Odpowiedzialność międzynarodowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność międzynarodowa - wykład - strona 1 Odpowiedzialność międzynarodowa - wykład - strona 2 Odpowiedzialność międzynarodowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
UWAGI OGÓLNE
Odpowiedzialność za czyny zakazane
czyn zakazany przez p.m. to każde postępowanie niezgodne z p.m., tj. każde narusze­nie p.m. (powszechnego lub partykularnego), niezależ­nie od charakteru i powagi tego naruszenia oraz niezależnie czy było to działania czy zaniechanie;
podmiotem czynu zakazanego może być każdy podmiot p.m., w szczególności państwo, w ograniczonym zakresie organizacja międzynarodowa lub strona wojująca, ale też osoba fizyczna;
tendencja do zróżnicowania czynów zakazanych:
zbrodnie międzynarodowe → to szczególnie ciężkie naruszenia p.m., np. agresja;
delikty międzynarodowe → inne naruszenia zobowiązań m. i p.m.;
odpowiedzialność międzynarodowa - do jej powstania konieczne jest:
naruszenie zobowiązania m. (bezprawność postępowania rodzącego odpowiedzialność);
możliwość przypisania tego naruszenia określonemu podmiotowi p.m.;
więc samo spowodowanie szkody lub naruszenie interesów jakiegoś p.m. nie stanowi deliktu;
w doktrynie istniał spór czy odpowiedzialność państwa opiera się na konstrukcji winy, ale przez Komisję P.M. została ta koncepcja odrzucona w projekcie artykułów dot. odpowiedzialności państw, gdyż za naruszone zobowiązania odpowiada podmiot, któremu to naruszenie można przypisać;
odp. m. polega na tym, że czyn zakazany powoduje powstanie nowych stosunków m. → obowiązek naprawienia szkody w taki sposób, by usunąć wszystkie skutki deliktu i przy­wrócić stan, który istniałby, jeśli delikt nie zostałby popełniony, a podmioty, które doznały szkody mają roszczenie o jej naprawienie;
Odpowiedzialność nie wynikająca z naruszenia prawa międzynarodo­wego
związana z działalnością, która niesie ze sobą duże ryzyko niezamierzonego wyrządzania szkód osobom trzecim, np. przy wykorzystaniu energii jądrowej lub działalności kosmicznej;
np. Konwencja o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r. - państwo jest zobowiązane do odszkodowania za szkodę wyrządzoną na ziemi lub statkowi powietrznemu podczas lotu przez wypuszczony przez nie obiekt kosmiczny;
od 1978 r. Komisja P.M. prowadzi prace nad kodyfi­kacją zasad dot. odp. m. za szkodliwe skutki wynikające z działalności nie zakazanej przez p.m.;
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA
podstawa prawna odpowiedzialności głównie w prawie zwyczajowym, formułującym się na podstawie nie zawsze jednolitej praktyki, stąd wiele sporów między państwami na tym tle;
Instytut P.M. w 1900 i 1927 r. pracował nad tym zagadnieniem;
haska konwencja kodyfikacyjna z 1930 r.;
obecnie -

(…)

… na:
zbrodnie przeciwko pokojowi,
zbrodnie wojenne,
zbrodnie przeciwko ludzkości.
prace nad kodeksem zbrodni przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości → w 1949 r. Komisja P.M. rozpoczęła nad tym prace → zawieszenie min. ze względu na brak powszechnie przyjętej definicji agresji → 1974 r. ZO ONZ przyjęło definicję agresji → 1982 r. Komisja P.M. wznowiła prace:
efekt tych prac → zaproponowano znaczne rozszerzenie zakresu przestępstw, tj. min:
zbrodnie przeciwko pokojowi to też presja ekonomiczną (tzw. agresja ekonomiczna), naruszenie traktatów rozbrojeniowych lub ograniczających zbrojenia, utrzymywanie silą panowania kolonialnego oraz nabór i wyposażenie najemników;
zbrodnie przeciwko ludzkości to też ciężkie naruszenie zobowiązania międzynarodowego dotyczącego ochrony i zachowania środowiska;
wątpliwe…
… zbrodniarzy wojennych - nie przesądza ukarania innych zbrodniarzy wojennych w państwach, gdzie popełnili zbrodnie;
3 rodzaje zbrodni:
zbrodnie przeciwko pokojowi → planowanie, przygotowywanie, rozpętanie lub prowadzenie wojny napastniczej albo wojny podjętej z pogwałceniem traktatów międzynarodo­wych, porozumień i gwarancji oraz udział w planowaniu spisku lub w celu dokonania tych czynów;
zbrodnie wojenne → pogwałcenie praw lub zwycza­jów wojennych;
zbrodnie przeciwko ludzkości → mordowanie, ekstermina­cje, deportacje i inne akty nieludzkie, popełniane przed lub w czasie wojny wobec ludności cywilnej, prześladowanie ze względów politycznych, rasowych czy religij­nych;
odpowiedzialność nawet jeśli czyn nie był przestępstwem w prawie krajowym;
1946 r. wyrok Trybunału skazujący głównych niemieckich zbrodniarzy…
… i stworzenia warunków, by dane państwo mogło prowadzić pokojową politykę;
wg G. Tunkin → odp. za agresję to nie tylko wynagrodzenie szkody, ale też takie środki, które min. mogą doprowadzić do oderwania części jego terytorium w celu zapobieżenia agresji w przyszłości;
ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTEK
pierwsze próby wprowadzenia odpowiedzialności jednostek → w traktacie wersalskim z 1919 r. - oskarżenie niem…
… wojennych, a w 1948 r. w Tokio Międzynarodowy Trybunał Wojskowy Dalekiego Wschodu wydał wyrok skazujący japońskich zbrodniarzy wojennych
prawo zastosowane wobec głównych zbrodniarzy wojennych nazywane jest prawem norymberskim;
kodyfikacja prawa norymberskiego → oba w/w trybunały przestały istnieć po osądzeniu głównych zbrodniarzy wojennych, ale zasady, na których były oparte statuty trybunałów i ich wyroki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz