Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z finansów pub

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 3927
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z finansów pub - strona 1 Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z finansów pub - strona 2 Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne z finansów pub - strona 3

Fragment notatki:


1.Czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce? Uzasadnij swoje stanowisko.
Np.:
- Zasada jasności, ponieważ umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny przez parlament i opinie publiczną;
- Zasada realności, ponieważ postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków budżetowych;
- Zasada jawności, ponieważ społeczeństwo (obywatele) są zaznajomieni z budżetem jego treścią sposobem uchwalania oraz ze sprawowaniem nad nim kontroli

2. Zaprezentuj zalety i wady form organizacyjno – prawnych wykorzystywanych dla prowadzenia działalności w sferze publicznej ( ustawa z roku 2005 i 2009)
Formy organizacyjno prawne wykorzystywane dla prowadzenia działalności w sferze publicznej określone w:
w Ustawie z 2009r.
-Jednostki budżetowe ...
34. Dlaczego tzw. historyczna metoda planowania budżetowego jest tak ostro krytykowana? Czy można ją zastąpić inną?
Metoda historyczna to taka, w której wydatki publiczne danego okresu fiskalnego są zdeterminowane poziomem i strukturą wydatków publicznych w okresach poprzednich. Jest ona ostro krytykowana, ponieważ petryfikuje strukturę wydatków (wydatki „kostnieją”), która nie musi być najlepsza z punktu widzenia efektywnego wykorzystania środków publicznych. Racjonalność stosowania tej metody podważa zmieniająca się rzeczywistość, czyli zmieniające się potrzeby, preferencje obywateli, społeczności lokalnych i całego społeczeństwa. Ze szczególną siłą wada ta może się ujawnić w warunkach gospodarki transformowanej. Metodę historyczną można zastąpić metodami::
-popytową (opiera się ona na zgłaszanych przez beneficjentów potrzebach),
-podażową (środki publiczne mogą być alokowane zgodnie z istniejącym potencjałem)...

1.Czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce? Uzasadnij swoje stanowisko. Np.: - Zasada jasności, ponieważ umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny przez parlament i opinie publiczną; - Zasada realności, ponieważ postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków budżetowych; - Zasada jawności, ponieważ społeczeństwo (obywatele) są zaznajomieni z budżetem jego treścią sposobem uchwalania oraz ze sprawowaniem nad nim kontroli 2. Zaprezentuj zalety i wady form organizacyjno - prawnych wykorzystywanych dla prowadzenia działalności w sferze publicznej ( ustawa z roku 2005 i 2009) Formy organizacyjno prawne wykorzystywane dla prowadzenia działalności w sferze publicznej określone w: w Ustawie z 2009r. -Jednostki budżetoweν -Samorządowe zakłady budżetowe - Agencje wykonawczeν -Instytucjeν gospodarki budżetowej - Państwowe fundusze celoweν -Państwowe i samorządowe osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych ustaw W Ustawie z 2005r. -Jednostki budżetoweν -Zakłady budżetoweν -Gospodarstwa pomocnicze -Publiczne fundusze celowe; państwowe i samorządoweν Wady i zalety wynikają z różnych metod powiązania z budżetem państwa (budżetem jednostki samorządu terytorialnego).Występują dwie podstawowe metody powiązania z budżetem: Metoda brutto (budżetowanie brutto) - jednostki budżetowe− Metoda netto (budżetowanie netto) - pozostałe formy organizacyjno-prawne− Budżetowanie brutto - zalety:- Pokrywanie wydatków niezależnie odν osiąganych przez jednostkę dochodów - Ewidencjonowanie i ścisła kontrolaν wykonania budżetu zgodnie z ustalonym preliminarzem budżetowym - istotne dla jawności i dyscypliny budżetowej Budżetowanie brutto - wady - Brak zainteresowania terminowym realizowa

(…)

… albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg. stanu rzeczy i praw majątkowych w dn. nabycia i cen rynkowych z dn. powstania obowiązku podatkowego. Podatek od posiadania psa - Polsce podatek od posiadania psa obowiązywał…
… fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo do wyboru formy opodatkowania spośród pięciu możliwych: * zasady ogólne; * podatek liniowy; * podatek tonażowy (wyłącznie dla podatników - armatorów) * ryczałt ewidencjonowany; * karta podatkowa (wyłącznie dla podatników wykonujących określone zawody) Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej od dochodu…
…, albo gdy rozpoczynając działalność nie dokonał wyboru w ogóle. Zasady ustalania dochodu w zasadach ogólnych i w podatku liniowym są takie same. W podatku liniowym jednak w zamian za liniową stawkę podatku 19% podatnicy nie mają prawa do dokonywania niemal żadnych odliczeń od dochodu i podatku związanych z działalnością gospodarczą. W ryczałcie ewidencjonowanym podatek naliczany jest od przychodu (bez uwzględniania…
… w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Podatek leśny - jest to podatek bezpośredni zbliżony pod wieloma względami do podatku rolnego. Wprowadzony został ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach i należy do grupy podatków majątkowych, o charakterze bezpośrednio zasilającym budżet gmin. Tekst ujednolicony - Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym. Z punktu widzenia budżetów samorządowych podatek leśny jest komplementarny względem podatku rolnego (np. grunty leśne nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego itd.) Podatnikami tego podatku są: • osoby fizyczne; • osoby prawne; • jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące…
… się zainteresowaniem inwestorów. Ogólne sposoby przeciwdziałania ucieczkom przed podatkami: Ograniczanie fiskalizmu systemu podatkowegoυ (trudne w praktyce) Działania prewencyjne:υ • sprawna kontrola podatkowa • komputeryzacja • dbanie o poprawne kontakty z podatnikami • podatnik raz na 2-3 lata powinien być skontrolowany Działaniaυ represyjne, karanie za przestępstwa i wykroczenia podatkowe 19. Jakie są formy…
… uzyskania korzyści finansowych? Następną kontrowersyjną kwestią jest fakt, iż ulga ta przysługuje niezależnie od tego jakie dochody uzyskuje podatnik. Oznacza to, iż osoba nawet bardzo zamożna otrzyma taką „pomoc” od państwa mimo, iż jej nie potrzebuje, podczas gdy pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na wsparcie uboższych rodzin. To właśnie zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia. Zasiłek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz