Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - omówienie - strona 1 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - omówienie - strona 2 Ochrona terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/11
USTAWA
z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Ustawa określa zasady ochrony terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, zwanych dalej „Pomnikami Zagłady”.
2. Ochrona Pomników Zagłady polega na tworzeniu ich stref ochronnych oraz
wprowadzeniu na obszarze Pomników Zagłady i ich stref ochronnych szczególnych zasad:
1) odbywania zgromadzeń,
2) prowadzenia działalności gospodarczej,
3) budowy obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i
urządzeń budowlanych,
4) wywłaszczania nieruchomości.
3. Ochrona Pomników Zagłady jest celem publicznym.
4. Ochrona Pomników Zagłady jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
Art. 2.
Pomnikami Zagłady są tereny, na których są położone:
1) Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu,
2) Pomnik Męczeństwa na Majdanku,
3) Muzeum “Stutthof” w Sztutowie,
4) Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
5) Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince,
6) Muzeum Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem,
7) Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze,
8) były Obóz Zagłady w Bełżcu.
2006-12-20
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999
r. Nr 41, poz. 412, z
2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.
1271, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z 2006 r. Nr
220, poz. 1600.
©Kancelaria Sejmu
s. 2/11
Art. 3.
1. Wokół Pomnika Zagłady ustanawia się strefę ochronną.
2. Strefę ochronną stanowi pas gruntu o szerokości nie większej niż 100 m od
granic Pomnika Zagłady.
Art. 4.
1. Obszar i granice stref ochronnych powinny być określane w sposób zapewniający Pomnikom Zagłady niezbędną ochronę w sposób jak najmniej uciążliwy
dla osób trzecich. Oznakowanie granic stref ochronnych powinno jednoznacznie wskazywać na objęcie oznaczonego pasa gruntu ochroną.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania granic Pomników Zagłady
i ich stref ochronnych, a także wzory znaków wskazujących te granice.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w drodze rozporządzenia:
1) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik
Męczeństwa w Oświęcimiu, zgodnie z jego granicami i obszarem wyznaczonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o
upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w
Oświęcimiu (Dz.U. Nr 52, poz. 265), oraz obszar i granice jego strefy
ochronnej,
2) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik
Męczeństwa na Majdanku, zgodnie z jego granicami i obszarem wyznaczonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku (Dz.U. Nr 52, poz. 266), oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
3) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum
“Stutthof” w Sztutowie, oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
4) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum
Gross-Rosen w Rogoźnicy, oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
5) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum
Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszar i granice jego strefy
ochronnej,
6) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum
Martyrologiczne - Obóz w Chełmnie nad Nerem, oraz obszar i granice
jego strefy ochronnej,
7) g

(…)

… znaków wskazujących te granice należą do zadań wojewody.
Art. 5.
1. Gmina ma obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów położonych w granicach, o których mowa w ust. 1, wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, lub jego zmiany przepis art. 36 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717) stosuje się, z tym że odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości…
… o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody właściwego
wojewody.”.
Art. 24.
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
1999 r. Nr 15, poz. 139) w art. 10 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia
się granice Pomników Zagłady oraz ich stref ochronnych, a także
ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz.
412).”.
Art. 25.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. Nr
141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122) w art. 6:
a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w
brzmieniu:
„4) Pomników Zagłady i ich stref ochronnych…
…. 13.
Nieruchomość położona na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej
może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 14.
Do nieruchomości wywłaszczonych na cele ochrony Pomnika Zagłady nie stosuje
się przepisu art. 121 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Art. 15.
1. Decyzje, o których mowa w art. 8 ust. 2, 5 i 6, art. 10 ust. 2 i 3, oraz decyzje o
wywłaszczaniu…
… na obszarze Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej.
2. Nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, mogą być oddawane nieodpłatnie w trwały zarząd, stosownie do przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 i
z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
Rozdział 2
Szczególne zasady odbywania zgromadzeń, prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowy obiektów…
… o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.
2. Wywłaszczeniu na cele ochrony Pomnika Zagłady nie podlegają nieruchomości lub ich części, na których znajdują się kościoły, świątynie, kaplice lub budynki mieszkalne.
Art. 12.
Organem właściwym w sprawach wywłaszczania nieruchomości na cele ochrony
Pomnika Zagłady jest wojewoda.
2006-12-20
©Kancelaria Sejmu
s. 7/11
Art…
… na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Organem właściwym do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej w przypadku, o którym mowa w ust. 8, jest wojewoda.
2006-12-20
©Kancelaria Sejmu
s. 11/11
Art. 28.
Do wydania nieruchomości położonej na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej, przez jej posiadacza, któremu przed dniem wejścia w życie ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz