Karta charakterystyki: superfosfat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta charakterystyki: superfosfat - strona 1 Karta charakterystyki: superfosfat - strona 2 Karta charakterystyki: superfosfat - strona 3

Fragment notatki:

  KARTA CHARAKTERYSTYKI   Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010  (SUPERFOSFAT PYLISTY, GRANULOWANY)   Data sporządzenia: 01.08.2011  Aktualizacja: nie dotyczy  Wersja: 1.0                   Strona 1 z 11    SEKCJA 1.  IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA  1.1. Identyfikator produktu     Nazwa:   SUPERFOSFAT     Nazwa handlowa:  Superfosfat pylisty, Superfosfat granulowany    Nr CAS:  8011-76-5     Nr WE:  232-379-5    Nr indeksowy:  Nie dotyczy    Nr rejestracji:  01-2119488967-11-0011  1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane    Produkcja  substancji  –  zastosowanie  przemysłowe.  Przemysłowe  zastosowanie  substancji  w  formulacji,  jako  półprodukt  lub  do  końcowego  zastosowania,  łącznie  z dystrybucją  oraz  innymi  czynnościami  związanymi  z przetwarzaniem  substancji  w  warunkach  przemysłowych.  Nawozy  –  zastosowanie  profesjonalne  i konsumenckie.   1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki  Producent:  Adres:  Telefon/Fax:  ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.  ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg   (00-48-15) 855 57 10 /(00-48-15) 822 97 97  E-Mail:  sekretariat@zchsiarkopol.pl  1.4. Numer telefonu alarmowego:     (00-48-15) 855 41 14  lub  855 45 48  SEKCJA 2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ  2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  Klasyfikacja  Zagrożenia  zgodna  z  rozporządzeniem  (WE)  nr  1272/2008  (CLP)+ doklasyfikowanie:  zgodna z dyrektywą Rady  67/548/EWG:  wynikające z właściwości  fizykochemicznych:  Nie klasyfikowana   Nie klasyfikowana  dla człowieka:  Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące  na oczy: Eye Dam. 1 ( H318  Powoduje poważne  uszkodzenie oczu).  Xi; R41  Ryzyko poważnego  uszkodzenia oczu.  dla środowiska:  Nie klasyfikowana  Nie klasyfikowana   2.2. Elementy oznakowania    Piktogram:  GHS05        Hasło ostrzegawcze:  Niebezpieczeństwo     Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:     H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu.    Zwroty wskazujące środki ostrożności:    P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.    P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.  Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.  P310  Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.   2.3. Inne zagrożenia  Substancja nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. 

(…)

…. Odniesienia do innych sekcji
Odnieść się również do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.
SEKCJA 7.
POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać tworzenia się pyłów. Trzymać z daleka od wilgoci. Unikać
zanieczyszczenia środkami palnymi np. olejem napędowym, tłuszczem itp…
…:
Środowisko wodne:
EC50: 1790 mg/l - badanie toksyczności ostrej na bezkręgowcach; Daphnia magna, 72h
Badanie toksyczności przewlekłej na bezkręgowcach: brak danych
EC50: >87.6 mg/l - toksyczność ostra dla glonów; Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h
LC50: >85.9 mg/l - badanie toksyczności ostrej na rybach, Oncorhynchus mykiss, 96h
Badanie toksyczności przewlekłej na rybach: brak danych
Osad:
Badanie toksyczności na organizmach osadu: nie dotyczy
Środowisko lądowe:
Badanie toksyczności na bezkręgowcach: nie dotyczy
Badanie toksyczności na roślinach: nie dotyczy
Badanie toksyczności na ptakach: nie dotyczy
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Biotyczne: Zdolność do biodegradacji: nie dotyczy (substancja nieorganiczna)
Abiotyczne: Hydroliza jako funkcja pH: nie wystepuje
12.3. Zdolność do bioakumulacji…
… topnienia/krzepnięcia
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia
g) Temperatura zapłonu
h) Szybkość parowania
i) Palność (ciała stałego, gazu)
j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica
wybuchowości
k) Prężność par
l) Gęstość par
m) Gęstość względna
n) Rozpuszczalność
o) Współczynnik podziału n-oktanol/ woda
p) Temperatura samozapłonu
q) Temperatura rozkładu
r) Lepkość
s…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz