Prawo cywilne - potrącenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - potrącenie - strona 1 Prawo cywilne - potrącenie - strona 2 Prawo cywilne - potrącenie - strona 3

Fragment notatki:

POTRĄCENIE
Pojęcie
Potrącenie polega na umorzeniu dwóch przeciwstawnych sobie wierzytelności w następstwie złożenia oświadczenia woli przez jednego wierzyciela drugiemu wierzycielowi. Instytucja ta uchyla konieczność realnego wykonania świadczeń przez obie strony. Zostają one zaspokojone przez zwolnienie każdej z nich z obowiązku świadczenia na rzecz drugiej strony. Potrącenie pełni funkcję egzekucji świadczenia bez udziału sądu i organów egzekucyjnych. Przesłanki
Potrącenie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnione zostają następujące 4 przesłanki:
Dwie osoby są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami
dłużnik nie może potrącić względem swojego wierzyciela wierzytelności przysługującej mu wobec osoby trzeciej
osoba trzecia niebędąca dłużnikiem tego, wobec kogo ma nastąpić potrącenie , nie może potrącenia dokonać
Przedmiotem świadczeń obu stron są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku
obie wierzytelności są wymagalne, a więc musiały już upłynąć terminy ich spełnienia.
Wierzytelność osoby, która dokonuje potrącenia jest zaskarżalna. Ktoś, komu przysługuje zaskarżalna wierzytelność może potrącić ją ze skierowaną przeciwko niemu wierzytelnością niezaskarżalną, ponieważ działanie takie nie narusza interesu drugiej strony, ale jest wręcz dla niej korzystne:
Wyjątek:
Wyjątek od tej reguły przewiduje art. 502 KC dla wierzytelności przedawnionej, którą można przedstawić do potrącenia, jeżeli w chwili, gdy potracenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło
Skutki
Każda ze stron uzyskuje prawo do potrącenia, które realizuje się dopiero przez złożenie jednostronnego oświadczenia woli drugiej stronie. Jest to oświadczenie woli prowadzące do umorzenia wierzytelności. Skutki złożenia takiego oświadczenia woli następują z moca wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Umorzeniu ulegają wprawdzie obie wierzytelności, ale tylko do wysokości wierzytelności niższej. Wierzytelność o niższej wysokości ulega umorzeniu w całości, a wierzytelność o wyższej wysokości tylko częściowo. Gdy jednej lub obu stronom przysługuje kilka wierzytelności nadających się do potrącenia, wówczas stosuje się odpowiednio przepisy o zaliczeniu zapłaty.
Wyłączenia
Niekiedy względy społeczne wymagają, aby wierzyciel otrzymał od dłużnika efetywne świadczenie. Ustawa nie zwalnia, aby następujące wierzytelności zostały umorzone w następstwie złożenia oświadczenia woli o potrąceniu przez podmiot do tego uprawniony na zasadzie przepisów ogólnych:


(…)

… i w ten sposób umorzyć swój dług wobec wierzyciela. Te same strony mogą w umowie z góry wyłączyć dopuszczalność potrącenia wierzytelności wynikających z określonego stosunku prawnego.
Potrącenie umowne
Gdy umorzenie przeciwstawnych wierzytelności ma nastąpić na podstawie umowy obu wierzycieli , umowa tego typu jest dopuszczalna na podstawie zasady swobody umów. Jest to umowa wzajemna , w której strony rozporządzają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz