Odpowiedzialność porządkowa - Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność porządkowa - Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika - strona 1 Odpowiedzialność porządkowa - Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika - strona 2 Odpowiedzialność porządkowa - Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika - strona 3

Fragment notatki:

25.Odpowiedzialność porządkowa Z reguły pojęcie odpowiedzialności jest odnoszone do negatywnego zachowania związanego z winą (ponoszenie odpowiedzialności) i sankcją (pociąganie do odpowiedzialności). W PP istnieją trzy rodzaje odpowiedzialności pracownika, tj. porządkowa, dyscyplinarna i materialna. Wszystkie wymienione rodzaje odpowiedzialności łączy oparcie na zasadzie winy.
Odpowiedzialność porządkowa przed nowelizacją KP zastrzeżona była wyłącznie dla uspołecznionych zakładów pracy. Aktualnie tą regulacją objęto wszystkie sektory gospodarki. Odpowiedzialność porządkowa jest środkiem oddziaływania na pracowników mającym na celu kształtowanie pożądanych postaw w stosunku pracy. Stosowana być może tylko w przypadkach określonych prawem i tylko wtedy, gdy pracownikowi można przypisać winę w naruszeniu obowiązków. Sytuacjami uzasadniającymi stosowanie kary porządkowej są (art. 108):
- nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych
-opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
-stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Karami porządkowymi są: kara upomnienia, kara nagany kara pieniężna. Za dane przewinienie może być zastosowana tylko jedna z kar, przy czym kara pieniężna za jedno przewinienie nie może być wyższe od jednodniowego wynagrodzenia, a łącznie kary pieniężne nie mogę przekraczać 10% wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Kara nie może być zastosowana po 2 tyg. Od powzięcia wiadomości o naruszenia obowiązku i po 3 miesiącach od jego dopuszczenia się. Pracodawca musi pierwej wysłuchać pracownika chyba, że ten zrzekł się prawa złożenia wyjaśnień lub zrobił to pisemnie. O karze pracodawca zawiadamia na piśmie.
Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia wnieść sprzeciw. O jego uwzględnieniu lub odrzuceniu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu Stanowska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Nowością w KP jest możliwość anulowania kary porządkowej przez sąd pracy.
26.Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika jest to szczególna odpowiedzialność przewidziana w pragmatykach pracowniczych i służbowych, które ponoszą osoby zatrudnione na określonych stanowiskach lub wykonujące specyficzne funkcje publiczne, z reguły zatrudnione na podstawie mianowania. Cechą tej odpowiedzialności jest możliwość karania za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku zawodowego (nie tylko natury porządkowo-organizacyjnej). Tym rodzajem odpowiedzialności są objęci m.in. sędziowie (przykładowo za uchybienie godności urzędu sędziowskiego), prokuratorzy, radcowie prawni i aplikanci radcowscy, nauczyciele akademiccy, pracownicy samorządowi i wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej za naruszenie obowiązków zawodowych..


(…)

… RPD, Biurze KRRiT, Prokuraturze Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nienormowanych w odrębnych przepisach, Krajowym Biurze Wyborczym, RIO, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, IPN.
2) Z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych- określa status prawny pracowników zatrudnionych w: urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy, biurach związków jednostek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz