Oddziaływanie państwa na gospodarkę - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 15526
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oddziaływanie państwa na gospodarkę - wykład - strona 1

Fragment notatki:

PRZESŁANKI ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ
  Każde państwo oddziałuje na gospodarkę w różnym stopniu i zakresie .
Istnieją przesłanki natury historycznej , gdyż już w wieku XVIII zaczyna kształtować się doktryna merkantylizmu ( kierunek ekonomiczny, wg którego miernikiem bogactwa kraju jest ilość nagromadzonego pieniądza kruszcowego ) i państwo zaczyna angażować się w gospodarkę poprzez protekcjonalizm , czyli wspieranie własnej gospodarki w sferze ceł, podatków , zakazów przywożenia towarów , zakazu wywożenia towarów do innych krajów. Okres merkantylizmu i protekcjonalizmu trwał do wieku XIX, tj. do czasu rozwinięcia się doktryny liberalnej , wg której państwo powinno tworzyć jedynie ramy prawne działania gospodarki umożliwiające sprawny przepływ gotówki , ceł. Liberalizm - to kierunek polityczny opowiadający się za ograniczeniem roli państwa w gospodarczej i politycznej działalności jednostek .Liberalizm trwał do XX wieku.
Następnie zrodził się interwencjonizm gospodarczy , wg którego obowiązkiem państwa powinno być zapobieganie kryzysom , a jeżeli już one wystąpią - ich zwalczanie. Interwencjonizm to inaczej oddziaływanie państwa na życie gospodarcze kraju przez dotacje, ustalanie cen produktów rolnych, zamrażanie płac, politykę podatkową, celną. Ojcem interwencjonizmu był Keyns.
Podobne stanowisko wyrażą doktryna etatyzmu, rozwinięta wraz z interwencjonizmem , wg której polityka gospodarcza państwa powinna polegać na zakładaniu przedsiębiorstw państwowych , tworzeniu udziałów państwa w przedsiębiorstwach prywatnych, a także regulowaniu życia gospodarczego za pomocą środków administracyjnych. Następnie utworzył się kierunek zwany neoliberalizmem ( zmodyfikowany liberalizm ) , który dopuszczał ingerencję państwa w gospodarkę uznając jednak prawo wolnego rynku, wolnej konkurencji , swobody zatrudniania. Monetaryzm zaś uznawał , iż państwo powinno wpływać na gospodarkę państwa środkami fiskalnymi, tj. podatki, cła, kurs walutowy itp.
Społeczna gospodarka rynkowa - państwo powinna ingerować w gospodarkę , by preferować interes społeczny lub zabezpieczać potrzeby społeczne. Państwo może zawierać umowy dotyczące obowiązku utrzymania przez pewien okres czasu danego zatrudnienia, lub też może utrzymywać nierentowne przedsiębiorstwa państwowe w celu preferowania interesów społecznych ( przeciwdziałanie bezrobociu ), może stwarzać zachęty do wzrostu produkcji przeznaczonej na eksport, lub też ochraniać w interesie publicznym pewne gałęzie gospodarki ( np. rolnictwo ).
  INGERENCJA PROPORCJONALNA PAŃSTWA W GOSPODARKĘ - państwo nie powinno ingerować się więcej niż wymaga tego interes społeczny, oraz powinno ingerować w taki sposób by nie naruszać wolności gospodarczej lub też wolności obywatelskich.

(…)

… GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO .
  ZAKRES PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO ( PGP )- dotyczy gospodarki, jest ono wyróżnione w systemie prawa ze względu na przedmiot regulacji, jakim jest gospodarka.   PGP jest częścią działu zwanego prawem gospodarczym, które składa się z 2 części : I.                     z norm regulujących wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami, spółdzielniami, spółkami, osobami fizycznymi - jest to tzw. prawo handlowe II.                   dotyczy regulacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami - jest to tzw. prawo gospodarcze publiczne.   Prawo gospodarcze publiczne opiera się , jak każda inna gałąź prawa , na pewnych zasadach. Przyjmuje się 5 podstawowych zasad ( zasada to pewne uogólnienie ) : 1.       zasada wolności gospodarczej , 2.       zasada równości przedsiębiorców, 3.       zasada…
… zawodowym niektórych przedsiębiorców.   Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców ( ustawa z 1989 r. ) przewiduje istnienie zrzeszeń zawodowych , zrzeszenie handlu i usług .   Korporacje zawodowe przeznaczone są dla osób wykonujących wolne zawody : lekarz, adwokat, architekt , geodeta , doradcy podatkowi , notariusze itp. Część korporacji działa na dobrowolności zrzeszania , lecz są również korporacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz