Odnowienie (nowacja) - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odnowienie (nowacja) - wykład - strona 1 Odnowienie (nowacja) - wykład - strona 2 Odnowienie (nowacja) - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ODNOWIENIE (NOWACJA) - ART. 506.
Art. 506. § 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik
zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo
nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej,
zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).
§ 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści
dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w
szczególności wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel
lub czek.
Jest to umowa, w której dłużnik zobowiązuje się w celu umorzenia istniejącego dotychczas zobowiązania,
spełnić inne świadczenie albo to samo świadczenie, ale z innej podstawy prawnej. Tu zamiast św. dłużnik
zaciąga nowe zob. - interes wierzyciela nadal nie jest zaspokojony.
np. umawiamy się, że cena sprzedaży będzie zapłacona jako zwrot pożyczki (ma to istotne znaczenie ze względu na rożne reżimy
rożnych umow)
Z pkt. widzenia wierzyciela umowa ta ma charakter rozporządzający (j.w.) oraz odpłatny - ale tu zyskuje
nową wierzytelność, a nie świadczenie. Z punktu widzenia dł. ma charakter zobowiązujący(!).
Przesłanki :
  musi istnieć dotychczasowe zobowiązanie - jeżeli nie istnieje nowe nie powstaje, bo strony nie osiągają
celu w postaci umorzenia dotychczasowego zob. - jest to więc umowa kauzalna;
  musi być zaciągnięte nowe zobowiązanie. § 2. zawiera regułę interpretacyjną - w razie wątpliwości
zmiany w dotychcz. zob. nie poczytuje się za odnowienie. Oczywiście strony mogą nadać nawet
kosmetycznym zmianom charakter odnowienia, ale musi to wynikać z umowy. W szczegolności dot. to,
sytuacji gdy dł. wystawia weksel - to może być odnowienie, ale strony muszą tak wyraźnie postanowić.
Jeżeli tego nie zrobią, nie mamy do czynienia z „podmienieniem” zobowiązań, lecz z wzmocnieniem
istniejącego zob. (wierzyciel ma odtąd roszczenie o zapłatę z 2 tytułow);
  strony muszą kierować się zamiarem umorzenia dotychczasowego zob. - animus novandi - zamiaru
tego się nie domniemywa (§ 2.!), ale jeżeli się go wykaże, można obalić regułę interpretacyjną.
Jeżeli w/w przesłanki są spełnione stare zob. wygasa a powstaje nowe. To wygaśnięcie i powstanie są ściśle ze
sobą powiązane. Jeśli z jakiś powodow dane zobowiązanie nie powstało, to pierwotne zobowiązanie nie wygasło
i odwrotnie jeśli dawne zobowiązanie nie istniało to, to nowe zobowiązanie także nie powstaje.
Odnowienie skutkuje ex nunc - od chwili zawarcia umowy, oczywiście strony mogą przewidzieć inną datę.


(…)

… do przepisow szczegolnych: 486.§1.-zwłoka wierzyciela; 463-odmowa wydania pokwitowania;
465.§3.-odmowa zwrotu dokumentu; 381.§3.-świadczenie niepodzielne w razie sprzeciwu jednego z
wierzycieli.
Dł. musi wszcząć postęp. sądowe - musi uzyskać zgodę sądu. Jest to postępowanie nieprocesowe (692-694
k.p.c.). Sąd nie bada co było przedmiotem zob. i czy świadczenie jest prawidłowe - bada jedynie przesłanki
złożenia…
… linii (nie chodzi więc o umowę wzajemną), strony muszą występować w odmiennej roli
w każdym z nich. Zasadą jest więc, że nie można przedstawić do potrącenia ani wierzytelności cudzej ani
własnej ale służącej względem innej osoby. Od zasady tożsamości są jednak 2 wyjątki:
a) a) art. 883. § 1. - poręczyciel może przedstawić do potrącenia wierzytelność służącą
dłużnikowi głownemu przeciwko wierzycielowi…
…, od chwili gdy potrącenie stało się możliwe - od kiedy powstał stan
potrącalności.. Oznacza to, że usuwa się w ten sposob ewentualne skutki opoźnienia lub zwłoki dłużnika .Jeśli
odsetki za opoźnienie zostały już wyegzekwowane, to stają się one świadczeniem nienależnym i podlegają
zwrotowi, na podstawie przepisow o bezpodstawnym wzbogaceniu - condictio causa finita.
Art. 503. Przepisy o zaliczeniu zapłaty stosuje się odpowiednio do
potrącenia.
Jeżeli jest kilka wierzytelności, ktore mogą ulec potrąceniu, mogą być umorzone przez potrącenie to wowczas
trzeba odpowiednio stosować przepisy o zaliczeniu zapłaty.
ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU SĄDOWEGO - ART. 467. I N.
Art. 467. Poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach
dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:
1) jeżeli wskutek okoliczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz