Ochrona środowiska - komplet wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska - komplet wykładów - strona 1 Ochrona środowiska - komplet wykładów - strona 2 Ochrona środowiska - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:
....OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie
zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz
kompleksów przyrody
OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska
przed niekorzystnym wpływem działania człowieka i zachowanie ich moŜliwie naturalnego
charakteru, racjonalne zgodne z prawami przyrody i rozwoju społecznego tak, by elementy
przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji
CELE OCHRONY PRZYRODY:
Utrzymanie stabilności ekosystemów:
· zachowanie róŜnorodności gatunków
· zachowanie dziedzictwa geolog.
· zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów
· kształtowanie właściwości postaw człowieka wobec przyrody
· przywrócenie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody...


....PROCEDURA URUCHAMIANIA PRODUKCJI PRZEZNACZONEJ NA RYNEK
· opracowanie „normy zakładowej” obejmującej wykaz badań jakości produktu
(element dokumentacji; otrzymanie jakości produktu w stabilnej formie)
· uruchamianie procedury dopuszczenia produktu do obrotu handlowego (działanie
techniczne, metryczka produktu, cech, będących przedmiotem oceny)
· opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania znaku zgodności PN i
CE zgodnie z dyrektywami określającymi normy bezpieczeństwa (procedura –
identyczna gwarancja dla produktu)
· wprowadzenie systemów zrządzania jakością ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025,
system HACCP
ZNAK ZGODNOŚCI z PN
Znak zgodności to zastrzeŜony znak przyznawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujący, Ŝe uzyskano odpowiedni stopień zaufania, Ŝe dany wyrób proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentem normalizacyjnym...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)


o „ocena oddziaływania na środowisko wykorzystane do wniosku o wydanie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu”
INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
o polityka ekonomiczna
o regulacje prawne: konwencja, dyrektywy UE, ustawy
o decyzje administracyjne
o środki finansowe: opłaty, kasy, dotacje
o osiągnięcia B+R
o inwestycje środowiska
o edukacja
o instytucje chroniące środowisko
o programy celowe
Wzrost…
….
Obszary aktywności technologii chem. i biotechnologii.
• Dyscyplina naukowa
• Kierunek dydaktyczny
• Zadania innowacyjne w produkcji chem. oraz branŜach stosujących metody chem.
• Weryfikacja róŜnych koncepcji chem. w warunkach symulujących proces produkcyjny
• Udział w procesie planowania, przetwarzania, uruchomienia inwestycji, optymalizacji
Ocena oddziaływania na środowisko
• Doprowadzenie produktu…

• Projekt procesowy, załoŜenia techniczno-ekonomiczne
• Ocena oddziaływania na środowisko
• Wniosek o wydanie warunków zabudowy w zagospodarowaniu tereny
• Uzgodnienia z właściwymi władzami
• Decyzje o warunkach zagospodarowania terenu
• Operat wodny

FAZY PROCESU INWESTYCYJNEGO
• Studium ochrony atmosfery,
• uzyskanie warunków zasilania (woda, energia elektryczna, zagospodarowanie
odpadów)
• projekt…

• Operat wodny
• Studium ochrony atmosfery
• Ocena oddziaływania na środowisko
• Mapki geodezyjne
• Koszty administracyjne
• Pomiary geodezyjne
KOSZTY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ BEZPICZNĄ DLA ŚRODOWISKA
• Opłaty za pobór wody
• Opłaty za wprowadzenie do systemu ściekowego będące własnością państwa ścieków
(opłata za ładunki zanieczyszczeń)
• Opłata za składowanie opadów
• Kary za przekroczenie decyzyjnych…
…, oceny oddziaływania na środowisko,
kontrole, monitoring
kontrle produktów – chemikalia, środki ochrony roślin, substancje zuboŜające warstwę
ozonową
Hierarchie źródeł prawa powszechnie obowiązującego
konstytucje
ustawy
reatyfikowane umowy międzynarodowe
rozporządzenia wydawane przez organy wskazane w konstytucji
akty prawa miejscowego np. rozporządzenia wojewodów
prawo wewnętrzne – uchwały Rady…

- dobry smak
• zawartość NaHCO3 i CaSO4 o podobnym stęŜ. jak w ślinie
• 10st.C
• moŜliwie nisko chlorowana
- miano Ca i Mg odpowiadające za twardość wody; śmiertelność (choroby krąŜenia) jest
większa w rejonach z miękką wodą (niŜ na tych z twardą)
- miedź jest potrzebna do adsorpcji i metabolizowania Ŝelaza, ale 1mg/l powoduje, Ŝe
woda nie smakuje
- smak związany z zawartością toksycznych zw.
woda…
… na ilość ikry ryb
-wpływa na wzrost ryb gatunki ryb)))
1.ciepłowodne 24+
2.coolwater 16-24
3.coldwater 8-18
TWARDOŚĆ WODY:
Jest oceną zawartości dwuwart.kationów: Mg i Ca
Wskaźnik ten inf. równieŜ o alkaliczności ALE nie jest jej miarą
Siarczan Mg i Ca powoduje wzrost twardości wody.
Woda miękka 0-60 mg/L
Twarda 121-180 mg/L
SIARKOWODÓR:
Źródło: wody ze studni, niewłaściwa filtracja,
Usuwanie: intensywne…
… w miastach mieszkało 10% populacji, a
obecnie około 50% w miastach, 24% w miastach powyŜej 100tyś. mieszkańców
21) Justus von Liebig
a) 1840 – opublikowanie teorii mineralnego odŜywiania roślin, tym odkryciem
zapoczątkował rozwój współczesnego rolnictwa bazującego na wspomaganiu wzrostu
22) Nawozy
a) Według A. Finka
• „nawozy mineralne, to substancje chemiczne przeznaczone bezpośrednio lub
pośrednio…
…)
- kompostowanie odpadów komunalnych, przemysłowych, osadów ściekowych
- wytwarzanie nawozów mineralno – organicznych
- spalanie: odpadów medycznych, rolniczych, niebezpiecznych, komunalnych
- odzysk – utylizacja
makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, energia cieplna, spalanie olejów
Odpady komunalne – powstające w gosp. domowych i odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych
- najwięcej w USA (650 kg…
…) źródła antropogeniczne: - rozwój gospodarki i jej ujemny wpływ
3. Skutki zanieczyszczenia atmosfery:
a) efekty globalne: - efekt cieplarniany
-destrukcja warstwy ozonowej
b) efekty transgraniczne: - kwaśne deszcze
-eutrofizacja, defoliacja, zakwaszenie gleb
-perturbacje klimatyczne i meteorologiczne
c) efekty lokalne: -zdrowie ludzi i zwierząt
-korozja, destrukcja powierzchni budowlanych
-smogi miejskie…
… atmosfery powodują szereg problemów środowiskowych,
-zdrowotność drzewostanu zaleŜy od czystości powietrza
Hipoteza „cierpiących lasów”:
-Polska, Czechy
-wynika z tzw toksyczności glinowej, która jest następstwem zakwaszenia gleb
-ozon jako polutant
-ekspozycja SO2 i NOx
- zakłócenia w bilansie składników pokarmowych, w tym zwłaszcza jonu amonowego
-deficyt magnezu (Ŝółte igły) i związane z nim zakłócenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz