Ochrona własności intelektualnej - Innowacja

Nasza ocena:

4
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - Innowacja - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona własności intelektualnej.
{Nie było mnie nawet na tym i nie wiem ile ten tekst jest zgodny z przedmiotem}
INNOWACJA: · wytwór (idea, metoda, rzecz) spostrzegany przez przedmiot przyzwyczajenia jako nowy · oznacza nowy, sposób zaspakajania określonych potrzeb; odnosić można do wszystkich aspektów działalności ludzkiej · wszystko, co spostrzegane jest jako nowe, niezależne od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy · Innowację należy rozumieć jako modyfikację wyrobu, usługi, procesu prod. lub technologii Innowacyjność: 1. Japonia 2. USA 3. Korea Pd (...) 33. Polska Innowacje (wynalazki): * procesy wytwórcze, * prod. Innowacje (postęp techniczny) Historia gospodarki rynkowej od 1776 roku - towar - prod. gospod .rynkowej - w gospod. każdy chce zaspakajać swoje potrzeby (towary) - podział prod. przez instytut wymiany - zmiany w technice: duże i małe (drobna-dyskomfort) - w gospod. rynk. ważna jest decyzja zakupu danego towaru - miernik innowacji: liczba patentów, przyznaje się w różnych miej. (Urząd Patentowy w Pl) „Każde przeds. ,aby się mogło rozwijać efektywnie i dynamicznie potrzebuje innowacji: nowych pr., nowych technologii, nowych systemów organizacji i zarządz., marketingu itp.” Z pkt widzenia przds. innowacją jest każda zmiana, która go dot., prowadząca do zwiększenia efektywności wykorz. jego zasobów. Gospodarka Nakazowa Rynkowa Firmy War. dział: centralne zarządz.Podst. cel: wykonyw. planów Konkurencjazysk Państo Rządzi gospod. Wspomaga gromadzenie Innowacje brak Podstaw. narządziaczynny wzrost PATENTY - istota i podstaw. Uwarunkowania · dok. wydany przez „państwo” dający wł. wynalaz. prawo do wyłącznego dysponow. nim na terenie danego kraju w określonym czasie. ŕ prawo stosow. wynal. w proc. gospod. ŕ wyłączne prawo udzielania zezwoleń licencji) na jego stosow. w proc. gospod. · prawna gwarancja monopolu techn. wł. wynal. · kompromis między interesem społ. (państwa) a interesami wł. wynal. · ujawnienie istoty wynal. opisie patentów (zastrzeżenia patentów) jako podst. war. · ograniczony zasięg czasowy i terytorialny jako dodatkowy war. Monopolu HISTORIA patentów: · ustawa wenecka -1474, 10-letnia ochrona · angielski statut o monopoloach - 1624: przywilej dla pierwszychi prawdziwych wynalazców · prawdziwe początki w USA - 1790 · Francja - 1791: ustawa w spr. pożytecznych odkryć i środków zapewniających. BADANIA SYSTEMU PATENTOWANIA. PODSTAW.ZAS.SYST.PATENTOWANIA · podstawą uzyskania patentu jest posiadanie wynalazku spełniającego kryteria patentowalności. Syst. pat. musi określać sposób, tryb i przedmioty dokonujące kwalifikacji wynal. z punktu widzenia ich zdolności patentowej · podst. zasady syst. patent. 1. z. Asymilacji (każdy przedmiot ma takie same prawa) 2. z. priorytetu konwencyjnego (międzynarodowe prawo) 3. z. ochrony praw os.3 4. z. obowiązku stosow. opatent. wynal.

(…)

… prawa osobiste Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu, 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, 4…
… stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza. Gł. podmiotem i właścicielem jest producent. OCHR. AUT. PRAW OSOB. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych…
…) (Polska od 1990) · 1973 - Konwencja o Patencie Europejskim (Monachijska) · 1994 - Światowa Organizacja Handlu (WTO)w miejsce GATT, Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelekt. (TRIPS) (Polska od 1995 w WTO) PATENTY A WYNALAZKI - NAJWAŻNIEJSZE ZASADY USTAWOWE · Patenty są udziel. na wynal., które są nowe, posiadają poziom wynalazczy, nadają się do przemysł. stosowania: 1. Wynal. uważa się za nowy, jeśli nie jest on cz. Stanu techniki. 2. Wynal. uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli ten nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki. 3. wynal. uważa się za nadający się do przemysł. stos., jeżeli wg wynal. może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany w sposób w rozumieniu techn. w jakiejkolwiek dział. przemysł., nie wykluczając rolnictwa. · za wynalazki…
… światowej rozw., posiadające poziom wynalazczy i nadający się do prod. przemysł. WZÓR UŻYTKOWY - rozw. dot. kształtu, budowy lub zestaw. przedm. o stałej postaci, nowe w skali światowej i użyteczne WZÓR PRZEMYSŁOWY - nowa i oryginalna postać wytworu, która przejawia się w kształcie, barwie, właściw. powierz., nadająca się do przemysłowej prod. ZNAK TOWAROWY - dowolnego rodzaju oznaczenie, przedstawiony…
… lat) OZNACZENIE GEOGRAF. - słowne nazwy ozn. odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca (kraju, regionu), identyfikujący towar jako pochodzący z tego terenu. Zakłada się, że jakość zależy od pochodzenia. Koniak, szampan, mazowszanka Przykład: pióro do pisania Patent: wynalazek pióra jako narzędzia do pisania atramentem Wzór użytkowy: pióro z dodatkowym elementem (skuwką), która pozwala go zaczepić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz