Odpowiedzialność biegłego rewidenta-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność biegłego rewidenta-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
-dyscyplinarna-naruszanie wewnętrznych przepisów regulujących zawód biegłego rewidenta
-karna-wynika z przepisów UoR, dotyczy nierzetelnych opinii na temat SF, może wnieść każdy organ kontrolny, kara grzywny lub ograniczenia wolności do lat 2, lub obie kary łącznie
-cywilna-wynika z przepisów kodeksu cywilnego, biegły rewident musi obowiązkowo mieć ubezpieczenie OC
Niezależność biegłego rewidenta
Niezależność wewnętrzna (umysłu) czyli stan umysłu umożliwiający wyrażenie opinii bez pozostawnia pod różnego rodzaju wpływami uniemożliwiającymi samodzielny osąd,
Niezależność zewnętrzna (wizerunku) polegająca na unikaniu faktów i okoliczności na tyle znaczących, żeby nie nastąpiło naruszenie uczciwości, obiektywizmu lub zawodowego sceptycyzmu biegłego rewidenta, firmy audytorskiej lub innego członka zespołu atestacyjnego.
Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident podejmujący się badania sprawozdania finansowego:
-posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce w której wykonuje czynności rewizji finansowej, lub w jednostce z nią powiązanej,
-jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących lub pracownikiem jednostki, w której wykonuje lub wykonywał czynności rewizji finansowej, albo jednostki z nią powiązanej.
-w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzeniu sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywał czynności rewizji finansowej,
-osiągnął chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki, w której wykonywał czynności rewizji finansowej, lub jednostki z nią powiązanej, nie dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta,
-jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących jednostki, w której wykonuje czynności rewizji finansowej, albo zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby,
-uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje czynności rewizji finansowej w zakresie mającym związek ze świadczonymi usługami,
-z innych powodów, po przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyeliminowania powstałych zagrożeń, nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.
Wymienione zasady bezstronności i niezależności stosuje się odpowiednio do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, a także członków zarządu i organów nadzorczych tych podmiotów lub innych osób wykonujących czynności rewizji finansowej.


(…)

…; pojedyncze lub zagregowane dane są przekazywane z jednego modułu do innego modułu za pomocą łączy lub nośników danych
-złożone systemy księgowości prowadzonej za pomocą komputera są na ogół wyposażone w moduły służące analizie i w moduły generujące zestawienia liczbowe (raporty, sprawozdania); mogą one być wykorzystane w toku zarządzania jednostką, jak i do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej…
… rewident może, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przy zachowaniu zasad określonych w zasadach etyki zawodowej,zwrócić się do właściwego podmiotu uprawnionego o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
Wyniki badania bilansu otwarcia należy ująć w raporcie, a jeżeli są istotne, to także w opinii. W przypadku, gdy:
-biegłemu rewidentowi nie udało się uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów…
… ich ujęcia w księgach rachunkowych
-uzyskać od jednostki usługowej informacje o stosowanym przez nią systemie przetwarzania danych, pozwalające na zrozumienie i ocenę sposobu ewidencji oraz kontroli,
-zbadać, czy jednostka prawidłowo archiwizuje dowody księgowe i księgi rachunkowe,
Badanie przez biegłego rewidenta po raz pierwszy sprawozdania finansowego jednostki
Biegły rewident, który bada sprawozdanie…
… przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego jednostki ma obowiązek ocenić wiarygodność deklaracji kierownika jednostki - zawartej we wprowadzeniu do tego sprawozdania - o zdolności kontynuowania przez jednostkę działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego
Biegły rewident powinien zapewnić wykonanie tego obowiązku odpowiednio planując i przeprowadzając badanie, w tym także zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, celem zebrania odpowiednich i wystarczających dowodów badania, przemawiających za tym, że według stanu na dzień zakończenia badania zasadne jest przyjęte przez kierownika jednostki założenie kontynuacji działalności.
Zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę - symptomy:
-znaczne…
… trudności finansowe (brak płynności, wypowiedzenie umów kredytowych),
-negatywne główne wskaźniki finansowe,
-odejście kluczowego personelu kierowniczego,
-utrata podstawowego rynku, licencji, głównego dostawcy,
-toczące się przeciwko jednostce postępowanie sądowe lub administracyjne, które w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia spowoduje powstanie zobowiązań jakich jednostka nie zdoła zaspokoić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz