy skutków swojego postępowania.
Przyjęcie założenia, że człowiek jest wolny wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności za swoje czyny.
Odpowiedzialność jest to zdawanie sobie sprawy z konsekwencji (skutków) wynikających z własnego postępowania (podjętego lub niepodjętego).
W relacji człowiek-człowiek, polegającej na zdawaniu sobie sprawy ze skutków swojego postępowania mówi się o odpowiedzialności moralnej , wynikającej z norm moralnych.
Odpowiedzialność religijna - łączy człowieka i Boga.
Odpowiedzialność prawna - ma miejsce wtedy, gdy zdawanie sobie sprawy ze skutków podjęcia/ niepodjęcia określonego zachowania jest regulowane prawnie. Jest to ponoszenie konsekwencji własnych zachowań, regulowane przez prawo. Warunkiem koniecznym ponoszenia konsekwencji zachowań jest posiadanie przez człowieka wolnej woli. Dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, ale w niektórych przypadkach także osób prawnych (kiedy naruszają zasady wolnej konkurencji).
Odpowiedzialność prawna może polegać na:
Obowiązku ponoszenia negatywnych skutków zachowań
Obowiązku ponoszenia ciężarów przewidzianych w normach prawnych
Obowiązku ponoszenia negatywnych skutków występowania pewnych zdarzeń niezależnych od woli człowieka (np. pożar)
Rodzaje odpowiedzialności prawnej:
Karna: Przesłanki odpowiedzialności karnej:
Czyn musi być zabroniony przez ustawę (musi być przestępstwem)
Społeczna szkodliwość czynu nie może być znikoma
Swoboda wyboru zachowania (ten, który jest przymuszony do popełnienia przestępstwa, nie popełnił go)
Osiągnięcie określonego wieku (17 lat, dla niektórych przestępstw - zbrodni, 15 lat)
Posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia psychicznego i rozwoju psychicznego
Działanie nie może być objęte stanem wyższej konieczności oraz nie było w stanie błędu co do okoliczności faktycznych czynu
Odpowiedzialność karna dotyczy czynu, które pociąga określone skutki przestępstwa (np. śmierć człowieka, zniesławienie, zniszczenie mienia)
Dotyczy czynu dokonanego w stanie winy umyślnej lub nieumyślnej ( nullum crimen sine culpa )
Cywilna: Ma charakter majątkowy
Obejmuje w polskim prawie osoby fizyczne, prawne, Skarb Państwa, a także inne jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej ale mogą występować jako samodzielny podmiot w stosunku prawnym


(…)

… (ex delicto, z czynu zabronionego) - wynika z czynu niedozwolonego;
2 warunki: musi powstać szkoda, zachowanie ma charakter czynu niedozwolonego,
odszkodowanie przyjmuje 2 formy: naprawienie szkody w postaci restytucji (przywrócenie stanu sprzed szkody) lub odszkodowania;
szczególnym przypadkiem jest odpowiedzialność Skarbu Państwa za działalność funkcjonariuszy lub decyzje administracyjne…
… jego członkowie za sposób sprawowania rządów
Ponoszona przed parlamentem
Sankcją w przypadku pociągnięcia do takiej odpowiedzialności jest odwołanie, w postaci wotum nieufności
Konstytucyjna:
Wiąże się z dokonaniem tzw. deliktu konstytucyjnego, czyli czynu, który nie jest przestępstwem, ale czynem umyślnym lub nieumyślnym naruszającym konstytucję lub inne ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz