Ochrona prawna odmian roślin - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona prawna odmian roślin - omówienie - strona 1 Ochrona prawna odmian roślin - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


Ochrona prawna odmian roślin (na przykładzie jabłoni- jabłoń to rodzaj, odmiana to najniższa klasa)
Ochrona krajowa - ustawa z 2003r. o ochronie prawnej odmian roślin Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Ochrona unijna - rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z 1994r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin - wspólnotowy Urząd ochrony Odmian Roślin (CPVO)
Krajowa ochrona odmian roślin
Hodowca- osoba, która wyhodowała albo odkryła i wprowadziła odmianę albo jest/była pracodawcą, kontrahentem ww. osoby, jest następcą prawnym ww. osób
Może ubiegać się o przyznanie wyłącznego prawa. Dyrektor COBORU rozpatruje wnioski, pobiera opłaty, przyznaje wyłączne prawo, prowadzi wykaz (Księga Odmian) chronionych odmian. Wyłączne prawo na 25 (w niektórych przypadkach 30 lat) do: materiału siewnego- wytwarzania lub rozmnażania, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż lub inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie; materiału ze zbioru lub produktów wytworzonych bezpośrednio z tego materiału.
Krajowa procedura udzielania patentu
Zgłoszenie wynalazku w UP RP
- podanie (oznaczenie zgłaszającego, przedmiot zgłoszenia, wniosek)
- opis wynalazku (jasny i wyczerpujący dla znawcy)
- zastrzeżenia patentowe (zwięzłe podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony patentowej)
- opłata jednorazowa
Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku przez UP RP
- uzupełnienie braków przez wnioskodawcę
- ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (,,Biuletyn UP”)
- decyzja o udzieleniu patentu albo o odmowie udzielenia patentu
- wpis do rejestru, wydanie dokumentu patentowego, komunikat (,,Wiadomości UP”), pod warunkiem uiszczenia opłaty
- opłaty okresowe
Przyznanie ochrony od momentu zgłoszenia, a nie od wydania decyzji, jeśli UP ochronę przyzna.
Pozytywny zakres prawa z patentu (treść) - prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy:
W zakresie określonym w zastrzeżeniach patentowych, Zawartych w opisie patentowym (zakres przedmiotowy)
Na całym obszarze RP (zakres terytorialny)
Przez okres 20 lat (od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w UP RP- zakres czasowy)
Negatywny zakres prawa z patentu (treść) - uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającego jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:
Wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku
Stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak tez używaniu, oferowaniu, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem


(…)

… etycznej
Biotechnologia: technologia wykorzystująca żywe organizmy i powodująca zmiany organiczne w żywych organizmach
Wynalazki biotechnologiczne w prawie polskim
Nowelizacja PWP (2002r.) dostosowanie do dyrektywy 98/44/WE (art. 931-937)
Przedmiot ochrony: materiał biologiczny wyizolowany ze swojego środowiska naturalnego (element ciała ludzkiego) lub wytworzony sposobem technicznym (także sekwencja genu); wynalazki dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne wynalazku nie ograniczają się do określonej odmian roślin lub zwierząt
Niepatentowalne są: ciało ludzkie, wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, lub moralnością publiczną (art. 933 PWP- sposoby klonowania ludzi, sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii…
… lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku
Stosowania sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak tez używaniu, oferowaniu, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem
Wynalazki biotechnologiczne (insulina, koozowca, świnioszpinak, mysz harwardzka)
Przeszkody patentowania organizmów żywych: identyfikowanie ,,nowych…
…” organizmów jako naukowe odkrycie (nie wynalazek), krzyżówki hodowlane (oczywisty sposób postępowania)
Rozwój inżynierii genetycznej (zmiana organizmów wskutek odpowiedniego cięcia, namnażania i łączenia materiału genetycznego) i jej znaczenie gospodarcze
,,wszystko, co pod słońcem stworzył człowiek, może podlegać opatentowaniu” (SN USA, 1980 r. sprawa Chakrabarty”)
Problemy prawne i wątpliwości natury…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz