Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym - strona 1   Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym - strona 2   Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym Prawa człowieka rozumiane są jako uprawnienia jednostki nabywane przez nią w momencie urodzenia, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Uważa się, przysługują każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową, etniczną czy wyznaniową, a także bez względu na to, jaką zajmuje pozycję w społeczeństwie. Są rezultatem postulatów moralnych, dążenia do poszanowania godności ludzkiej.
Wyróżnia się trzy generacje praw człowieka. Pierwsza generacja dotyczy praw fundamentalnych, obywatelskich i politycznych. Druga generacja rozszerza tradycyjne pojęcie praw człowieka o prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne, takie jak prawo do wolności od głodu, prawo pracy w sprawiedliwych i godnych warunkach, prawo opieki nad rodziną, prawo nauki, prawo udziału w życiu kulturalnym. Trzecia generacja odzwierciedlać ma prawa solidarności: prawo do pokoju, prawo do rozwoju, prawo do środowiska naturalnego, prawo do komunikowania się, prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości, prawo do pomocy humanitarnej. Wszystkie trzy generacje tworzą całościowy kompleks ochrony praw człowieka, uzupełniany wraz z ze zmianami w rozwoju cywilizacji.
Kształtowanie się praw człowieka: Pojęcie rozpowszechniło się w II połowie XVIII wieku (w konstytucjach państw). Zapisano je w amerykańskiej Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku. W aktach tych następuje potwierdzenie niezbywalnych praw człowieka oraz gwarantowanie ich nienaruszalności. W stosunkach międzynarodowych pojawiła się doktryna i praktyka interwencji humanitarnej (uprawnione użycie siły zbrojnej wobec władzy, która dopuszcza się prześladowań ludności) Pierwsze umowy międzynarodowe z zakresu praw człowieka dotyczyły mniejszości narodowych i religijnych, narażonych na prześladowania.
W XIX wieku rozwinęło się prawo humanitarne - umowy dotyczące rannych, jeńców i ludności cywilnej podczas wojny, takie jak konwencja haska. W 1863 roku powstał Komitet Genewski, późniejszy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. Przedstawiciele Czerwonego Krzyża korzystają ze zwyczajowego prawa inicjatywy humanitarnej, reagując w sytuacjach wojny domowej, zamieszek, aktów terroru, odwiedzając więźniów politycznych, po czym przedstawiając swój raport rządowi danego państwa.
W XX wieku (po II WŚ) przyjęto wiele aktów prawnych dotyczących praw człowieka, o charakterze uniwersalnym bądź regionalnym. Współczesnymi generalnymi próbami sformułowania katalogu praw człowieka są: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z roku 1966 i Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.


(…)

Europejski Trybunał Praw Człowieka) + 14 protokołów o charakterze proceduralnym
Europejska Karta Socjalna 1961r
Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych 1995r.
Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dzieci z 1996 r
Ameryka Karty Organizacji Państw Amerykańskich z 1948 r. Amerykańskiej Deklaracji Praw i Obowiązków Obywatela Amerykańska Konwencja Praw Człowieka (1969 r.)
Afryka Afrykańską Kartę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz