Ochrona środowiska w technologii chemicznej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska w technologii chemicznej-opracowanie - strona 1 Ochrona środowiska w technologii chemicznej-opracowanie - strona 2 Ochrona środowiska w technologii chemicznej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ochrona środowiska w technologii chemicznej
Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń.
Geneza zasady zrównoważonego rozwoju.
Globalizacja problemów ochrony środowiska- transgraniczny transport zanieczyszczeń
Wzrost populacji ludności świata a dostępne zasoby
Zapewnienie wyżywienia- rolnictwo- przemysł nawozowy
Ochrona ekosystemów- warunki życia dla flory i fauny, naturalne obszary leśne, wodne
Bezpieczeństwo energetyczne- surowce energetyczne, wpływ wytwarzania energii na problemy ochrony środowiska
Wzrost produkcji przemysłowej- niemożność zaspokojenia potrzeb drogą konwencjonalnego uprzemysłowienia
Urbanizacja- umiejscowienie punktowe powstawania ścieków i odpadów komunalnych
Deklaracje i umowy międzynarodowe.
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Nowy Jork 1992)
Konwencja w sprawie transgranicznego przemieszczenia zanieczyszczeń (Genewa 1979)
Protokół w sprawie zmniejszenia emisji tlenku azotu (Sofia 1988)
Protokół w sprawie ograniczenia emisji siarki (Oslo 1994)
Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Montreal 1987)
Konwencja w sprawie emisji gazów cieplarnianych (Kioto 1997)
Deklaracja RIO (Rio de Janeiro 1992)
AGENDA XXI- Globalny program działania na XXI wiek.
Organizacja biznesu i przemysłu w osiągnięciu trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Wzrost odpowiedzialności za skutki działalności przemysłowej.
Wprowadzenie systemów produkcyjnych, technologicznych i procesów, które gwarantują racjonalne wykorzystanie zasobów i zmniejszenie ilości odpadów
Promocja „czystszej produkcji”.
Czystsza produkcja - strategia prowadząca do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Działania techniczne i organizacyjne mające na celu eliminację lub ograniczenie krótko- i długotrwałego, szkodliwego oddziaływania na środowisko. Działania obejmują nie tylko odpady, lecz również surowce, materiały pomocnicze i energię, a także sam produkt.
Produkt:
Czystsza produkcja zakłada stałe stosowanie strategii zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska w odniesieniu zarówno do procesu wytwarzania jak i stosowania produktu.
Czystsza produkcja koncentruje się na zmniejszeniu oddziaływania wyrobu na środowisko naturalne poprzez ocenę cyklu życia produktu od wydobycia surowców do końcowego składowania zbędnego, czy też zużytego produktu


(…)

… zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń celu zapewnienia kompleksowej ochrony środowiska
przepisy dyrektywy obowiązują nowe instalacje, natomiast dla istniejących przewidują okres przejściowy (2007r.)
pozwolenie zintegrowane- obejmuje łączny wpływ instalacji na środowisko (limity ilościowe i właściwości czynników wprowadzanych do środowiska)
pozwolenia sektorowe- pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, emitowanie hałasu do środowiska i emitowanie pól elektromagnetycznych. dla instalacji wymagających zintegrowanego pozwolenia przewidywane jest spełnienie wymogów ochrony środowiska zakwalifikowanie do grupy technologii określanych jako najlepszej dostępnej techniki (BAT - Best Available Techniques) środki techniczne służące…
… oddziaływania występująca w technologii emisji zanieczyszczeń
czas wdrażenia technologii
zużycie surowców, energii, mediów technologicznych
możliwość redukcji wpływu emisji na środowisko
spełnianie wymogów zawartych w dokumentacji referencyjnej
kryteria ekonomiczne
Wielotonażowe Produkty Nieorganiczne:
- amoniak
- kwas siarkowy
- kwas fosforowy
- kwas fluorowodorowy
- nawozy wieloskładnikowe
- mocznik
- azotan…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz