ochrona środowiska - aspekty prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 4172
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona środowiska - aspekty prawne - strona 1 ochrona środowiska - aspekty prawne - strona 2 ochrona środowiska - aspekty prawne - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe działy to źródła prawa ochrony środowiska, zasady prawa ochrony środowiska, zasady polityki ekologicznej UE, monitoring środowiska, organy administracji państwowej sprawującej nadzór nad ochroną środowiska, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, decyzje środowiskowe: kto taką decyzję wydaje i co ona zawiera? Ograniczenia: obszar ograniczonego użytkowania, strefy przemysłowe, strefy chronione, rodzaje pozwoleń środowiskowych, administracyjne kary pieniężne w ochronie środowiska, odpowiedzialność w ochronie środowiska, udostępnianie informacji o środowisku, przegląd ekologiczny, zakłady o zwiększonym ryzyku.

1.Żródła prawa ochrony środowiska
-Wewnętrzne
-Zewnętrzne
WEWNĘTRZNE - KONSTYTUCJA art. 5 zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. Art. 75 władza publiczna prowadzi politykę zapewniając bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu przyszłym pokoleniom, a o środowisku jest obowiązkiem władz publicznych każdy ma prawo do informacji o stanie oraz ochronie środowiska. Art. 86 nakłada na wszystkich obywateli obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za jego pogorszenie, USTAWY: - o ochronie i kształtowaniu środowiska, - o ochronie przyrody, inne grupy ustaw odnoszą się do gospodarowania i ochrony zasobów przyrody - prawo wodne, o lasach, prawo łowieckie, prawo budowlane, o zagospodarowaniu przestrzennym. ROZPORZĄDZENIA - są to przepisy wykonawcze np. w utworzeniu parku narodowego AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - np. rozporządzenie wojewody o utworzeniu parku krajobrazowego lub obszar chronionego krajobrazu, ORZECZNICTWO SADOWE - nie tworzy norm prawnych tylko je interpretuje: orzeczenia TK, SN czy NSA mają doniosłą rolę praktyczną ustanowioną powszechnie obowiązujące wykłady ustaw. POGLĄDY NAUKI - mogą wpływać na treść praw. Stanowią poglądy komentarze, publikacyjne na temat określonych aktów prawnych., ZWYCZAJ - spełnia drugorzędną rolę w niektórych przypadkach by prawidłowo rozstrzygnąć określone kwestie, konieczne jest odwołanie się do obowiązującego zwyczaju. ZEWNĘTRZNE - UMOWY MIĘDZYNARODOWE - Stanowi zasadę międzynarodowego porządku prawnego, że umów należy dotrzymywać, PRAWO ZWYCZAJOWE - odnosi się do akceptacji danego stanu prawnego pomiędzy stronami, SĄDY MIĘDZYNARODOWE - orzeczenie na podstawie praw stanowionych lub zwyczajowych, które stanowią wykładnię wybranych przepisów prawnych, UCHWAŁY ORGANÓW ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH - cechuje ich wysoka ranga jako źródła prawa np. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
2. Zasady prawa ochrony środowiska.
1.Zasada kompleksowej ochrony - dotyczy ochrony wszystkich składników środowiska naturalnego/
2.Zasada prewencji - podejmowanie działań zapobiegających ochronie środowiska
3.Zasada przezorności - przed podjęciem inwestycji określa skutki dla środowiska/
4.Zasada „zanieczyszczający płaci” - ponoszenie kosztów za zanieczyszczenia oraz przywracania środowiska do właściwego stanu/
5.Zasada zrównoważonego rozwoju - harmonijny rozwój gospodarczy z zachowaniem równowagi ekologicznej/
6.Zasada subsydiarności - dotyczy kompetencji organów państw oraz UE w podejmowaniu decyzji i udzieleniu pomocy
3.Zasady polityki ekologicznej UE.
1.Zrównoważonego rozwoju - zapewnienie równego rozwoju pomiędzy celami ekologicznymi a, humanistycznymi i społecznymi
2. Wysokiego poziomu ochrony środowiska - stanowienie nowoczesnych instalacji w ochronie środowiska, wykorzystywanie osiągnięć naukowych, tworzenie odpowiednich przepisów prawnych zgodnych z prawem UE, w

(…)

…. środowiska, utrzymywany z budżetu państwa, tworzy 30 osób, kadencja 5 lat/ 2. komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko - Kolisja Krajowa i Komisje Wojewódzkie, jest organem opiniodawczym i doradczym (40-60 osób) Zadania: wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra, tworzenie i kontrola organów szkoleniowych, opiniowanie projektów aktów prawnych/ 3. Fundusze ochrony środowiska…
… oraz ustanowienie obszarów ochrony środowiska zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów Prawo wodne; c)wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją. Obszary ograniczonego użytkowania: jeżeli w sprawie oceny oddziaływania na środowisko albo z przeglądu ekologicznego wynika że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych technologicznych…
…; Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów odpowietrza w tym także w zakresie magazynowania odpadów i emitowanie hałasu do środowiska. Przepisy ustawy o ochronie przyrody i przepisy ustawy - prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw określają odrębne przypadki i zasady ponoszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz