Odpady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady - strona 1

Fragment notatki:Informacje zawarte w notatce to: odpady, klasy, polskie regulacje prawne, odpady komunalne, zalecane asortymenty segregacji odpadów, przetwarzanie stłuczki szklanej, wysypisko.

A także: spalanie, przetwarzanie odpadów komunalnych na paliwo energetyczne, kompostowanie w warunkach sztucznych, unieszkodliwianie odpadów organicznych, odpady pogalwaniczne, wykorzystanie kompostu, sposoby wykorzystania odpadów przemysłowych, komunalne osady ściekowe.

ODPADY - df. - substancje powstające jako produkt uboczny w określonym procesie produkcyjnym, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały i uciążliwe dla środowiska
Zagrożenia dla środowiska zanieczyszczanie wód powierzchniowych i gleb
zanieczyszczanie powietrza rozwiewanymi pyłami zanieczyszczanie powietrza gazami i odorami inwazję ptactwa i gryzoni zagrożenie epidemiologiczne szpecenie krajobrazu Degradacja środowiska przez:
naruszenie obiegu materii w środowisku
ubytek rolno-leśnej przestrzeni produkcyjnej
zwiększenie nakładów inwestycyjnych na:
budowę wysypisk
eksploatacji wysypisk rekultywacji
Odpady ich klasyfikacja
komunalne (bytowe) przemysłowe stałe (produkcyjne) płynne osady ściekowe KLASY - kategorie w zależności od właściwości chemicznych (biologicznych) powodujących zagrożenie
-odpady organiczno-mineralne<1 % of organic matter
-mineralne 1-15 % of organic matter
-organiczne > 15% of organic matter
special wastes: -odpady zakażone - zawierające drobnoustroje chorobotwórcze -odpady skażone - zawierające substancje promieniotwórcze -odpady szczególnie uciążliwe dla środowiska - zawierające substancje uznane przez ministra zdrowia za trucizny lub środki szkodliwe Polskie regulacje prawne:
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002r nowelizacja - nowa ustawa Prawo „Ochrona środowiska” - integracja z UE Aktualne polskie regulacje prawne -Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”
-Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
-Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach”
-Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. O opakowaniach i odpadach opakowaniowych -Ustawa z 13 września 1996 r. O utrzymaniu porządku i czystości w gminach
-Ustawa z 11 stycznia 2001 r. O substancjach i preparatach chemicznych Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. „duch” ustawy - bez zmian 1. Zapobieganie powstawaniu i minimalizacja
2. Odzysk - recykling 3. Unieszkodliwianie zmiany: więcej odwołań do: zrównoważonego rozwoju oraz zasad ochrony środowiska
Szczegółowe określenie odpowiedzialności:
- producenta odpadów - organy władzy - za nadzór
- odpowiedzialność karna Zmiana układu samego aktu prawnego (konstrukcja)
Uzupełnienie treści o: szczegółowe określenia postępowania z niektórymi kategoriami odpadów - zgodnie z zaleceniami dyrektyw UE ROZDZIAŁ 1 - PRZEPISY OGÓLNE

(…)

…, -izolacja od atmosfery - PCV, materiały obojętne, żywice, itp. -zakaz lokalizacji na terenach chronionych - ochrona ujęć wody, krajobrazu, powietrza, (uzdrowiska), także tereny szkód górniczych Niektóre odpady II klasy toksyczności mogą być deponowane z odpadami komunalnymi - w formie wymieszanej: odpady z produkcji wełny mineralnej
odpady tytoniowe (pyły) odpady z przemysłu spirytusowego odpady…
… -część - składowanie Zgorzelina walcownicza - z walcowania stali
- wykorzystanie całkowite Szlamy z neutralizacji wód popłucznych - składowanie Hutnictwo metali nieżelaznych Przemysł miedzi:
odzysk metali szlachetnych
składowiska
a także: Osady flotacyjne - materiał podsadzkowy, produkcja nawozów, materiały budowlane
Żużle szybowe - w produkcji materiałów budowlanych, wełny mineralnej, cementu, spoiw…
… Wahania składu morfologicznego stałych odpadów miejskich Organiczne: papier odpady spożywcze tworzywa sztuczne inne
Nieorganiczne:
popiół szkło metale inne
Właściwości fizyczne stałych odpadów miejskich w Polsce -wilgotnośc
-gęstosc -wartość opałowa
Zawartość substancji organicznej i niektórych składników mineralnych w miejskich odpadach stałych Substancja organiczna Azot (N) Fosfor (P2O5) Potas (K2O…
… przepływającej przez nie wody. 3. Bardziej stężone są przecieki z wysypisk beztlenowych, „młodych” oraz przez które przepływa mniej wód infiltracyjnych 4. Skład chemiczny przecieków nie świadczy o „dobrym rozkładzie” biologicznym 5. W procesach oczyszczania / samooczyszczania zachodzą procesy biochemiczne, ale też fizyczne - strącanie, filtracja, adsorpcja, wymiana jonowa, odgazowanie. 6. Stężenia metali…
… - odpady niebezpieczne Instalacje do spalania odpadów 1-sza generacja paleniska rusztowe:
-do wykorzystania energii cieplnej
-spalają odpady nawet o wartości opałowej 2100 kJ/kg -brak urządzeń do neutralizacji emi 2-ga generacja -rusztowe, ale nowej konstrukcji :
-wydajne i efektywne -filtry ograniczające emisję
3-cia generacja - po 1972 roku automatyzacja
oczyszczanie gazów spalinowych od HCl i HF
4…
… w Polsce - 3 mln ton SO2 Metody odsiarczania -mokra -półsucha -sucha Powstaje odpad mieszanina gipsu (CaSO4) + CaO + popioły lotne o różnym stopniu uwodnienia Właściwości - takie jak gips planowana produkcja - 2,5 mln ton syntetycznego gipsu (zakładając stałą emisję 3 mln. ton SO2) i efektywne odsiarczanie Zagospodarowanie
- dodatek do produkcji materiałów budowlanych, np. betonów…
… pod rurociągi betonowe - konsystencja gleby, łatwy do sprasowania Cefill - popiół lotny i odpady z odsiarczania, niewielka ilość cementu - właściwości betonu; cefill o konsystencji masy plastycznej - mała przepuszczalność dla wody, duża odporność na warunki atmosferyczne, obojętny dla środowiska - stosowany do budowy nieprzepuszczalnych zbiorników na odpady domowe, do naprawy dróg, jako górna warstwa…

PRZEMYSŁ LEKKI
Przemysł drzewny przerób energetyczny - bezpośrednio lub brykiety Portugalia 7% USA 1 - 4 % Przemysł włókienniczy odpady tworzyw sztucznych i naturalnych - wykorzystanie - niewielkie -potrzeby - duże ( produkcja papieru, materiałów izolacyjnych) Przemysł skórzany 1Odpady powstające w procesie garbowania skór 2Odpady bogate w kolagen - medycyna, farmacja, przemysł spożywczy 3Odpady ubogie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz