Podstawowe zasady prawa gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zasady prawa gospodarczego - strona 1 Podstawowe zasady prawa gospodarczego - strona 2

Fragment notatki:

3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA GOSPODARCZEGO 1. Zasada demokratycznego państwa prawnego i praworządności -zawarta jest w art. 7 Konstytucji -ma uzasadnienie historyczne:
-w poprzednim systemie prawnym dominowało publiczne prawo gospodarcze, gospodarka centralnie planowana -oddziaływanie na gospodarkę miało charakter pozaprawny, przybierało formę decyzji politycznych
-obecnie porządek gospodarczy jest regulowany tylko w formie ustawy -organy mogą oddziaływać na sytuację przedsiębiorcy tylko na podstawie i w granicach ustawy -oddziaływanie może mieć charakter makroekonomiczny lub przybierać formę aktów indywidualnych
2. Zasada wolności gospodarczej -zawarta jest w art. 20 Konstytucji -jest to wolność w zakresie:
a) podejmowania działalności gospodarczej - przedsiębiorca decyduje o podjęciu działalności gospodarczej, jej formie i zakresie przedmiotowym -może ona podlegać ograniczeniom, np. obowiązkowa przynależność do samorządu gospodarczego
Samorząd gospodarczy - na Zachodzie przynależność do niego jest obowiązkowa
-w Polsce nigdy nie było takiego obowiązku, samorząd jest organizacją dobrowolnie zrzeszającą przedsiębiorców b) prowadzenia działalności gospodarczej - organy państwa nie mają prawa ingerować w procesy decyzyjne przedsiębiorców -ingerencja ma charakter wyłącznie ogólny (nakazy, zakazy, koncesje), nigdy nie dotyczy decyzji bieżących
-przedsiębiorca działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność -przedsiębiorca może również działać w imieniu państwa, gdy zostaną nałożone na niego zadania publiczne, np. obrona państwa
-jeżeli przedsiębiorca dozna uszczerbku w trakcie wykonywania takiego zadania, może dochodzić odszkodowania na drodze sądowej 3. Zasada sprawiedliwości społecznej -koresponduje z zasadą solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych -jej elementem jest ochrona praw pracowniczych (kobiet, dzieci; płace minimalne) oraz ochrona praw konsumenckich 4. Zasada samodzielności przedsiębiorców -wyprowadzona z prawa ustawowego, koresponduje z wolnością gospodarczą na 2 płaszczyznach:
a) samodzielności gospodarczej - swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
b) samodzielności finansowej - przedsiębiorca samodzielnie znajduje środki na finansowanie działalności gospodarczej; ponosi pełną odpowiedzialność za swoją działalność
5. Zasada równości/ równego traktowania / sprawiedliwości - realizowana jest na dwóch płaszczyznach:
a) równości co do prawa - art. 31 Konstytucji
b) równości w traktowaniu przez organy państwowe - ma istotne znaczenie szczególnie w systemie działalności reglamentowanej

(…)

… konkurencyjności)
-odrębne regulacje mogą być także kierowane względem mikroprzedsiębiorców, by mogli uzyskać przeprowadzenie procedur w skrócony sposób.
-równość naruszana jest przez różne opodatkowanie (podatek progresywny od osób fizycznych i podatek liniowy od osób prawnych); w każdym momencie można po spełnieniu odpowiednich procedur przejść na podatek liniowy lub zmienić formę organizacyjno-prawną
6. Zasada uczciwej konkurencji
-jest to prawna ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji Ustawa o czynach nieuczciwej konkurencji - definicja nieuczciwej konkurencji
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - procedura UKOiK-u, wszczęcie i przeprowadzenie postępowania
Występują tu regulacje publiczno-prawne - państwo powołuje organy i we władczy sposób ingeruje w akty nieuczciwej konkurencji Zamawiający ocenia czy oferta złożenia przez podmiot ubiegający się jest czynem nieuczciwej konkurencji. Zamawiający (również podmiot prywatny) ma władztwo w postaci odrzucenia oferty. Odrzuceni mają prawo odwołać się do Krajowej Izby Odwoławczej, potem zaskarżyć wyrok do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania / siedziby skarżącego
7. Zasada ochrony stosunków gospodarczych przez państwo
-dotyczy…
… gospodarczej jest możliwe tylko ze względu na istotny interes publiczny
11. Zasada zrównoważonego rozwoju
-wynika z art. 5 Konstytucji -działalność gospodarcza powinna być prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego szeroko pojmowanego
12. Zasada ochrony rolnego gospodarstwa rodzinnego
-wynika z art. 23 Konstytucji
-rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą rolnictwa …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz