Ochrona konkurencji - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 8 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 8 - strona 2 Ochrona konkurencji - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 8 11.05.2012 r.
Kontrola koncentracji przedsiębiorców
Kontrola koncentracji przedsiębiorców podlega prewencyjnej kontroli, polegającej na tym, że aby koncentracja doszła do skutku musi uzyskać zgodę Prezesa UOKiK, ale nie dot. to wszystkich przypadków. Koncentracje jako takie są traktowane jako jedne z licznie występujących na rynku zachowań rynkowych przedsiębiorców i może ona być wynikiem przyjęcia określonej strategii rynkowej. Strategie te są zasadniczo legalne i dopuszczalne prawnie, a szczegóły przeprowadzenia tego typu transakcji regulują na ogół przepisy ustrojowe dot. funkcjonowania poszczególnych typów przedsiębiorców, czyli formy organizacyjno-prawnych (przede wszystkim KSH). Prawo antymonopolowe interesują jedynie te koncentracje na rynkach, które mogą rodzić zagrożenia dla konkurencji, przede wszystkim w syt. gdyby doszło do zbyt znaczącego ograniczenia liczby podmiotów funkcjonujących na danym rynku. Stąd też kontrola koncentracji jest takim oddziaływaniem o charakterze strukturalnym. Poprzez kontrolę koncentracji prawo antymonopolowe stara się kontrolować swoiście strukturę rynku tak, aby nie doszło do zbytniej koncentracji na danym rynku. Koncentracje mogą się odbywać w różnych układach odniesienia, ale prawo antymonopolowe interesują wszelkie koncentracje. Natomiast to w jakim układzie odniesienia się ona odbywa może mieć co najwyżej wpływ na ocenę tej koncentracji (czy wpłynie negatywnie na stan konkurencji na rynku czy nie).
Typy koncentracji:
Horyzontalne - koncentracje pomiędzy konkurentami działającymi na tym samym szczeblu obrotu; najczęściej rodzą zagrożenia dla konkurencji, ponieważ w układzie horyzontalnym najszybciej dochodzi do zamknięcia rynku stąd też są poddane szczególnej kontroli; ustawa zasadniczo nie rozróżnia typu koncentracji pod kątem tego czy podlega ona ocenie czy nie
Wertykalne - dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, ale na tym samym rynku właściwym
Konglomeratowe - koncentracje dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych rynkach właściwych; mogą budzić zagrożenia dla konkurencji w szczególności gdy łączą się przedsiębiorcy, z których jeden posiada bardzo silną pozycję na swoim rynku, a tym samym bardzo dużą siłę finansową, która może być na zasadzie efektu dźwigni przeniesiona na rynek drugi, na którym działa drugi z łączących się przedsiębiorców po to, aby i tam w pewnym okresie czasu uzyskać pozycję dominującą, np. sponsorowanie, subwencjonowanie dział. na drugim rynku po to, aby w szybkim czasie uzyskać w nim duży udział (np. sprzedaż na granicy kosztów wytworzenia)
Stany faktyczne podlegające kontroli koncentracji na podstawie przepisów uokik - art. 13 ust. 2 (4 formy koncentracji):

(…)

… być podejmowane jednogłośnie, może to być umowa pomiędzy spółką matką, a pozostałymi akcjonariuszami czy udziałowcami spółki córki, dająca spółce matce możliwość wywierania decydującego wpływu. Głównie chodzi tutaj o wagę głosów przy podejmowaniu decyzji dot. funkcjonowania spółki córki. Najczęstszym przypadkiem jest zakup akcji czy udziałów tzw. pakietu kontrolnego w spółce córce, ale praktyka gospodarcza pokazuje, że tu bardzo wiele różnych konstrukcji może się pojawić. Inną dość często spotykaną syt. jest tzw. unia personalna gdy ponad połowa składu zarządu spółki matki zasiada jednocześnie w zarządzie spółki córki i tym samym mamy tożsamość po stronie członków zarządu jednej i drugiej spółki co powoduje, że spółka matka w pełni może wykonywać kontrolę nad spółką córką, określać jej strategię funkcjonowania na rynku, profil działalności, itd.
Utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez dwóch lub więcej przedsiębiorców - polega na tym, że dwóch niezależnie działających na rynku przedsiębiorców podejmuje dec. o tym, że utworzą wspólnego przedsiębiorcę. Powstaje wówczas specyficzna grupa kapitałowa, w której mamy dwie spółki matki, a jedną córkę i spółki matki wspólnie wykonują kontrolę nad spółką córką…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz