Ocena ryzyka i zagrożeń chemicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena ryzyka i zagrożeń chemicznych - strona 1 Ocena ryzyka i zagrożeń chemicznych - strona 2 Ocena ryzyka i zagrożeń chemicznych - strona 3

Fragment notatki:

Chemiczne zagro żenia środowiska W1      Definicje - RYZYKO  Ryzyko  – oznacza miarę lub ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa  wynikaj ącego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych,  albo z mo żliwych konsekwencji podjęcia decyzji   Prawdopodobie ństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z  wykonywan ą czynnością , powodujących straty, w szczególności wystąpienia  niekorzystnych  skutków zdrowotnych  w wyniku zagrożeń występujących w  otoczeniu  lub  sposobu wykonywania  czynno ści     Zagro żenie  - zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które  mo że wywołać niekorzystne skutki w określonych warunkach narażenia   Nara żenie  – czynność, zdarzenie lub sytuacja, które powodują możliwość  wyst ąpienia niekorzystnych skutków w warunkach zagrożenia    RYZYKO  = prawdopodobie ństwo wystąpienia  szkody w wyniku nara żenia na zagrażający  czynnik    ZAGRO ŻENIE      NARA ŻENIE      ZAGRO ŻENIE      NARA ŻENIE        Zagro żenia chemiczne   Zagro żenie (ang.  Hazard ) –  cecha substancji chemicznej lub mieszaniny  prowadz ąca do negatywnych skutków w środowisku oraz szkód dla zdrowia  cz łowieka w określonych warunkach narażenia      Zagro żenia chemiczne  Substancje i preparaty niebezpieczne:  1) substancje i preparaty o w łaściwościach wybuchowych,  2) substancje i preparaty o w łaściwościach utleniających,  3) substancje i preparaty skrajnie  łatwopalne,  4) substancje i preparaty wysoce  łatwopalne,  5) substancje i preparaty  łatwopalne,  6) substancje i preparaty bardzo toksyczne,  7) substancje i preparaty toksyczne,  8) substancje i preparaty szkodliwe,  9) substancje i preparaty  żrące,  10) substancje i preparaty dra żniące,  11) substancje i preparaty uczulaj ące,  12) substancje i preparaty rakotwórcze,  13) substancje i preparaty mutagenne,  14) substancje i preparaty dzia łające szkodliwie na rozrodczość,  15) substancje i preparaty niebezpieczne dla  środowiska      Zagro żenia chemiczne   Ryzyko zwi ązane z obecnością danych substancji w środowisku jest zależne od  nara żenia:    Substancja  łatwopalna + sąsiedztwo otwartego ognia  Substancja  żrąca + kontakt ze skórą   Substancja toksyczna dla organizmów wodnych + wypadek podczas transportu  Substancja toksyczna + obecno ść w żywności 

(…)

…, jeśli był stosowany na początku okresu wegetacyjnego
Substancja nierozpuszczalna w wodzie zwykle nie spowoduje znacznych strat
wśród organizmów wodnych
Substancja hydrofilowa zwykle nie będzie gromadziła się w tkankach zwierząt
Ocena ryzyka
Ocena Ryzyka (ang. Risk assessment) – postępowanie obejmujące m. in.:
identyfikację zagrożeń, ocenę narażenia i skutków oraz charakterystykę ryzyka:
ocena ryzyka…
… (np. farb czy lakierów)
Rejestracja wstępna zakończyła się 1 grudnia 2008 r.
Pełna rejestracja z okresami przejściowymi
Rozporządzenie nie dotyczy m. in. środków ochrony roślin, farmaceutyków,
kosmetyków oraz dodatków do żywności i pasz
Prawo - REACH
Okresy przejściowe rejestracji dotyczą:
Substancji rakotwórczych, mutagennych, szkodliwie działających na
rozrodczość (pow. 1 tony) – do 1…

dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki, w języku urzędowym Państwa
Członkowskiego na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzana do
obrotu, sporządzoną zgodnie z załącznikiem II w przypadku gdy:
(1) substancja lub preparat spełniają kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie
z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE
(2) ...
(3) ...
CLP – GHS
Classification, Labelling and…
… w środowisku T = 15 dni nie spowoduje zatrucia
żywności, jeśli był stosowany na początku okresu wegetacyjnego
Substancja nierozpuszczalna w wodzie zwykle nie spowoduje znacznych strat
wśród organizmów wodnych
Substancja hydrofilowa zwykle nie będzie gromadziła się w tkankach zwierząt
Ocena ryzyka
Ocena Ryzyka (ang. Risk assessment) – postępowanie obejmujące m. in.:
identyfikację zagrożeń, ocenę…
… od
narażenia:
Substancja łatwopalna + sąsiedztwo otwartego ognia
Substancja żrąca + kontakt ze skórą
Substancja toksyczna dla organizmów wodnych + wypadek podczas transportu
Substancja toksyczna + obecność w żywności
Przy określaniu ryzyka dla danej substancji muszą być brane pod uwagę jej
właściwości:
Pestycyd o czasie półtrwania w środowisku T = 15 dni nie spowoduje zatrucia
żywności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz