Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 8855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego - strona 1 Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego - strona 2 Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego - strona 3

Fragment notatki:1. Szczególna forma konstytucji i jej aspekty.
Szczególna forma dotyczy:
1) Nazwy – tylko ten akt nosi miano konstytucji
2) Sposobu uchwalania – nowe konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie odmiennym od ustaw zwykłych:
- tryb ten bywa przedmiotem odrębnej regulacji konstytucyjnej
- najczęściej konstytucja jest przygotowywana w ramach parlamentu
- projekt konst. Najczęściej jest przygotowywany przez odrębne ciało polityczne, np. komisję konst. w RP, bądź gremium ekspertów, polityków…
- Uchwalenie konst. przez parlament wymaga szczególnej większości głosów i szczególnego kworum
- niekiedy konst. uchwalana przez parlament musi zostać poddana pod referendum
3) Szczególny tryb zmiany jest podstawą sztywności konstytucji
- procedura zmiany konst. jest odrębna od zmiany ustaw zwykłych
- szczególna większość i kworum
- ustanowienie kilku procedur zmiany konst. (zmiana, rewizja)
- zakaz zmiany konst. w pewnych szczególnych okresach (wojna i stan wojenny)...

6. Założenia konstytucyjne statusu jednostki.
Status jednostki wyznaczają przede wszystkim prawa człowieka. Są to imperatywy moralne mające źródło w przyrodzonej godności człowieka, dotyczące:
- ukształtowania miejsca człowieka w społeczeństwie
- ochrony wartości o podstawowym znaczeniu dla rozwoju i samorealizacji jednostki
Podmioty zobowiązane do realizacji praw człowieka to przede wszystkim organy władzy publicznej.
W konstytucji, za zasady ogólne regulacji wolności i praw są godność, wolnośc i równośc człowieka i obywatela...


1. Szczególna forma konstytucji i jej aspekty.
Szczególna forma dotyczy:
Nazwy - tylko ten akt nosi miano konstytucji
Sposobu uchwalania - nowe konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie odmiennym od ustaw zwykłych:
- tryb ten bywa przedmiotem odrębnej regulacji konstytucyjnej
- najczęściej konstytucja jest przygotowywana w ramach parlamentu
- projekt konst. Najczęściej jest przygotowywany przez odrębne ciało polityczne, np. komisję konst. w RP, bądź gremium ekspertów, polityków…
- Uchwalenie konst. przez parlament wymaga szczególnej większości głosów i szczególnego kworum
- niekiedy konst. uchwalana przez parlament musi zostać poddana pod referendum
3) Szczególny tryb zmiany jest podstawą sztywności konstytucji
- procedura zmiany konst. jest odrębna od zmiany ustaw zwykłych
- szczególna większość i kworum
- ustanowienie kilku procedur zmiany konst. (zmiana, rewizja)
- zakaz zmiany konst. w pewnych szczególnych okresach (wojna i stan wojenny)
2. Szczególna moc konstytucji i jej aspekty.
- polega na przyznaniu jej najwyższego miejsca w systemie prawa stanowionego (w hierarchii aktów prawnych)
Przedmiot jej normowania ma charakter pierwotny i nieograniczony. Konst. wyznacza rodzaje innych aktów, źródeł prawa i ich zakres.
Wszystkie inne akty normatywne muszą być z nią zgodne - nie mogą pozostawać z nią w sprzeczności:
- materialnej - niemożnośc wykonania jednocześnie obu norm (konst. i niższego rzędu)
- proceduralnej - gdy akt został wydany z naruszeniem procedury regulowanej konstytucyjnie.
Wszystkie inne akty muszą być z nią spójne, a więc muszą przyjmować jej treść w najpełniejszy sposób, pozwalając na urzeczywistnienie postanowień konstytucyjnych.
3. Tryb zmiany konst. RP w myśl jej przepisów i w myśl przepisów regulaminu Sejmu.
Konst. z 2 kwietnia '97 przyjmuje procedurę swej zmiany przez parlament.
Jest ona dokonywana w formie ustawy o zmianie konstytucji - stosuje się procedurę ustawodawczą.
projekt ustawy o zmian

(…)


- rozpatruje uchwalone przez sejm ustawy
- wprowadza poprawki do ustaw (projektów)
- wyraża zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendum ogólnokrajowego (w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa)
- obraduje nad sprawozdaniami RPO i KRRiT
- wyraża zgodę na powołania:
- prezesa NIK (i odwołanie)
- RPO
- RP dziecka
- prezesa IPN
- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- powołuje:
- 1 członka…
… do premiera oraz poszczególnych ministrów
- wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności
- wyraża radzie ministrów wotum nieufności
- na wniosek premiera wyraża wotum zaufania Radzie Ministrów
- rozpatruje sprawozdania NIK, KRRiT, Generalnego inspektora Ochrony Danych Osobowych
- wysłuchuje corocznej informacji RPO w sprawie stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Poprzez Komisje…

informacje o wynikach kontroli i wystąpienia określone w ustawie
KRYTERIA:
legalność
gospodarność
celowość
rzetelność
60. Powiązania Sejmu z NIK.
Na zlecenie Sejmu NIK przeprowadza kontrolę działalności Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu i Senatu, KRRiT, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz PIP. NIK podejmuje kontrolę…
… ministrów (czyli premier), wiceprezesi (wicepremierzy), ministrowie resortowi, ministrowie „bez teki”, przewodniczący komitetów określonych w ustawach (np.: Komitet Integracji Europejskiej, Komitet Badań Naukowych) oraz Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Ministrów można podzielić na takich, którzy kierują danym działem ministerstwa - resortem, oraz takich, którzy sprawują określone funkcje określone…
… bieżące - każdy klub poselski lub grupa 15 posłów może zwrócić się na posiedzeniu Sejmu o przedstawienie informacji w określonej sprawie.
3) zapytania - w sprawach o charakterze jednostkowym, na piśmie. Odpowiedź - 21 dni.
4) pytania w sprawach bieżących - ustnie, na posiedzeniach sejmu - wymagają ustnej odpowiedzi
58. Absolutorium i tryb jego uchwalania.
Sprawowanie kontroli parlamentarnej
… nie muszą.
- funkcja członka TS ma charakter honorowy.
- ustawa wyklucza przedterminowe odwołanie członka TS
- przysługuje im immunitet i nietykalność
Kognicja:
Prezydent - za delikt konstytucyjny i przestępstwo polityczne
Prezes Rady Ministrów i jej członkowie - za delikt konstytucyjny i przestępstwo popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.
Prezes NBP, Prezes NIK oraz członkowie KRRiT - za delikt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz