Ochrona konkurencji - wykład 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona konkurencji - wykład 9 - strona 1 Ochrona konkurencji - wykład 9 - strona 2 Ochrona konkurencji - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 9 18.05.2012 r.
Wyłączenia spod obowiązku zgłoszenia
Podobne do obowiązujących na mocy rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
Zgłoszeniu nie podlega zamiar koncentracji dokonany w następujących syt.:
Jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln EUR.
Wyłączona jest koncentracja polegająca na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów
Kolejnym przypadkiem koncentracji czasowej wyłączonej spod obowiązku zgłoszenia jest koncentracja polegająca na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży. Nie jest określony z góry czas na jaki ma to nastąpić. Przyjmuje się, że na czas na jaki opiewa wierzytelność na taki czas może nastąpić nabycie akcji lub udziałów w celu ich zabezpieczenia. Jest to zabezpieczenie, którym uczestnikiem jest wierzyciel (wyłączenie na rzecz wierzyciela) w celu zabezpieczenia wierzytelności np. zastaw na akcjach lub udziałach i powstrzymanie się z wykonywaniem transakcji lub udziałów z wyjątkiem prawa zbycia (to prawo zawsze przysługuje).
Wyłączona jest koncentracja następująca w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego.
Wyłączone spod obowiązku zgłoszenia są koncentracje dokonywane w ramach grupy kapitałowej. Jest to efektem obowiązywania wypracowanej w orzecznictwie ETSu doktryny single economic unit. Wszelkie działania odbywające się wewnątrz grup kapitałowych są traktowane zasadniczo jako działania neutralne dla stosunków konkurencji na rynku. Skoro już i tak mamy do czynienia z grupą kapitałową. W syt. w której mamy spółkę matkę (spółkę zarządzającą) podległe, należące do niej spółki córki (podmioty zależne) i te znowu mogą mieć własne podmioty zależne. Wszelki przesunięcia kapitałowe wewnątrz takiej grupy np. przejęcie kontroli nad spółką zależną bezpośrednio przez spółkę zarządzającą i tak nic nie zmienią w stosunkach konkurencji. Są to i tak podmioty działające jak jeden organizm gospodarczy. Bardziej skomplikowana syt. występuje w przypadku gdy mamy do czynienia z tzw. wspólnym wykonywaniem kontroli, kiedy następują zmiany w układzie tej kontroli pomiędzy tymi podmiotami wtedy tylko bada się, który podmiot zwiększy kontrolę i ewentualnie na tym spoczywa obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz