Oceny w funkcjonowaniu hotelu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oceny w funkcjonowaniu hotelu - strona 1 Oceny w funkcjonowaniu hotelu - strona 2 Oceny w funkcjonowaniu hotelu - strona 3

Fragment notatki:

Standard ten wprowadza trzy poziomy oceny w funkcjonowaniu hotelu
poziom oceny działalności operacyjnej w wyodrębnionych rodzajach
działalności. Oznacza to przypisanie kierownikom poszczególnych
działalności eksploatacyjnych odpowiedzialności za „swój” wynik
operacyjny jako efekt kontroli nad przychodami operacyjnymi i kosztami operacyjnymi,
poziom oceny kierownika hotelu poprzez ustalenie wskaźnika GOP
( wynik operacyjny brutto - Gross Operating Profit )
ustalony po odjęciu od wyniku operacyjnego kosztów niepodzielnych.
W ramach służb pomocniczych typu eksploatacja nieruchomości występuje odpowiedzialność za koszty kierownika danej służby,
poziom zysku brutto uwzględniający opłaty i koszty stałe na które
kierownictwo hotelu nie ma wpływu.
Kontrola realizacji zadań prowadzona jest wg szczebli odpowiedzialności:
- wg ośrodków odpowiedzialności za przychody,
- wg ośrodków odpowiedzialności za koszty
- wg ośrodków odpowiedzialności za wyniki operacyjne,
- wg ośrodków odpowiedzialności za G.O.P., zysk.
Standardowy System Rachunkowości Hotelowej zawiera wzory podstawowych sprawozdań i raportów dla hotelu, prezentujących wyniki operacyjne poszczególnych działalności, koszty niepodzielne, pozostałą sprzedaż oraz przychody i koszty finansowe
Obejmuje też wzory ( ponad 20) uzupełniające prezentujące szczegółowo przychody i koszty każdej działalności oddzielnie.
Rola raportów operacyjnych w bieżącym zarządzaniu i kontroli:
informowanie o wynikach operacyjnych
możliwość zweryfikowania decyzji i ich trafności
źródło danych do podjęcia decyzji
sygnał o zaistniałych odchyleniach
wskazanie potrzeby kontroli i działań korygujących.
W teorii i praktyce rachunkowości zarządczej stosuje się kilka sposobów
analizowania danych operacyjnych:
zmiany w stosunku do okresu poprzedniego - wyrażone w wielkościach bezwzględnych i względnych,
zmiany w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
w przypadku danych za okresy krótsze niż rok,
zmiany procentowe w stosunku do okresu przyjętego jako
bazowy,
zmiany strukturalne - wszystkie wielkości cząstkowe są
prezentowane jako procent (udział) w wielkości
ogólnej (zagregowanej),
stopień wykonania planu (budżetu) za dany okres,
różnorodne wskaźniki.
Wymienione sposoby analizowania danych stosowane winny być łącznie,
gdyż dopiero powiązanie ich pozwala na pełną ocenę sytuacji w badanym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz