Ochrona człowieka wykład 3/1/12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2023
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona człowieka wykład 3/1/12 - strona 1

Fragment notatki:

Opracowanie porusza m.in. takie zagadnienia jak: podział władz w sensie podmiotowym lub funkcjonalnym, zasada niezależności władzy sądowniczej, funkcja sądów, specyfika trybunałów.

03.01.2012
SYSTEM OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE
Podział władz
Arystoteles-> monteskisz->demokratyczne konstytucje- 3 maja, marcowa, Zasada ta znajduje swój wyraz w Art10 ust1 Konstytucji. Polski z 1997 r.
„ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej”
NIE NA ZASADZIE PODZIAŁU WŁADZ TYLKO NA PODZIALE I RÓWNOWADZE!
Zasada podzialu powstawala jako przeciwnienstwo absolutyzmu monarszego zakładająca skupienie całej wlazy w rękach jednego podmiotu.
W sensie podmiotowym/funkcjonalnym, podział władz to wydzielenie rodzajowo odmiennych sfer działania państwa tj stanowienie prawa, wykonywanie prawa, sądzienie.
Zaczenie podmiotowe / organizacyjne, Lock, Monteskiusz- powiazanie przedmiotowego i podmiotowego rozumienia podziału włądz, tzn postawienie tezy ze każdej z 3 wyodręnionych dziedzin działania państwa powinny odpowiadać 3 oddzielone od siebie grup organów państwowych- podmiotowe znaczenie/organizacyjne.
Ta zasada wymaga oddzielnego istnienia organów trzech władz, powołanych do wykonywania swojego odcinka władzy państwowej.
Tzw. System hamulców i równowagi- wzajemnego chamowania się i równoważenia władzy- nie wystarczy dokonać podziłu przedmiotowego i przyporządkować odpowiednim władzom okrslone podmiotowo grupy og=rganów państwowych. KOnstruawanie sytemu polega na konstruowaniu relacji miedzy organami klasycznymi a nie nowych tworzeniu.
Zsada różności władz- każda władza powinna mieć instrumenty ktor pozwalaj ajej powstrzymywać chamowac działania innych władz i musi istnieć inna władza chamujaca ich działanie.
Zasada podzialu nakazuje nadanie władzy sadowniczej odrębnej pozycji.
Znaczenie podstwowe ma zasada niezależności władzy sądowniczej od: legislatury i egzekutywy którą wyraża art. 173 Konst.
Struktura władzy sadowniczej w Polsce nie ma jednolitego charakteru! Sądy i Trybunały art.8
Obejmuje dwa niezależne od siebie segmenty
sądy - które tworza system wzajemnie powiązanych organów
Dwa trybunały które z jednej strony pozostają wydzielone po za system sądów i są niezależne względem siebie
Sądy i trybunały mają różnice
Cechy wspólne (dyferencja, specyfika władzy sądowniczej), cechy odróżniające je od innej władzy:
Zasada niezawisłości sędziowskiej - sądy i Trybunały
Oparcie działalności władzy s wyłącznie na prawie- żadna inna władza tak nie ma że wyłączne na prawie!- nie będą opierały się na politycznych kryteriach celowości- tj władza wykonawcza i ust.
Powierzenie wl sadowniczej zadania rozstrzygania sporów powstających w procesie stanowienia lub stosowania prawa.
Oparcie funkcjonowania władzy sądowniczej na określonych procedurach silnie akcentujących zasadę kontradyktoryjności- kościelne mniej

(…)

… kazdemupr do sądu
Art. 6 eurpoejskiej konwencji pr człowieka i podstwowcyh wolności
Mn pakt pr obywatelskich i politycznych
Pol konstytucja jest kompatybilna z przepisami obydwu aktów pr mn. - Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
Mogą istnieć pozasądowe organy orzekające zawsze jednak sądom musi przysługiwać pozycja nadrzędna wyrażająca się w możliwości zweryfikowania prawidłowości funkcjonowania innego wymiaru.
Ustrój wlasciwosc i postepowanie sądowe regulują ustawy:
Ustawa z dn. 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych
Ustawa z dn. 25.07.2002 Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Ustawa. Z dn. 21.08.1997 Prawo ustroju sądów wojskowych
Ustawa z dnia 23.11.2002 o Sądzie Najwyższym
Ustawa z dn. 27.07.2001…
…! Można dalej iść) Prawo o ustroju sądów powszechnych - nadaje sądownictwu powszechnemu 3 szczeblowy charakter:
Rejonowe- tworzy się dla 1 lub większej liczby gmin lub części gmin, ok 300 w Polsce, sąd pierwszej instancji, na zasadzie domniemania kompetencji jego własciwosc obejmuje
wydzialy karne cywilne i ksiąg wieczystych,w większości jednostki organizacyjne :
sądy rodzinne
sądy pracy
sądy gospodarcze…
…, gdy w 1 instancji orzekają to nadzór jako 2 isntancja wtedy Izba Wojskowa Sądu Najwyższego, która rozpoznaje kasacje orzeczeń wydanych w 2 isntancji . Sądy wosjkowe tez podlegają sadawi Najw. Zwierzchni nadzór administracyjny - Min sprawiedliwości.
Nadzór do MON w orzekaniu
Konst nie dopuszcza tworzenia innych sądów szczególnych i sądów wyjątkowych i trybu doraźnego chyba że na wypadek wojny
Okręgi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz