Odpowiedzialność materialna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność materialna - strona 1 Odpowiedzialność materialna - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność materialna Pracownik wyrządzający zakładowi pracy szkodę jest obowiązany do jej naprawienia jeżeli zostaną spełnione łącznie 4 przesłanki:
1. Pracownik nie wykona swoich obowiązków lub wykona je nienależycie
2. Pracownikowi można przypisać winę
3. Po stronie pracodawcy wystąpiła szkoda
4. Istnieje związek przyczynowy między zawinioną bezprawnością a szkodą.
Ad. 1.
Bezprawność działania występuje, gdy pracownik działa sprzecznie z ciążącym na nim obowiązkiem lub gdy nie podejmuje działania, mimo że powinien to uczynić. Naruszenie to musi dotyczyć obowiązków zawodowych pracownika. Okolicznościami wyłączającymi bezprawność są: działanie w granicach dopuszczalnego ryzyka, działanie w obronie koniecznej, w stanie wyższej konieczności, spowodowana przez pracodawcę niemożność wypełnienia obowiązków, wyłączenie obowiązku spowodowane niemożliwością fizyczną wykonania czynności i działanie na polecenie pracodawcy.
Ad. 2
Winę można przypisać tylko osobie, której funkcje psychiczne nie są upośledzone, która ma zdolność rozpoznawania skutków i znaczenia swojego działania i jest poczytalna. Wina może mieć postać działania umyślnego, gdy dana osoba chce świadomie wyrządzić szkodę lub przewiduje możliwość wyrządzenia szkody i się na to godzi.
Działanie umyślne może się przejawiać w postępowaniu lekkomyślnym (przewiduje możliwość wyrządzenia szkody lecz bezpodstawnie przypuszcza, że jej uniknie) lub poprzez niedbalstwo (ignorowanie następstw swego działania chociaż rodzaj czynności nakazuje ostrożność i przezorność).
Pracownik wyrządzający szkodę poprzez niewykonanie/nienależyte wykonanie obowiązków, które jest równocześnie złamaniem powszechnie obowiązującego zakazu dopuszcza się czynu podwójnie bezprawnego zwanego w doktrynie deliktem pracowniczym.
Rodzaj winy ma wpływ na reguły odpowiedzialności materialnej, szczególnie wysokość dochodzonego odszkodowania, natomiast nie ma wpływu .
Ad. 3 Szkoda to różnica w majątku pracodawcy przed i po nagannym zachowaniu pracownika, powstała wbrew woli pracodawcy, w zależności od okoliczności sprawy również utracone przez pracodawcę korzyści. Szkoda nie obejmuje utraconych korzyści przy winie nieumyślnej.
Ad. 4
Związek przyczynowy ogranicza odpowiedzialność pracownika do normalnych następstw jego zawinionego i bezprawnego działania - ponosi odpowiedzialność za te szkody, na które ma bezpośredni wpływ. Mamy dwa podstawowe rodzaje odpowiedzialności materialnej:
-za szkodę wyrządzoną pracodawcy w mieniu, które nie zostało pracownikowi powierzone
-za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz